Zobrazit menuSkrýt menu

Asistent pedagoga jako jeden z činitelů výchovně-vzdělávacího procesu v systému základního školství

Autor: Rábová, Zuzana | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, znevýhodnění, vzdělávání, vzdělání, asistent, asistentka, asistence, asistent pedagoga, náplň práce, podpora, pomoc, kompenzace, inkluze, integrace

Diplomová práce s názvem „Asistent pedagoga jako jeden z činitelů výchovně-vzdělávacího procesu v systému základního školství“ se zabývá profesí asistenta pedagoga, který hraje důležitou roli při výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na běžných základních školách. Teoretická část se věnuje základním pedagogickým pojmům - výchova, vzdělávání a vzdělání. Na ni navazuje podkapitola„Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání“ a dále kapitola „Individuální vzdělávací plán“. Oba dokumenty s výchovou, vzděláváním a s asistenty pedagoga úzce souvisí. Hlavní část teoretické části se věnuje přímo asistentovi pedagoga ve školním prostředí, jeho funkci, náplni práce, kompetencím, postavením v systému školství i v legislativě. Praktickou část tvoří výzkum, který probíhal na základních školách. Předmětem zkoumání bylo získat pohled na profesi asistenta pedagoga z více stran. Sběr dat a údajů probíhal formou kvalitativního (rozhovor) a kvantitativního (anketa a dotazník) výzkumu.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS