Zobrazit menuSkrýt menu

Speciální pedagogické potřeby

Publikováno: 12. 4. 2012, aktualizováno: 2. 9. 2016

ilustrační fotoKvalitu života dětí, mladistvých a mladých dospělých s tělesným postižením může zlepšit individuální pedagogická podpora. Pojem speciální vzdělávací potřeby se vztahuje k „rozdílu mezi úrovní chování nebo výkonu dítěte a tím, co je od něj očekáváno“ (Wedell, 2003).

Je otázkou, jakým způsobem můžeme určit, co je „normou“, od které se odvíjí toto očekávání. V raném a předškolním věku je to především norma „běžného“ vývoje dítěte, a to v oblasti motoriky, komunikace, sociálních dovedností nebo sebeobslužných dovedností dítěte. Jednotlivé oblasti vývoje bývají měřeny prostřednictvím vývojových škál (Hájková, Strnadová, 2010).

Na legislativní úrovni zmiňuje speciální vzdělávací potřeby jak zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ze dne 24. září 2004, tak vyhláška Ministerstva školství  České republiky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ze dne 9. února 2005.

Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vymezeny jako osoby se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním.

Za zdravotní postižení se považuje postižení mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování (zákon č. 561/2004 Sb., § 16, odst. 2).

Školský zákon zajišťuje dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami nárok na vzdělávání, jehož „obsah, formy a metody odpovídají vzdělávacím potřebám a možnostem“.

Vyhláška č. 73/2005 Sb. definuje podpůrná opatření, na která mají děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami právo.

Předškolní výchova v mateřské škole a následně pak v základní škole, kde probíhá integrace (začlenění) a inkluze (zahrnutí), musí zohlednit všechny výše uvedené aspekty.

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Čtěte také:
Rodina dítěte s tělesným postižením
Kompenzační pomůcky a rehabilitace
Úspěšná komunikace s dítětem

Kde hledat pomoc

Autorka článku

Mgr. Helena Kočová

Působí na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na základě svých zkušeností s péčí o dítě se SMA konzultuje a spoluvytváří obsah vzdělávacích materiálů. Od roku 2007 pracuje v Kolpingově rodině Smečno v rámci projektu Podpora rodin s onemocněním Spinální muskulární atrofie.

Zpět na téma Děti s tělesným postižením

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem Twitter @sancedetem Google+ +SanceDetem YouTube SanceDetem RSS RSS