Zobrazit menuSkrýt menu

Nádory zevního krku u dětí

Autor: Vyhnánková, Ludmila | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 11, č. 6 (2010)
Plná dostupnost: ANO nádory zevního krku, děti, benigní, maligní, „onkologická ostražitost“

Nádorových onemocnění je u dětí méně než u dospělých, výskyt malignit se uvádí 1:600. Mezi benigní nádory zevního krku patří teratom, hemangiom, lymfangiom. I benigní nádor může ohrozit dítě na životě útlakem dýchacích cest či krvácením. Z malignit jsou na krku nejčastější maligní lymfomy – Hodgkinova choroba a nehodgkinské lymfomy. Dále se v této lokalitě můžeme setkat s neuroblastomem, metastázami do lymfatických uzlin, karcinomy štítné žlázy a rabdomyosarkomem. Diferenciální diagnostika rezistencí na krku zahrnuje hlavně lymfadenitidy virové či bakteriální etiologie, vzácněji jde o specifické infekce; kongenitálního původu je cystis colli media a lateralis. Pediatr má nezastupitelnou úlohu v časné diagnostice dětských nádorů a ve spolupráci s dětským onkologem při léčbě a dlouhodobém sledování nemocného. Pro všechny zdravotníky platí nutnost realizovat zásady „onkologické ostražitosti“.

There are less tumours in children than in adults, the incidence of malignities is the ratio 1:600. Teratoma, haemangioma, lymphangioma belong to benign tumours of neck. Even a benign tumour can threaten child’s life by airway oppression or bleeding. Malign lymphomas – Hodgkin’s disease and non-Hodgkin’s lymphomas – are the most frequent malignities of neck. We can encounter also neuroblastoma, metastases into lymphnodes, carcinomas of thyroidea and rhabdomyosarcoma in this region. Differential diagnosis of neck resistances includes mainly lymphadenitis of viral or bacterial etiology, specific infections are rare; cystis colli media and lateralis are of congenital origin. A paediatrician has an indispensable role in early diagnostics and cooperation with a child oncologist during therapy and a longterm follow-up of a patient. There is a necessity to follow the principles of „oncologic vigilance” for all health service officers.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS