Fortifikace (suplementace) mateřského mléka

Autor/ka
Jozef Macko
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Výživa suplementovaným mateřským mlékem je dominantní formou perorální výživy předčasně narozených a hypotrofických novorozenců. Mateřské mléko (MM) je nutričně, proteinově a minerálově insuficientní pro zajištění pozitivní dusíkové bilance, růstu a mineralizace kostí novorozenců s velmi nízkou a extrémně nízkou porodní hmotností. Základním cílem postnatální nutrice novorozenců s nízkou porodní hmotností (NNPH) je dosáhnout nutričních a růstových parametrů srovnatelných se situací plodu ve III. trimestru gravidity, tj. hmotnostních přírůstků asi 15–20 g/kg/den. Komerčně dostupné fortifikátory však nejsou schopny zajistit nutriční a růstové charakteristiky srovnatelné se stavem plodu ve III. trimestru, důkazem je vysoké procento dětí (u novorozenců s extrémně nízkou porodní hmotností ENPH = ELBW až 90 %), které se v okamžiku propuštění do domácí péče nacházejí v parametrech růstu do délky a tělesné hmotnosti pod 10. percentilem pro korigovaný věk. Děti živené fortifikovaným MM vykazovaly v randomizovaných studiích prospektivně zlepšený růst, mineralizaci kostí, rychlejší růst do délky, lepší výsledky ve sledování dalších antropometrických parametrů (např. obvodu hlavy). Tyto studie neprokázaly a nepotvrdily žádný zřetelný vedlejší či negativní efekt fortifikace.

The dominant form of nutrition of premature and hypotrophic newborns in neonatal and postneonatal period is nutrition by fortified human milk. Human milk is insuffitient to ensure the positive nitrogen balance, growth and bone mineralization of newborns with very and extremely low birth weight due to lack of adequate content of minerals, proteins and other nutritional elements. The main goal of postnatal nutrition of low birth weight infants is to reach nutritional and weight parameters comparable with in utero situation of fetus in third trimester of gravidity, it means weight gain 15–20 grams/per kg/per day. Accesible human milk fortifiers cannot guarantee these nutritional characteristics, evidence of which is high percentage of babies (almost 90 % of extremely low birth weight infants), released home with body weight and lenght parameters below 10th centil of corrected age. In the randomized studies occured in last 15 years, babies fed with fortified human milk showed better weight and lenght gain, bone mineralization, better results of some anthropometric indicators (for example the head circumference). These studies didn´t show and confirm any distinct side negative effect of supplementation of the human milk.

Zdroj dat
http://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201001-0003_Fortifikace_suplementace_materskeho_mleka.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 11, č. 1 (2010)