Zobrazit menuSkrýt menu

Jazykové kompetence versus matematické představy předškolních dětí se sluchovým postižením

Autor: Jitka Vítová a Jana Balcarová | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Výzkumy
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, sluch, zvuk, ucho, nedoslýchavý, neslyšící, hluchý, postižení, handicap, kompetence, vzdělávání, srovnání, výzkum, data, analýza

Neslyšící děti jsou na základní škole méně úspěšné v matematice ve srovnání s intaktními vrstevníky (Nunes, 2004). Možné příčiny jejich neúspěchu můžeme hledat již v předškolním věku. Kromě doby vzniku, velikosti sluchové ztráty, případně typu použité kompenzační pomůcky je neopominutelným faktorem vliv rodinného prostředí a z něho vyplývající přirozený či zvolený komunikační mód. S ohledem na charakteristiku vývoje dítěte předškolního věku, který je v první řadě provázen rozvojem motorických dovedností a řeči se v následujících řádcích budeme věnovat problematice jazykových schopností dětí se sluchovým postižením v předškolním věku a jejich vlivu na dosaženou úroveň osvojených předmatematických představ. Stěžejním kritériem při přípravě empirické části práce se nám stal Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který v současné době plní zároveň roli vzdělávacích standardů.

Počet stran: 3.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS