Zobrazit menuSkrýt menu

Dítě má právo sdělit soudu svůj názor

Publikováno: 15. 3. 2018, aktualizováno: 15. 3. 2018 | Zdroj: rodina.cz

Ústavní soud v minulých dnech vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudky krajského a okresního soudu, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatelky, aby byla její věc projednána v její přítomnosti.

Dívka, jíž bylo v době podání ústavní stížnosti třináct let, byla v minulosti svěřena do péče svého otce, který s ní pobýval v Rakousku. Z důvodů komplikovaného vztahu mezi otcem a nezletilou již více než rok stěžovatelka pobývá v domově mládeže v Rakousku. V řízení, ve kterém byly vydány ústavní stížností napadené rozsudky, byla posuzována existence důvodů pro odlišnou úpravu jejích poměrů, konkrétně svěření nezletilé do péče prarodičů, žijících v České republice.

Soudy nižších stupňů došly k závěru, že nejsou dány okolnosti, které by odůvodňovaly svěření stěžovatelky do péče jiné osoby než otce. Ústavní stížností, jež byla podána jménem stěžovatelky Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí, bylo namítáno porušení jejího práva vyjádřit se k věci a dále nezákonnost těchto rozsudků z důvodu, že jimi nebyl adekvátně zohledněn její nejlepší zájem.

Ústavní soud se seznámil s argumentací stěžovatelky, vyjádřeními účastníků řízení i obsahem příslušného spisu vedeného u okresního soudu, načež zhodnotil, že ústavní stížnost je důvodná.
Ústavní soud uvedl. že nelze na dítě nahlížet jako na pouhý objekt, o němž rozhodují jiní, ani ho stavět do role pasivního pozorovatele událostí. Dítěti náleží právo být přítomen projednávání své věci, což mu umožňuje, byť jen do určité míry, vyrovnat nerovné postavení ve vztahu k rodičům, případně koliznímu opatrovníkovi.

Dívka byla již v době rozhodování okresního soudu ve věku, kdy lze předpokládat její schopnost porozumět smyslu soudního řízení a vyjádřit se k němu. Nelze přehlédnout, že mezi jejím posledním slyšením a rozsudkem okresního soudu uplynula doba více než jednoho roku, přičemž rozsudek krajského soudu byl vydán o dalších devět měsíců později.

Během tohoto období se situace stěžovatelky dále vyvíjela. Byla znovu předána do péče otce a posléze, po další eskalaci vzájemného konfliktu, umístěna do domova pro mládež, kde od té doby pobývá. Tato změna okolností ve spojení s časovým odstupem od posledního slyšení byla nepochybně dostatečným důvodem k tomu, aby se k ní stěžovatelka jako účastník řízení mohla vyjádřit, a pokud navrhla, aby bylo provedeno její slyšení, mělo být jejímu návrhu vyhověno.

Celý článek k přečtení na:

http://www.rodina.cz/clanek11314.htm

další zprávy z médií

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS