Zobrazit menuSkrýt menu

Prieskum suicidálneho správania v období dospievania

Autor: Chylová, Martina, Breznoščáková, Dagmar, Kovaničová, Milana | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Československá psychologie, Roč. 55, č. 4 (2011)
Plná dostupnost: NE adolescence, deprese, dospívání, sociální fobie

V období medzi 15. a 19. rokom, kedy je typické hľadanie prijateľného zmyslu existencie, sú prítomné výkyvy v prežívaní a správaní. Početnosť pokusov, aj dokonaných samovrážd sa zvyšuje. Vyšetrených bolo 533 adolescentov (62,5 % žien, priemerný vek 17,8±1,0 rokov, vekové rozpätie 15-21 rokov), ktorým boli zadané otázky ohľadom sociodemografických údajov, suicidálneho správania, ďalej Zungov dotazník depresie (SDS), Beckov dotazník úzkosti (BAI) a Liebowitzova škála sociálnej fóbie (LSAS). Práca skúma úroveň afektivity a jej vzťah k suicidálnemu správaniu u mužov a žien v období adolescencie. Dáta boli štatisticky spracované pomocou t-testu dvoch nezávislých výberov. Výskyt suicidálnych myšlienok a pokusov za posledný rok bol u mužov aj žien v skúmanom súbore približne rovnaký. Suicidálne myšlienky za posledný rok u mužov pozitívne štatisticky významne súviseli s depresiou, anxietou a sociálnou fóbiou. Čím bola závažnejšia úroveň depresie a anxiety u mužov, tým častejšie vypovedali o suicidálnom pokuse za posledný rok. U žien sa hlbšia religiozita spájala s menším výskytom suicidálnych myšlienok za posledný rok; závažnejšia depresia, anxieta a nárast vyhýbavého správania súviseli významne s vyšším počtom suicidálnych pokusov za rok.

Významné rodové rozdiely v suicidálnom správaní neboli zistené, aj keď hlbšie veriacimi boli ženy, boli depresívnejšie, úzkostnejšie, prežívali závažnejšiu sociálnu fóbiu než muži. Redukcia depresívnej a úzkostnej symptomatiky v súbore adolescentov môže zohrávať významnú úlohu ako protektívny faktor suicidálneho správania. Predložená práca je prierezovou štúdiou, výsledky nie je možné interpretovať kauzálne. Nemožno ani generalizovať výsledky na celú populáciu adolescentov, keďže do prieskumu bola zahrnutá len časť z jej populácie.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS