Zobrazit menuSkrýt menu

Horečka jako hlavní projev nemoci

Autor: Król, Petra, Doležalová, Pavla | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 12, č. 2 (2011)
Plná dostupnost: ANO autoinflamatorní, periodická horečka, vrozená imunita, zánět

Horečka patří k hlavním chorobným projevům v dětství. Provází v první řadě infekce, ale také řadu dalších onemocnění zánětlivých a onkologických. Diferenciální diagnostika zejména protrahované nebo opakující se horečky bývá obtížná. Jejím základem je podrobná cílená anamnéza, zhodnocení klinického obrazu a laboratorních nálezů v době horečky i v afebrilním období. Syndromy periodických horeček jsou klinické jednotky patřící do skupiny tzv. autoinflamatorních chorob. Jde o onemocnění charakterizovaná poruchou mechanizmů vrozené imunity. Opakované epizody teplot jsou doprovázeny lokálními zánětlivými projevy. Řada těchto syndromů je spojena s mutacemi genů, jejichž produkty se účastní na regulaci zánětlivých procesů. Dle typu dědičnosti je rozdělujeme na autosomálně dominantní: kryopyrinasociované periodické syndromy a TNF-receptor asociovaný periodický syndrom a autosomálně recesivní: familiární středomořská horečka a mevalonátkináza-asociovaný periodický syndrom. Mimo tuto klasifikaci stojí periodická horečka s aftózní stomatitidou, faryngitidou a krční adenitidou (syndrom PFAPA), u které doposud není definována vyvolávající příčina. Léčba periodických horeček závisí na individuálním fenotypu, tedy závažnosti klinického obrazu, a na rizikových faktorech spojených s typem zachycené mutace.

Fever belongs to the main disease manifestations in childhood. It is mainly a feature of infections, but also of a variety of inflammatory and neoplastic disorders. Differential diagnosis of protracted or recurrent fever is often challenging. It is based on the meticulous directed history, evaluation of clinical and laboratory findings during the fever episode as well as at afebrile interval. Periodic fever syndromes are clinical entities within the broad spectrum of autoinflammatory disorders. They are characterised by disruption of innate immune mechanisms. Recurrent fever episodes are accompanied with localised inflammatory manifestations. In majority they are connected with mutations of genes involved in the regulation of inflammatory processes. According to the type of Mendelian inheritance they can be divided into autosomal dominant: cryopyrin-associated periodic syndromes and TNF-receptor associated periodic syndrome, and autosomal recessive: familiar Mediterranian fever and mevalonatekinase-associated periodic syndrome. PFAPA syndrome (Periodic Fever, Aphtae, Pharyngitis, Adenitis) is a periodic syndrome without identifiable genetic cause. Periodic fever patients are treated according to the severity of their individual phenotype and risk factors associated with the mutations involved.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS