Rozpad tradiční rodiny a možné důsledky pro osobnost dítěte

Autor/ka
Lucie Papežíková
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce ve své teoretické části pojednává o postavení rodiny v soudobé společnosti a její postupné proměně od tradiční k postmoderní. Dále se zamýšlí nad významem rodiny pro osobnost dítěte. Charakterizuje přitom základní duševní potřeby dítěte, funkce rodiny a význam zdravého rodinného fungování. Ústředním bodem práce je především problematika rozpadu rodiny a jejího vlivu na osobnost dítěte. Rozpad rodiny je v práci popsán jako proces, který různými způsoby zasahuje do rodinného fungování a života dítěte. Tyto způsoby zásahu jsou v práci dále analyzovány a popsány ve výzkumné části, která se dále zabývá praktickým popisem a analýzou případů nezletilých dětí, jejichž vývoj byl zasažen rozpadem rodiny.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/327153/pedf_m/