Zobrazit menuSkrýt menu

Peněžitá pomoc

Publikováno: 31. 8. 2012, aktualizováno: 24. 1. 2019

ilustrační fotka - ruka s bankovkami Možnost poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti upravuje zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Podle tohoto zákona je možné poskytnout peněžitou pomoc (podle § 23 až § 37) obětem, kterým v důsledku trestného činu vznikla škoda na zdraví, a pozůstalým po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela. Je třeba nezaměňovat „oběť“ ve smyslu tohoto zákona a „poškozeného“ ve smyslu trestního řádu (§ 43 až § 46). Za pozůstalého se pro tyto účely považuje "osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, byla-li rodičem, manželem, registrovaným partnerem, dítětem nebo sourozencem zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti, nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu" (§ 24).

Pro zjednodušení se pro účely odškodnění používá označení „oběť“ jak pro samotnou oběť, tak pro výše uvedené pozůstalé.

Musí být pachatel nejprve odsouzen?

Nejsou-li na základě výsledků šetření orgánů činných v trestním řízení důvodné pochybnosti o tom, že se stal trestný čin, v jehož důsledku utrpěla oběť škodu na zdraví, lze poskytnout peněžitou pomoc, i když rozsudek doposud nebyl vyhlášen, nenabyl právní moci, anebo jestliže ani nebylo zahájeno trestní stíhání proto, že pachatel není znám nebo ho není možné obvinit, anebo brání-li trestnímu stíhání zákonná překážka.

Peněžitou pomoc lze poskytnout i v případě, kdy byl pachatel rozsudkem zproštěn obžaloby pro nepříčetnost.

 V čem spočívá peněžitá pomoc?

Samotná pomoc spočívá v jednorázovém poskytnutí peněžité částky k překlenutí zhoršené sociální situace. Je třeba upozornit, že jde svým charakterem spíše o půjčku než o dar. Oběť, která obdržela takovouto pomoc, je povinna ji do pěti let vrátit. Jsou-li však splněny podmínky, že se nepodařilo získat náhradu škody od pachatele, nezměnilo-li se nic na skutečnostech, kvůli kterým byla pomoc vyplacena, a odůvodňuje-li to sociální situace oběti, je pravděpodobné, že Ministerstvo spravedlnosti povinnost vrátit vyplacenou pomoc promine.

Usiluje-li poškozený o to, aby poskytnutou pomoc nemusel v celém rozsahu vracet, měl by vůči ministerstvu řádně plnit svoji povinnost bezodkladně oznamovat změny ve skutečnostech rozhodujících pro poskytnutí peněžité pomoci (typicky například nezamlčet, že došlo k částečné náhradě škody).

Jaké částky může oběť získat?

Samotné oběti bude poskytnuta pomoc ve výši, která představuje prokázanou ztrátu na výdělku a prokázané náklady spojené s léčením. Náhrada se adekvátně poníží, pokud poškozený obdržel náhradu škody. Poskytnutá pomoc nesmí v součtu přesáhnout částku 200 000 Kč (o pomoc lze žádat opakovaně, pokud se zjistí, že rozsah škody byl větší, než se původně předpokládalo). Neprokáže-li oběť ztrátu na výdělku ani náklady spojené s léčením, lze poskytnout pomoc v paušální částce 10 000 Kč.

V případě pozůstalých náleží pomoc v paušální částce 200 000 Kč, přičemž pomoc nesmí ve svém součtu přesáhnout částku 600 000 Kč. Je-li počet obětí více než tři osoby, poskytovaná částka se u každé oběti přiměřeně zkrátí.

Kdy Ministerstvo spravedlnosti pomoc sníží či nepřizná?

Ministerstvo spravedlnosti má prostor pro uvážení, zda výši pomoci nesnížit nebo ji zcela nepřiznat s ohledem na sociální situaci oběti (není důvod poskytovat státní prostředky na překlenutí situace, pokud to oběť vzhledem ke svým majetkovým poměrům nepotřebuje), a na to, zda oběť využila všech zákonných prostředků, aby uplatnila svůj nárok na náhradu škody (pomoc státu nemá sloužit k náhradě škody, kterou lze vymoci na pachateli), nebo v případech, kdy oběť vznik škody spoluzavinila (hodnotí se míra spoluzavinění).

Pomoc se vůbec neposkytne, pokud:

a)     bodové hodnocení bolesti nedosahuje hodnoty alespoň 100 bodů,

b)     způsobená škoda byla plně uhrazena,

c)     oběť je stíhána jako spoluobviněná nebo byla takzvaným účastníkem (návodcem, organizátorem, pomocníkem) dotčeného trestného činu,

d)     oběť nedala souhlas k trestnímu stíhání pachatele nebo svůj souhlas vzala zpět, jde-li o čin, kdy je souhlas ke stíhání pachatele nezbytný,

e)     oběť neposkytla orgánům činným v trestním řízení potřebnou součinnost (například nepodala bez zbytečného odkladu trestní oznámení či odmítla vypovídat).

Jak o pomoc požádat?

Žádost lze v elektronické podobě získat například na portálu Ministerstva spravedlnosti.

Vyplněnou ji pak žadatel může zaslat na adresu:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Odbor odškodňování

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Peněžitou pomoc lze přiznat, pokud je žádost podána nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy se oběť dozvěděla o škodě způsobené trestným činem! Je tudíž lepší podat neúplnou a ne zcela správně vyplněnou žádost než tuto lhůtu zmeškat. Vady v žádosti lze totiž dodatečně na výzvu ministerstva odstranit, ale zmeškání lhůty zhojit nelze.

Není-li třeba vyzvat k doplnění žádosti, Ministerstvo spravedlnosti do tří měsíců od podání žádosti poskytne peněžitou pomoc, nebo žadatele informuje o důvodech jejího nepřiznání.

Co když jsem se stal obětí při návštěvě jiného členského státu Evropské unie?

Poskytování peněžité pomoci obětem je v rámci Evropské unie harmonizováno. V případě potřeby se lze obrátit na Ministerstvo spravedlnosti ČR, které poskytne pomoc s uplatněním nároku v jiném členském státě.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

 

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autor článku

JUDr. Ondřej Načeradský

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působící v neziskovém sektoru. V současnosti zastává pozici vedoucího Občanské poradny o.s. Společnou cestou.

/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/rodina-jako-obet-trestneho-cinu.shtml

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem Twitter @sancedetem Google+ +SanceDetem YouTube SanceDetem RSS RSS