Zobrazit menuSkrýt menu

Analýza postojů rodičů romských dětí ke vzdělávání

Autor: Kaleja, Martin | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Disertační práce
Plná dostupnost: ANO analýza, asistent pedagoga, postoje, rodiče, romský žák, škola, vzdělávání, učitel

Disertační práce je rozčleněna do sedmi na sobě navazujících kapitol. První čtyři mají charakter teoretický, jsou zpracovány monografickou procedurou. První kapitola se zabývá otázkou epistemologických aspektů vzdělávání Romů. Řeší vztah jednotlivých vědních disciplín v relaci se vzděláváním, s výchovnými vlivy v kontextu romského etnika. Nabízí ucelený vhled do oboru speciální pedagogiky, sociální pedagogiky, sociální práce a multikulturní výchovy. Uvádí konfrontaci odborníků na vyskytující se mentální postižení u romských žáků, vymezuje koncept dítěte v riziku – romského žáka jako žáka pocházejícího se sociálně vyloučeného nebo sociálně vyloučením ohroženého prostředí. Druhá kapitola se věnuje problematice edukace v línii vzdělávacích potřeb a individuálního přístupu. Definuje determinanty sociokulturního klimatu romského etnika a řeší otázku vzdělanostních drah a šancí. Definovanými determinanty jsou především vzdělanost Romů, nezaměstnanost, bytové podmínky, vzájemné vztahy etnika s majoritou a naopak a životní styl, životní perspektivy Romů. Dále kapitola vytváří teoretický vhled do postojů romských rodičů ke vzdělávání. Třetí kapitola poskytuje poznatky vážící se na specifika sociokulturně odlišných edukativních vlastností romského žáka, na osobnost učitele, jeho kompetence a významnou roli v edukačním procesu. Předkládá edukativní postupy uplatňované ve vyučování romských žáků. Interpretuje rovněž faktory ovlivňující pedagogickou komunikaci. Čtvrtá kapitola se zabývá suportivními strategiemi ve vzdělávání Romů. Na danou oblast nazírá z pohledu preprimárního, primárního, sekundárního a terciálního stupně vzdělávání. Primárním cílem disertační práce je analyzovat postoje rodičů romských dětí ke vzdělávání, ke škole jako výchovně vzdělávací instituci, k učitelům, k funkci asistenta pedagoga, ke vzdělání jako hodnotě a k dalším vybraným aspektům vzdělávání. Realizované výzkumné šetření disertační práce má charakter kvantitativně orientovaného výzkumu. Stanovené výzkumné cíle mimo jiné vychází ze znalosti romologické problematiky vztahující se primárně k archetypální romské rodině a současné romské rodině v podmínkách České republiky. Cíle reflektují historické, kulturně-antropologické, etnologicko-společenské hledisko. Výzkumné otázky (VO) vycházejí z definovaných cílů (primární cíl a cíle parciální) disertační práce, přičemž podávají detailnější specifikaci k danému problému. Empirická část (kapitola 5-7) disertační práce byla zpracována pomocí uplatnění statistické procedury. Byl použit dotazník, který splňoval všechny potřebné metodologické náležitosti. Zpracování dat proběhlo kvantitativní statistickou procedurou, přičemž byla použita univariační (třídění prvního stupně) a bivariační analýza (třídění druhého stupně) získaných empirických dat.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS