Zobrazit menuSkrýt menu

Analýza vzdělávání žáků s mentálním postižením se zaměřením na využití Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování u žáků s Downovým syndromem

Autor: Jiskrová, Kateřina | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Disertační práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, mentální retardace, monogoloidní dítě, Downův syndrom, porucha chromozomu, vzdělávání, vzdělání, Feuersteinova metoda, instrumentální obohacování

Disertační práce zaměřená na aplikaci nových metod pro podporu vývoje dětí a žáků s mentálním postižením, se skládá ze dvou částí. První, teoretická, předkládá tři kapitoly popisující, na základě analýzy dostupné odborné literatury, terminologická východiska pro druhou část disertační práce – dva výzkumné projekty. V rámci teoretických kapitol, popisuje disertační práce speciální pedagogiku, pedagogický výzkum, mentální retardaci, legislativu, poradenství, neziskový sektor, specifika vývoje, osobnosti a rodinné péče o dítě s Downovým syndromem a vybrané přístupy a metody využívané pro podporu vývoje dětí s tímto postižením. V této části práce se také blíže seznamujeme s Programem Instrumentálního Obohacování Reuvena Feuersteina. Empirická část disertační práce předkládá ve dvou výzkumných kapitolách výsledky dvou realizovaných výzkumných projektů. První výzkumný projekt, kvantitativního charakteru, obsahuje data získaná dotazníkovým šetřením v základních školách a rodinách dětí s Downovým syndromem. Kapitola popisuje metodologii, stanovuje výzkumné cíle, hypotézy a teze, shrnuje výsledky sběru dat, stanovuje závěry a nabízí doporučení ke speciálně pedagogické praxi. Druhý výzkumný projekt, kvalitativního charakteru, předkládá data získaná hodnocením a měřením v rámci pozorování, rozhovorů a analýzy výsledků činnosti průběhu vlastní aplikace instrumentů Feuersteinovy metody u pěti žáků s Downovým syndromem. Druhá výzkumná kapitola popisuje metodologii, stanovuje hlavní i parciální výzkumné cíle a předkládá výzkumné otázky. V rámci disertační práce jsou veškerá data analyzována formou tabulek a grafů. Na základě této analýzy jsou vyvozeny závěry výzkumného šetření a navržena opatření pro speciálně pedagogickou praxi. Disertační práce je doplněna seznam literatury, která se váže k tématu práce a přílohami, jež přímo souvisí s využitím nových přístupů ve vzdělávání žáků s Downovým syndromem.

Downovým syndromem se na portále Šance Dětem primárně zabývají:

- videodokument s názvem "Damiánův příběh: Downův syndrom"

- článek od Martiny Kašparové s názvem "Dítě s Downovým syndromem a péče o něj".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS