Zobrazit menuSkrýt menu

Spolupracující odborníci

Rejstřík odborníků, kteří s portálem Šance Dětem spolupracují

Níže uvedený přehled zahrnuje odborníky, kteří jsou autory textů na portálu Šance Dětem nebo působí jako jeho odborní konzultanti.

A, B, C, D, E, F, G, H, Ch, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

as. MUDr. Eva Al Taji, Ph.D.

V roce 2000 nastoupila na Kliniku dětí a dorostu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde pracuje jako pediatr a endokrinolog dosud. Současně se jako odborná asistentka podílí na pregraduální a postgraduální výuce na 3. LF UK. V rámci postgraduálního studia se zabývala problematikou molekulární patogeneze vrozené hypotyreózy a absolvovala půlroční stáž ve výzkumné laboratoři Institutu dětské endokrinologie v Univerzitní nemocnici Charité v Berlíně. Její doktorandská práce „Pathophysiology of primary congenital and early-onset nonautoimmune hypothyroidism" byla oceněna Bolzanovou cenou Univerzity Karlovy. Na klinickou endokrinologii byl zaměřen její stipendijní pobyt v Univerzitní dětské nemocnici ve Vídni. Je členkou několika odborných společností ČLS JEP a Evropské společnosti pro dětskou endokrinologii. Publikuje v tuzemských i zahraničních odborných periodicích, věnuje se přednáškové činnosti a je spoluautorkou několika monografií.

Publikační aktivity as. MUDr. Evy Al Taji, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Bc. Lucie Asenová

Lucie Asenová je majitelkou firmy Knedlíky Láznička s.r.o. a zakladatelkou organizace Asociace neúplných rodin o.s. Téměř dvacet let pracovala pro velké firmy v oboru marketingu a reklamy. V roce 2004 se rozhodla osamostatnit, a zkušenosti, které nasbírala v oblasti prodejních dovedností, přetavila do dalšího podnikatelského projektu. V posledních letech přednáší ta téma výživného, jeho vymáhání a právní úpravy výživného. 

Publikační aktivity Bc. Lucie Asenové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Sarah Asfour

Po studiu na Univerzitě Karlově se věnuje dočasné péči o děti prostřednictvím agentury na hlídání dětí.

Publikační aktivity Mgr. Sarah Asfour najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Jana Barvíková, Ph. D.

Působila jako výzkumná pracovnice ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i., dále jako terapeutka v obecně prospěšné společnosti Triadis, o.p.s., program pro ohrožené rodiny Spokojená rodina (od 2013 dosud). Účastnila se mnoha projektů a zahraničních stáží, má rozsáhlou publikační činnost. V minulosti působila jako lektorka, vědecká pracovnice, odborná referentka a sociální pracovnice.

Publikační aktivity Mgr. Jany Barvíkové, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Bc. Barbora Bečvářová

Spisovatelka, autorka blogu Nevyléčitelná optimistka.

Publikační aktivity Bc. Barbory Bečvářové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Ondřej Bednář

(*1978) Vystudoval mediální studia, pedagogiku a učitelství psychologie. Absolvoval dva semestrální kurzy arteterapie pro děti na JČU v Českých Budějovicích a dvouletý kurz arteterapie pod vedením M. Huptycha v Praze. Věnuje se vedení školních arteterapeutických a artefiletických skupin, pod záštitou České filharmonie vedl také skupinovou arteterapii v nízkoprahových zařízeních a napsal pro tuto práci manuál. Příležitostně pracuje i s dospělými klienty, zejména při otevřených seminářích. Profesionálně se zabývá divadlem pro děti, píše scénáře, hudbu a vystupuje s dramaticko-výchovnými pořady pro děti.

Publikační aktivity Ondřeje Bednáře najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Věra Bechyňová, DiS.

Je zakladatelkou a ředitelkou občanského sdružení STŘEP - Českého centra pro sanaci rodiny.

Věra Bechyňová, DiS, je zakladatelkou a ředitelkou občanského sdružení STŘEP – České centrum pro sanaci rodiny (1995). Věnuje se zavádění nových programů do praxe i do legislativních úprav, které jsou zaměřené na prevenci nebo alternativu k odebírání ohrožených dětí z rodin do zařízení pro výkon ústavní výchovy, na návrat dětí zpět do kvalitativně lepšího rodinného prostředí.

Publikační aktivity Věry Bechyňové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. David Beňák, DiS.

Absolvoval Vyšší odbornou školu sociálně právní v Mostě a magisterské studium pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje na Úřadu městské části Praha 14 jako vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Aktivně se angažuje v oblasti lidských práv, poskytování pomoci (zejména sociálně právní, občanské poradenství) a v oblasti sociální prevence skupinám obyvatel ohroženým sociálním vyloučením (národnostní a etnické menšiny – zejména Romové, cizinci, neúplné rodiny, zdravotně znevýhodnění a podobně).

Publikační aktivity Mgr. Davida Beňáka, DiS., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc.

Po celý svůj profesní život se věnuje prevenci poruch zdraví. Zapojila se do mezinárodní spolupráce v rámci Evropské aliance bezpečí dětí (ECSA) a práce v mezinárodních odborných skupinách a pracovních skupinách Světové zdravotnické organizace (WHO). Spolupracuje na řadě projektů veřejného zdravotnictví zaměřených na prevenci úrazů, sběr validních zdravotnických dat pro potřeby prevence a srovnávacích studiích v rámci Evropy. Je zakladatelkou Centra úrazové prevence (CÚP) a později Národního koordinačního centra prevence dětských úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole.

Publikační aktivity doc. MUDr. Veroniky Benešové, Csc., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Katarína Beránková, Ph.D.

Lékařka z Oddělení respiračních onemocnění Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Publikační aktivity MUDr. Kataríny Beránkové, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Bc. Petra Beránková

V oblasti náhradní rodinné péče se pohybuje od roku 2003. Pracovala jako sociální pracovnice na Oddělení sociálně právní ochrany dětí ve Veselí nad Moravou. Jak sama říká, bylo to její první profesní setkání s náhradními rodiči a jejich dětmi. Provázela je od jejich prvních krůčků, a to od podání žádosti až po převzetí dítěte do pěstounské péče. Nyní je ředitelkou organizace Skleněka z.s.

Publikační aktivity Bc. Petry Beránkové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Eva Bernatová

Autorka působí jako koordinátorka kurzů první pomoci OS ČČK Praha 1. Je absolventkou Přírodovědecké fakulty UK Praha, obor chemie. První pomoci se věnuje od dětství, nejprve v kroužku mladých zdravotníků na základní škole, následně absolvovala řadu kurzů Červeného kříže. V současnosti se zabývá také zdravotnickou vzdělávací činností pro školy, firmy i veřejnost. Vyšlo jí rovněž několik příruček s tématikou první pomoci.

Publikační aktivity Mgr. Evy Bernatové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Iva Bílková, Cert. MDT

Je hlavní fyzioterapeutkou FYZIOkliniky v Praze 4, kterou založila a vede se svým manželem. Věnuje se léčbě dospělých i dětí, včetně nejmenších kojenců. Do praxe uvedla metodu, která v kombinaci s rázovou vlnou rozšiřuje možnosti léčby fyzioterapie. V dubnu 2018 složila mezinárodní zkoušku na McKenzie Institute International a získala tak jako jedna z mála Čechů tuto akreditaci.

Publikační aktivity Mgr. Ivy Bílkové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Šárka Bínová

Šárka Bínová je psychiatrička zabývající se hlavně dětskou a dorostovou psychiatrií. V současné době působí ve své privátní ordinaci v Mělníku. 

Publikační aktivity MUDr. Šárky Bínové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

JUDr. Pavla Boučková, Ph.D.

Absolventka Pedagogické fakulty a následně Právnické fakulty UK v Praze pracovala pro Český helsinský výbor (ČHV), dále v Úřadu vlády České republiky (odbor pro lidská práva, právní spolupráce při tvorbě legislativních návrhů) a v Poradně pro občanství / Občanská a lidská práva. V současnosti působí jako advokátka v Advokátní kanceláři Rychetský Hlaváček Krampera & partneři.

Publikační aktivity JUDr. Pavly Boučkové, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Hedvika Boukalová

Psycholožkaq a psychoterapeutka, pracující jako odborná asistentka na katedře psychologie FF UK v Praze, kde v roce 2009 ukončila i doktorské studium, jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci odborné činnosti při katedře psychologie se zaměřuje na problematiku sociální psychologie, forenzní psychologie, psychologické podpory vyšetřování, detekce lži a výslechu v rámci trestního řízení. Konzultuje jako dobrovolnice v Bílém kruhu bezpečí, organizaci pro pomoc a podporu obětí trestných činů a jejich blízkých. 

Publikační aktivity PhDr. Hedviky Boukalové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Věduna Bubleová

Zakladatelka, ředitelka, předsedkyně Rady a statutární zástupce Střediska náhradní rodinné péče (NRP). Jako socioložka se mnoho let věnuje problematice dětí žijících mimo vlastní rodinu, zdravotně a sociálně znevýhodněných a jejich rodinám. Působila v klinických zařízeních, výzkumných pracovištích ve státních i nestátních organizacích, které se problematice ohrožených dětí věnují. Je autorkou i spoluautorkou mnoha alternativních programů a inovativních projektů na pomoc ohroženým dětem. Mnoho let usiluje a podporuje nutnost transformace a změny systému v oblasti péče o dítě a rodinu v ČR. Je autorkou a spoluautorkou publikací, odborných textů, výzkumných zpráv, článků a jiných materiálů zaměřených na problematiku NRP.

Publikační aktivity PhDr. Věduny Bubleové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Jan Cimický, CSc.

Vystudoval Lékařskou fakultu University Karlovy v Praze (1972) a od počátku své lékařské dráhy se specializoval na psychiatrii. Až do roku 1996 pracoval v Psychiatrické léčebně v Bohnicích, kde byl v letech 1981-1996 primářem socioterapeutického a rehabilitačního oddělení. V roce 1996 si otevřel privátní Centrum duševní pohody Modrá laguna.
Je čestným předsedou České sekce Mezinárodní organizace autorů dobrodružné a detektivní literatury (AIEP), členem Obce spisovatelů, členem Psychiatrické a akupunkturní společnosti J. E. Purkyně a také francouzské psychiatrické společnosti (FIFP). Na Českém rozhlasu Dvojka moderuje v pátek pořad Noční Mikrofórum.

Publikační aktivity MUDr. Jana Cimického, CSc., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Veronika Cvejnová (roz. Teplá)

Vystudovala žurnalistiku a mediální studia na UK, pracovala ve státním správě (Úřad Vlády) i neziskovém sektoru (Nadace Sirius).

Publikační aktivity Mgr. Veroniky Cvejnové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Bc. Jana Čechová

Vystudovala obor sociální práce na VOŠ sociálně právní a následně obor veřejná správa na Právnické fakultě MU v Brně. Od počátku profesní dráhy pracuje ve veřejné správě na úrovni obce/města, od r. 2007 po složení matriční zkoušky působí jako matrikářka a od roku 2011 vede rovněž agendu evidence obyvatel. Zabývá se rodopisem a kronikářstvím.

↑ nahoru

Mgr. Alena Černá

Psycholožka a psychoterapeutka, dále pokračující v doktorském studijním programu Sociální psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pracuje v Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny při Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a v současné době je frekventantkou Výcviku integracepsychoterapii. Dlouhodobě se věnuje výzkumu v oblasti psychologie internetu, zejména s ohledem na děti a dospívající. Zabývá se převážně tématy jako kyberšikana, on-line obtěžování a (rizikové) on-line komunity (sebepoškozování, poruchy příjmu potravy a další).

Publikační aktivity Mgr. Aleny Černé najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

doc. PhDr. Marie Černá, CSc.

Speciální pedagožka, která se ve své edukační, publikační, výzkumné, přednáškové i osvětové činnosti věnuje problematice osob s mentálním postižením s užším zaměřením na jejich výchovu a kvalitu života. Za svoji vědeckou činnost získala několik domácích i zahraničních ocenění, např. cenu americké Kennedyho Nadace (The 2000 Kennedy Foundation International Award in Mental Retardation – The Leadership in Education Award), nebo Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů (2008). Působila na katedře speciální pedagogiky a byla proděkankou pro zahraniční styky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je členkou řady odborných organizací.

Publikační aktivity doc. PhDr. Marie Černé, Csc., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Ria Černá

Vystudovala obory sociální práce a psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, absolvovala výcvik v Krizové intervenci, je frekventantkou výcviku v integrativní psychoterapii Skálova institutu. Pracuje jako vedoucí Centra náhradní rodinné péče v Amalthea, o. s. Je autorkou Metodiky přípravy k pěstounství, působí jako lektorka kurzů pro pěstouny.

Publikační aktivity Mgr. Riy Černé najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Jana Češková

Absolventka speciální pedagogiky v oboru psychopedie a etopedie na Univerzitě Karlově v Praze a tříletého studia sociální pedagogiky na Vyšší odborné sociálně-pedagogické škole v Praze. Ve své praxi se 15 let zabývá rizikovou mládeží. Její zájem se zaměřuje na problematickou mládež ve školním prostředí. V současnosti vede školní poradenské centrum v Praze a spolupracuje s rodinným centrem na Praze 3.

Publikační aktivity Mgr. Jany Češkové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Zdeněk Dítě, FEAPU

Absolvent lékařské fakulty v Praze (1983), zaměstnanec Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty v Praze. Je členem České urologické společnosti (ČUS), European Association od Urology (EAU) a International Commission of Control and Supervision (ICCS). Absolvoval zahraniční stáž na Urologické klinice v Erlangenu (Německo). Je řešitelem Grantu IgA, téma endoskopická léčba vezikoureterálního refluxu. Specializace: miniinvazivní chirurgická léčba vezikoureterálního refluxu, dysfunkce dolních močových cest.

Publikační aktivity MUDr. Zdeňka Dítě(te) najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Lucie Dobešová

Psycholožka, působila v psychologickém výzkumu; ve školství se angažuje od ukončení studií v roce 1986 (mimo jiné pracovala jako školní psycholožka a učitelka na základní škole), má praxi v zahraničních školách (Holandsko a Švédsko). Věnuje se alternativním metodám vzdělávání (metoda Montessori, Kritické myšlení aj.), integraci postižených dětí do běžných škol, videotréninku interakcí. Od roku 1986 působí jako lektorka komunikačních kurzů pro učitele a pro veřejnost.

Publikační aktivity PhDr. Lucie Dobešové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Milena Dokoupilová

Lékařka, aprobovaná pediatrička a neonatoložka, je primářkou novorozeneckého oddělení nemocnice Hořovice a lékařkou v Ústavu pro péči o matku a dítě, v Podolí.

Publikační aktivity MUDr. Mileny Dokoupilové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

Pracuje v Centru dětské revmatologie VFN, na Klinice dětského a dorostového lékařství 1.LFUK a VFN ke Karlovu 2.

Publikační aktivity MUDr. Pavly Doležalové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. et Mgr. Šárka Doležalová (roz. Křepelková)

Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, je ekopsycholožkou zabývající se vlivem kontaktu s přírodou na prožívání a chování dítěte.

Publikační aktivity Mgr. et Mgr. Šárky Doležalové (roz. Křepelkové) najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Jitka Douchová

Absolvovala jednooborové studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1982 se specializuje na problematiku partnerských vztahů. Během své profesní kariéry prošla řadou psychoterapeutických výcviků. Působila jako manželská poradkyně, v letech 1990–92 byla ředitelkou Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Kutné Hoře a od roku 1998 vede soukromou ordinaci v Praze. Má dlouholeté zkušenosti s prací psychologa v centrech krizové intervence (RIAPS Praha, Centrum krizové intervence při PL Bohnice). Pět let externě přednášela psychoterapii na FTVS – obor fyzioterapie a rehabilitace. Dále působila jako lektorka mnoha kurzů komunikačních dovedností a sebezkušenostních psychoterapeutických výcviků.

Publikační aktivity PhDr. Jitky Douchové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

Přednosta Ortopedické kliniky 1.LF UK a IPVZ Nemocnice Na Bulovce. Docent v oboru od 1987 a od r. 1994 jmenován řádným profesorem v oboru ortopedie a traumatologie. V r. 1995 se stává přednostou Ortopedické kliniky IPVZ Bulovka, v roce 1996 náměstek pro vědu a výzkum a zároveň statutární zástupce ředitele IPVZ v Praze (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví).
Do současnosti publikoval 126 prací v domácím a 43 v zahraničním písemnictví. Je autorem výukového filmu „Salterova osteotomie" ve spolupráci s Krátkým filmem Praha 1988. V roce 1988 odevzdal do tisku monografii „Ortopedie a traumatologie nohy", kniha vyšla počátkem roku 1989. V lednu 2005 vyšla v nakladatelství Grada 1200 stránková učebnice s názvem „Ortopedie". Pro velký zájem vyšlo v r. 2014 druhé přepracované a doplněné vydání.
Členství v mezinárodních společnostech : prezident EPOS 2002-2003, řádný člen mezinárodní společnosti pro dětskou ortopedii německy mluvících zemí, jako čestný člen slovenské, maďarské, polské, rakouské, bulharské ortopedické společnosti korespondující člen argentinské ortopedické společnosti a německé ortopedické společnosti.

Publikační aktivity MUDr. Pavla Dungla najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Renáta Faltýnová

Vystudovala obor psychologie a speciální pedagogika na Univerzitě Karlově v Praze. Pracuje v pedagogicko-psychologické poradně v Praze. Působí jako odborný asistent na katedře sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci. Konzultuje v internetové poradně pro rodiče v oblasti vývoje, výchovy a vzdělávání dětí, je autorkou textů v časopisech i na webových stránkách.

Publikační aktivity PhDr. Renáty Faltýnové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Erika Faltysová

Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na oftalmopedii, somatopedii a psychopedii, absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v rogersovské terapii, výcvik focusingu a preterapie. V současnosti pracuje v Dětském centru Paprsek.

Publikační aktivity Mgr. Eriky Faltysové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.

Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudovala učitelství pro základní školy. Posléze absolvovala doktorské studium pedagogiky se zaměřením na učitelství pro vysoké školy. Působila jako učitelka na různých typech škol, pracovala jako koordinátorka péče o mimořádně nadané žáky v Institutu pedagogicko-psychologického poradenství při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Od roku 2005 je ředitelkou Centra nadání. Od roku 2008 je členkou Mensy a v rámci této aktivity odborným garantem metody NTC systém učení v ČR. Tato metoda umožňuje efektivní vzdělávání a podporuje činnost dětského mozku. Jitka Fořtíková vydala několik knih k problematice nadaných dětí, publikuje v odborných časopisech, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi.

Publikační aktivity Jitky Fořtíkové jsou k dispozici v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Anna Francová

Vystudovaná psycholožka a současně studentka doktorského programu Neurovědy, aktuálně se věnuje výzkumu v Národním ústavu duševního zdraví – v pracovní skupině „Virtuální realita v neurovědách“ se podílí na vývoji aplikací zaměřených například na léčbu fobií nebo na nácvik mindfulness ve virtuální realitě. Současně působí jako výzkumník v organizaci Inesan, kde se podílí na výzkumech propojujících zdravotní a sociální témata a moderní technologie.

Publikační aktivity Mgr. Anny Francové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Ondřej Franěk

Pracuje u pražské záchranky jako lékař od roku 1995, dvě desetiletí vedl jako šéflékař zdravotnické operační středisko a podle jeho učebnic a postupů se dnes vzdělávají budoucí operátoři tísňových linek. Málokdo v republice má v této oblasti takové zkušenosti jako on. Nyní v organizaci působí jako primář a vedle toho se stále aktivně účastní i výjezdů, například u letecké výjezdové skupiny. Je také autorem webu www.zachrannasluzba.cz.

Publikační aktivity MUDr. Ondřeje Fraňka najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Alexandra Fraňková

Klinická psycholožka a terapeutka, 14 let pracovala v pražském Dětském krizovém centru. Zaměřuje se na problematiku syndromu CAN, krizové životní situace, supervizní práci ve zdravotnictví a v psychosociálních službách, distanční krizovou intervenci, nedirektivní terapeutický přístup, terapii hrou, práci s tělem. Přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a působí jako lektorka vzdělávání sociálních pracovnic a kurátorů. Je členkou Českomoravské psychologické společnosti a Asociace klinických psychologů.

Publikační aktivity PhDr. a MUDr. Alexandry Fraňkové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Veronika Frisová, Ph.D.

Je zakladatelkou a vedoucí lékařkou centra Profema, které se specializuje na ultrazvuková vyšetření v těhotenství. V letech 2005–2007 absolvovala odbornou stáž na světoznámém pracovišti fetální medicíny profesora Nicolaidese v Londýně (King’s College Hospital & Fetal Medicine Foundation, London), kde získala rozsáhlé znalosti v oblasti diagnostiky a léčby abnormálního vývoje plodu během těhotenství. V roce 2012 obdržela titul Ph.D. v oboru radiologie. V minulosti pracovala na gynekologicko-porodnickém pracovišti v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí a na Klinice zobrazovacích metod ve Fakultní nemocnici Motol v Praze. Pravidelně přednáší tematiku prenatální diagnostiky vrozených vad plodu na řadě českých i mezinárodních konferencích a kurzech.

Publikační aktivity MUDr. Veroniky Frisové, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Bc. et Bc. Petr Gal

Vystudoval žurnalistiku, psychologii, učitelství českého jazyka a společenských věd. Zatím pracuje jako středoškolský učitel a na Univerzitě Karlově usiluje o doktorát z pedagogiky. Dříve publikoval v časopise PsychoLogOn, kde se věnoval popularizaci psychologických témat.

Publikační aktivity Mgr. Bc. et Bc. Petra Gala najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Markéta Geleneky

MUDr. Markéta Geleneky vystudovala všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze, promovala v r. 2003 a první tři roky klinické praxe se věnovala internímu lékařství. R. 2006 nastoupila na Infekční kliniku Nemocnice Na Bulovce, kde působí doposud. Má atestaci v oboru infekčního lékařství. Specializuje se na problematiku toxoplazmózy a infekcí v těhotenství. V oblasti klinické toxoplazmózy působí na pozici celorepublikového konzultanta a je spoluautorem národních doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu tohoto onemocnění. Od r. 2012 působí jako odborný asistent na 3. LF UK, kde se podílí na výuce českých i zahraničních studentů medicíny.

Publikační aktivity MUDr. Markéty Geleneky najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Mgr. Veronika Girglová, Ph.D.

Působí na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde se věnuje speciální pedagogice.

Publikační aktivity PhDr. Veroniky Girglové, PhD., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Michal Goetz, Ph.D.

MUDr. Michal Goetz, Ph.D. je dětský psychiatr, vede diagnostické oddělení na klinice dětské psychiatrie Fakultní nemocnice Motol v Praze, vyučuje na 2. lékařské fakultě UK a je rovněž viceprezidentem organizace International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP). 

Publikační aktivity MUDr. Michala Goetze, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Martin Gregora

Pediatr a endokrinolog, primář dětského oddělení Nemocnice Strakonice, je členem pracovní skupiny dětské endokrinologie MESPE (Middle European Society on Paediatric Endokrinology). Věnuje se publikační činnosti, píše populárně naučné knihy pro rodiče a publikuje v odborných periodicích. V letech 2010–2013 byl poslancem Parlamentu České republiky, kde působil ve Zdravotním výboru a ve Výboru pro obranu a bezpečnost.

Publikační aktivity MUDr. Martina Gregory najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

as. MUDr. Daniel Groh, Ph.D.

Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Od roku 1992 do 1. atestace pracoval na ORL klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Od roku 1995 pak na Klinice ušní, nosní a krční 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole jako sekundární lékař a od roku 2000 jako odborný asistent. Od počátku svého působení zde se věnuje problematice sluchu a sluchových poruch. Od roku 2001 spolupracuje s Oddělením neurofyziologie sluchu Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR. Je členem odborné společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a školitelem postgraduálních studentů. Publikoval v ČR i v zahraničí odborné články a je spoluautorem tří pedagogických publikací. Jako hlavní řešitel i spoluřešitel pracoval na několika grantových úkolech, které se zabývaly problematikou sluchu.

Publikační aktivity as. MUDr. Daniela Groha, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Dana Hajná

Pracuje jako klinická psycholožka se zkušeností práce v krizovém centru pro mládež a později v krizovém centru pro dospělé. Provozuje psychologickou ambulanci, kde se věnuje psychodiagnostickým vyšetřením, krizové intervenci i dlouhodobé psychoterapeutické péči.

Publikační aktivity PhDr. Dany Hajné najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.

Odborná asistentka v Ústavu speciálněpedagogických studií při Univerzitě Palackého v Olomouci. Zaměřuje se na problematiku logopedie, surdopedie, logopedické péče o děti s kochleárním implantátem, auditivně-verbální terapii a kombinované vady.

Publikační aktivity Adély Hanákové, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PaedDr. Zdenka Hanková

Učí na Katedře pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy předměty Obecná a školní didaktika, Výchova zážitkem, Dramatická výchova v učitelských oborech a vychovatelství (včetně praxí).  V přechozím profesním životě pracovala 17 let jako učitelka ZŠ, po nějakou dobu se zabývala přímou prací s klientem v profesním poradenství a kurzech osobního rozvoje (trénink, koučování, arteterapie) v občanských sdruženích: Poradenské centrum Na Začátku, Občanské sdružení Ianus a v instruktorském sboru Outward Bound – Česká cesta. Vyučuje v kvalifikačních kurzech, školí učitelské sbory (také v projektu Inoskop, předávání zkušeností zážitkové pedagogiky, kooperativní výuky, dramatické výchovy.

Poznámka: Někdy také uváděna jako Zdeňka Hanková.

Publikační aktivity PaeDdr. Zdenky Hankové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., FEBPS

Přední český dětský chirurg a traumatolog. Pracuje jako přednosta Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze a vedoucí lékař Centra dětské traumatologie Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze 4. Je 1. místopředsedou České pediatricko-chirurgické společnosti, členem výboru České společnosti úrazové chirurgie a členem Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je členem správní rady Nadačního fondu Kolečko.

Publikační aktivity prof. MUDr. Petra Havránka, CSc., FEBPS najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Michaela Hazdrová

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, nyní působí jako právnička neziskové organizace Ligy lidských práv, zaměřuje se na rodinné právo a zdravotnické právo. Je členkou Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva.

Publikační aktivity Mgr. Michaely Hazdrové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Lenka Hečková

Vystudovala právnickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni. Pracovala v internetovém rádiu na pozici PR managera a ve společnosti zastupující filmová studia v oblasti porušování autorských práv jako manager pro právní agendu a PR. V současné době se věnuje problematice inkluze, sociálně-právnímu poradenství pro rodiny vychovávající dítě se zdravotním postižením a správě webových stránek společnosti DownSyndrom CZ.

Publikační aktivity Mgr. Lenky Hečkové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Vojtěch Herentin

Vystudoval obor vychovatelství se speciální pedagogikou na PF UJEP a obor psychologie na FF UPOL. Od roku 2006 působí v oblasti sociálních služeb, z toho nejdéle v oblasti komunitní psychiatrie (Fokus Labe, 2007 - 2011) a v oblasti práce s ohroženými dětmi (Dům tří přání, 2013 - dosud), ale i v dalších projektech. Věnuje se rovněž dobrovolnické činnosti: pracuje například s ohroženými dětmi v lokalitě Nový svět v Ústí nad Labem pod vedením Člověka v tísni (2001-2006) a v letech 2011 - 2013 byl členem Komunitního intervenčního psychosociálního týmu v Olomouckém kraji pod záštitou Adry.

Publikační aktivity Mgr. Vojtěcha Herentina najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Prof. MUDr. Olga Hníková, CSc.

Klinická praxe, pedagogická a výzkumná činnost profesorky je spojena s Klinikou dětí a dorostu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde se od poloviny 60. let věnuje dětské endokrinologii. Po celý její život je v centru jejího zájmu zejména tyreologie – problematika onemocnění štítné žlázy, a to jak v klinické  praxi a léčbě, tak v zavádění  laboratorních metodik a zlepšování diagnostiky. Díky jejímu velkému úsilí byl u nás od roku 1985 zaveden celoplošný novorozenecký screening vrozené hypotyreózy. V letech 1990 až 1997 působila ve funkci přednostky kliniky. Publikovala více než 160 původních prací a byla řešitelkou a spoluřešitelkou řady českých grantů a několika evropských studií. Její zkušenosti byly zaznamenány v monografii Kongenitální hypotyreóza (Avicenum 1989) a v dalších šesti monografiích, jejichž je spoluautorkou. Stala se prvním českým členem Evropské společnosti pro dětskou endokrinologii, kde také řadu let pracovala v pracovní skupině pro novorozenecký screening.

Publikační aktivity prof. MUDr. Olgy Hníkové, CSc., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Alena Holčíková, Ph.D.

Lékařka Kliniky dětských infekčních nemocí při Fakultní nemocnici Brno. Působí na jednotce intenzivní péče kliniky a podílí se na výuce mediků. Zaměřuje se především na nemoci dýchacího traktu, včetně péče o nemocné tuberkulózou.  Zejména však se zabývá péčí o nemocné cystickou fibrózou, a to jak ambulantně, tak i během nutných hospitalizací nemocných. Je vedoucí Centra pro cystickou fibrózu se sídlem ve Fakultní nemocnici Brno.

Publikační aktivity MUDr. Aleny Holčíkové, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Radkin Honzák

Psychiatr. Též působí jako ambulantní psychiatr v IKEM a REMEDIS, dále jako sekundární lékař Psychiatrické léčebny Bohnice a asistent ÚVL 1.LF UK. Narozen 1939, promoce na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze 1962, sekundární lékař v PL Kosmonosy, od roku 1966 psychiatr - konzultant nejprve v Ústavu pro výzkum výživy (gastroenterologická problematika, výzkum spánku, výzkum stresu), po sloučení výzkumných ústavů v IKEM (pacienti s nezvratným selháním ledvin, transplantační program). V současnosti asistent ÚVL 1.LF UK, ambulantní psychiatr IKEM, sekundární lékař PL Bohnice, ambulantní psychiatr REMEDIS. Věnuje se klinické práci; se specializací v psychiatrii, psychoterapii a psychosomatickému (biopsychosociálnímu) přístupu. Jak sám uvádí, jeho zájmem jsou hlavně lidi (a všechno ostatní).

Publikační aktivity MUDr. Radkina Honzáka najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Jana Horáčková

Pracuje v Týmu speciálního vzdělávání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Tým speciálního vzdělávání se zabývá problematikou péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Autorka se specializuje na speciální vzdělávání, poradenský systém (SPC) a diagnostické nástroje v poradenském systému.

Publikační aktivity Mgr. Jany Horáčkové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.

Psycholožka, pracuje na katedře psychologie FF UK v Praze, kde se věnuje mimo jiné výzkumu vývoje psychické odolnosti předškolního dítěte. Školí učitelky a učitele mateřských i základních škol, poskytuje psychologické poradenství a píše o psychologii dítěte. Překládá odbornou i jinou literaturu z německého jazyka.

Publikační aktivity PhDr. Simony Hoskovcové, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Lucie Hrdličková (roz. Cingrošová)

Absolventka 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2006 pracuje jako sekundární lékařka Kliniky dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol. Během studia medicíny a svého působení na motolské klinice absolvovala řadu odborných stáží v zahraničí (Francie, Rakousko, Holandsko). V roce 2011 úspěšně složila atestaci z dětského lékařství. Ve spolupráci s fotografkou Kamilou Berndorffovou zahájila na jaře roku 2010 realizaci projektu MŮJ NOVÝ ŽIVOT na podporu dětí léčených pro zhoubné onemocnění.

Publikační aktivity MUDr. Lucie Hrdličkové (roz. Cingrošové) najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Martina Hronová

Vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor sociální komunikace. Pracovala jako novinářka. Specializuje se na problematiku domácího násilí a týrání dětí. Od roku 2004 pracuje v Občanském sdružení ROSA – centru pro týrané a osamělé ženy. Je autorkou několika publikací.

Publikační aktivity Mgr. Martiny Hronové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.

Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity (pediatrický směr) absolvovala v roce 1968. Od roku 1969 pracovala na I. dětské interní klinice, která byla kromě všeobecné pediatrie zaměřena na dětskou hematologii a onkologii. V letech 1990 až 2009 vykonávala funkci přednosty kliniky. V současné době pracuje i na Klinice dětské onkologie LF MU v Brně, kde se věnuje problematice sledování pozdních následků léčby dětských nádorových onemocnění.

Publikační aktivity prof. MUDr. Hany Hrstkové, Csc., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Jakub Hučín

Působí jako psychoterapeut v psychologické poradně v Praze. Vystudoval filozofii a teologii v Praze a v Římě. Absolvoval výcvik v telefonické krizové intervenci a pět let pracoval jako dobrovolný konzultant na Lince důvěry SOS centra Střediska křesťanské pomoci Diakonie Českobratrské církve evangelické. V letech 1999–2005 pracoval jako redaktor časopisu Psychologie dnes. Absolvoval dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze. Je členem výcvikového týmu Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA).

Publikační aktivity Jakuba Hučína najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Eva Hurychová

Původní profesí zpěvačka, mající vastní zkušenost s domácím násilím. V červnu 2015 dokončila studium na Technické univerzitě v Liberci, Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické, kde získala specializaci ke školské sociální práci. Kromě toho prováděla výzkumy v oblasti páchání domácího násilí, u nichž validně prokázala další příčinu, která předtím nebyla nikde uvedena. Je certifikovanou mediátorkou, má osvědčení z konference ETOS „Etika v pedagogice a sociálních vědách", osvědčení ze školení „Edukace pro prevenci domácího násilí" a „Terapeutické práce s lidmi páchajícími násilí ve vztazích". V srpnu 2016 založila s dvěma kolegyněmi „Asociaci školské sociální práce v ČR, z. s., a od podzimu téhož roku pokračuje disertačním projektem v doktorandském studiu.

Publikační aktivity Mgr. Evy Hurychové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Adam Chalupníček

Klinický psycholog a Gestalt psychoterapeut. Provozuje soukromou psychologickou praxi v Brně (http://www.psychologos.cz/). Autor stránek www.depersonalizace.info.

Publikační aktivity PhDr. Adama Chalupníčka najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Lenka Chalupníčková

Psycholožka a terapeutka pracující s dětskými a dospělými klienty. Vystudovala psychologii na katedře psychologie Fakulty sociálních studií v Brně. V současné době působí v Brně jako psycholožka a terapeutka v soukromé psychologické praxi http://www.psychologos.cz/ a v azylovém domě pro matky s dětmi v tísni. Pracovala jako rodinná terapeutka v rámci sociálně právní ochrany dětí, působila jako školní psycholožka na základní škole. Vedla a koordinovala činnost volnočasového klubu pro děti z evidence OSPOD, pracovala s dětmi v azylovém zařízení pro ženy ohrožené domácím násilím. Jako lektorka se podílela na realizaci několika projektů v oblasti primární prevence rizikového chování.

Publikační aktivity PhDr. Lenky Chalupníčkové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

doc. MUDr. Jiřina Chládková, Ph.D.

Od roku 1987 pracuje jako lékařka na Dětské klinice Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové, od počátku svého působení zde se věnuje oboru alergologie a klinické imunologie. V roce 2011 byla po obhajobě habilitační práce zabývající se monitorováním zánětu u dětí s astmatem jmenována docentkou pro obor pediatrie. Od roku 2010 je lektorkou České iniciativy pro astma. Je členkou několika odborných společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a školitelkou postgraduálních studentů. Publikovala české i zahraniční odborné články a je spoluautorkou čtyř pedagogických publikací. Řešila také několik grantových úkolů a výzkumný záměr Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, které se zabývaly problematikou zánětu u astmatu a léčbou plicních onemocnění.

Publikační aktivity doc. MUDr. Jiřiny Chládkové, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Pavol Janto

Vystudoval obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a působí jako speciální pedagog v azylovém domě. V současnosti je ředitelem Farní charity Řepy.

Publikační aktivity Mgr. Pavola Janta najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Alžběta Jantová

Vystudovala obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tématem její diplomové práce byly volnočasové aktivity dětí se zrakovým postižením.

Publikační aktivity Mgr. Alžběty Jantové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Ing. Miriam Janyšková, MBA

Životním posláním Miriam Janyškové je pomoc dětem a podpora jejich rozvoje. V roce 2011 založila Charitky - díky dlouholetým marketingovým zkušenostem z mezinárodních korporací vymyslela způsob, jak originální propagační předmět může získat finanční prostředky pro podporu dětí. Navazujícím krokem bylo založení nadačního fondu Qiido, jehož smyslem je podpora vzdělávání mimořádně intelektově nadaných dětí. Má mnoho vlastních zkušeností s přístupem škol, pedagogicko-psychologických poraden a dalších příslušných institucí. Věnuje se také přednášení na toto téma a psaní odborných článků.

Publikační aktivity Ing. Miriam Janyškové, MBA, najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Martin Jára

Psychologpsychoterapeut. Věnuje se Gestalt terapii – i jako lektor. Zároveň vede Ligu otevřených mužů, která se zaměřuje na kvalitu mužského života.

Publikační aktivity PhDr. Martina Járy najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Veronika Ježková

V roce 2000 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od tohoto roku aktivně působila v oblasti advokacie, nejprve jako advokátní koncipient a od roku 2007 jako samostatný advokát. Od července 2015 se plně věnuje právnímu poradenství v organizaci proFem, o.p.s. a aktivně se podílí na jejích projektech. V rámci své právní praxe se specializovala na pracovní právo (poradenství v oblasti kolektivního vyjednávání), trestní právo, občanské právo a farmaceutické právo. V roce 2014 spolupracovala též s Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty v ČR. Od července 2015 působí v proFem, o.p.s., kde se věnuje přímé práci s klientkami, vzdělávání odborných profesí v oblasti právních aspektů domácího násilí, analytické a publikační činnosti. Je autorkou studie Právem proti násilí na ženách - bílá místa české legislativy a spoluautorkou publikace vzorů podání Vaše právo.

Publikační aktivity Mgr. Veroniky Ježkové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Iveta Jonášová, Ph.D.

Absolventka katedry psychológie na Filozofické fakultě Prešovské univerzity v Prešově, úspěšně ukončila doktorské studium v oboru sexuální psychologie (školitel prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.). Pracovala jako psychoterapeutka v denním stacionáři Sananim (2006–2012) a v soukromém sexuologickém centru Gona (2009–2011). Působí jako lektorka v tématech sexuální výchovy, sexuality, vývojové psychologie a jako lektor komplexního sebezkušenostního výcviku v psychoterapii SUR.

Publikační aktivity PhDr. Ivety Jonášové, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PaedDr. Drahomíra Jucovičová

Odbornice v oblasti speciální pedagogiky. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se zabývá problematikou dětí, dospívajících i dospělých se specifickými poruchami učení a chování. Pracuje v pedagogicko-psychologické poradně, ambulanci klinické psychologie (Fakultní nemocnice Bulovka), je lektorkou, externě přednáší na Pedagogické fakultě v Praze. Je autorkou interaktivních pomůcek a interaktivní učebnice českého jazyka pro ZŠ, řady odborných publikací a článků, spolupracuje s médii ve prospěch lepší informovanosti veřejnosti o této problematice.

Publikační aktivity PaedDr. Drahomíry Jucovičové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

prim. MUDr. Michal Jurovčík

V roce 1992 ukončil 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství. Téhož roku nastoupil na Kliniku ušní, nosní a krční 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, kde působí doposud. Od roku 2008 zastává funkci primáře kliniky. Je autorem a spoluautorem řady domácích i zahraničních přednášek a publikací, řešitelem a spoluřešitelem několika výzkumných projektů. Věnuje se zejména endoskopické problematice, kochleárním implantacím, objektivní audiometrii. V poslední době se podílí na výzkumu v oblasti neonatálních operací rozštěpových vad. Působí na subkatedře dětské otorinolaryngologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Publikační aktivity MUDr. Michala Jurovčíka najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Michal Kaderka

Michal Kaderka vyučuje mediální výchovu na pražském Gymnáziu Na Zatlance a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je autorem webu, který se zabývá mediální  výchovou www.svetmedii.info

Publikační aktivity Mgr. Michala Kaderky najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Bc. Filip Kadlec

Skupinový a individuální terapeut a lektor, pracující primárně s dětmi, dospívajícími a jejich pečujícími osobami. Vedoucí programu dětské a dorostenecké terapie "Závislí na závislých" v rámci Anima-terapie z.ů., též působící jako metodik a lektor programů selektivní prevence při Proxima Sociale o.p.s. a lektor podpůrných skupin pro děti a dospívající při organizaci Život bez závislostí z.s., též lektor dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti práce se třídou jako skupinou. Dříve rovněž vedl skupinu dospívajících z rodin s výskytem domácího násilí při Centru Locika z.ú.. Vystudoval psychologii a speciální pedagogiku při PedF UK, toho času studující Pedagogiku volného času při TF JČU.

Publikační aktivity Bc. Filipa Kadlece najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Naděžda Kafková

Speciální pedagožka, vyučující v Základní škole v Bezně, ve třídě se sníženým počtem žáků, zřízené pro děti s LMR, SPU i jiným typem postižení. Členka Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, lektorka Feuersteinovy metody a individuálních terapií pro děti s DS, lektorka vzdělávacích seminářů pro pedagogy i rodiče v oblasti podpůrných metod pro vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Matka osmnáctiletého chlapce s Downovým syndromem.

Publikační aktivity Mgr. Naděždy Kafkové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

JUDr. Kateřina Kalistová

Náměstkyně ministra kultury České republiky, bývalá předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (v letech 2009–2014). Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2001–2005 pracovala jako ředitelka v Nadaci Lvíče, která se zabývala podporou a ochranou dětí a nezletilé mládeže. V letech 2005–2007 postupně působila na Ministerstvu práce a sociálních věcí v kabinetu ministra a dále pak jako náměstkyně na Ministerstvu kultury. V letech 2008–2009 byla výkonnou ředitelkou Nadační fondu Impuls.

Publikační aktivity JUDr. Kateřiny Kalistové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Veronika Kamenská

Autorka aplikace Nepanikař a zároveň studentka VUT v Brně, oboru Biomedicínská technika a bioinformatika. V budoucnu by se ráda zaměřila na oblast kardiologie a plánuje také absolvovat psychoterapeutický výcvik ve směru "přístup zaměřený na člověka". Věnuje se yoyování a karate.

Publikační aktivity Veroniky Kamenské najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Jan Kaňák

Psychoterapeut, sociální pracovník, krizový intervent. Vystudoval sociální práci na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Bc.) a  psychologii v kombinaci s genderovými studii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (Bc.). Deset let poskytoval krizovou intervenci po telefonu, podílí se na výjezdových programech pro děti a tři roky pracoval v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze přednáší na katedře psychosociálních věd a etiky a pro Sdružení Linka bezpečí lektoruje na výcviku telefonické krizové intervence. Absolvoval kurzy poskytování krizové intervence tváří v tvář i po telefonu, základní kurz mediace. Je frekventantem systematického psychoterapeutického výcviku v Gestalt modalitě při IVGT a absolvoval kurz Motivačních rozhovorů.

Publikační aktivity Mgr. Jana Kaňáka najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Martina Kašparová

Absolventka Pediatrické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pracovala jako praktická dětská lékařka, získala zkušenosti při práci na dětské klinice Fakultní Thomayerovy nemocnice v Krči, kde se po roce 1989 zapojila do činnosti v oblasti sociální pediatrie. Začala se zabývat problematikou dětí s postižením a získala zkušenosti na zahraničních stážích. V roce 1994 vytvořila samostatné pracoviště – Centrum komplexní péče pro děti s poruchami vývoje při Fakultní nemocnici v Motole, které je dnes ambulantní součástí pediatrické kliniky tamtéž.

Publikační aktivity MUDr. Martiny Kašparové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Anna Kejíková

Logopedka se zaměřením na poruchy příjmu potravy v kojeneckém a pozdějším věku. Věnuje se Bobath terapii a orofaciální terapii.

Publikační aktivity Mgr. Anny Kejíkové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Petr Klíma

Po skončení studia na vysoké škole nastoupil jako dětský psycholog na Dětskou psychiatrickou kliniku v Motole, dva roky pracoval jako sociální kurátorPedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a Prahu 9, jejichž je ředitelem, poskytují odbornou psychologickou a speciálně pedagogickou službu dětem a mládeži na všech stupních škol.

Publikační aktivity PhDr. Petra Klímy najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

Vystudoval psychologii na Univerzitě Karlově v Praze a v roce 2002 zde získal doktorát ze sociální psychologie. V průběhu své profesní kariéry vyučoval policejní psychologii na střední policejní škole, etiku na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pro Městské centrum sociálních služeb Praha posuzoval zájemce o adopci dětí, pracoval jako konzultant veřejného ochránce práv a poradce ministra práce a sociálních věcí v oblasti náhradní rodinné péče. Je autorem několika knih a odborných příruček. Věnuje se psychologickému poradenství zaměřenému především na rodinné vztahy a spolupracuje s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) Prahy 12.

Publikační aktivity PhDr. Jeronýma Klimeše najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Helena Kočová, Ph.D.

Působí na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na základě svých zkušeností s péčí o dítě se spinální muskulární atrofií konzultuje a spoluvytváří obsah vzdělávacích materiálů. Od roku 2007 pracuje v Kolpingově rodině Smečno v rámci projektu Podpora rodin s onemocněním Spinální muskulární atrofie.

Publikační aktivity Mgr. Heleny Kočové, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Nprap. Bc. Jena Kolářová

Hasička, která se věnuje primární prevenci v oblasti požární ochrany a ochrany člověka za mimořádných událostí. V současné době spolupracuje s občanským sdružením Citadela Bruntál a s Asociací Záchranný kruh na projektech zaměřených na vzdělávání dětí základních a středních škol. Podílí se také na vzniku interaktivních pomůcek pro základní školy: www.hasik.cz, www.zachrannykruh.cz.

Publikační aktivity Nprap. Bc. Jeny Kolářové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.

Vysokoškolská pedagožka, angažující se v neziskových organizacích zaměřených na zdravotnictví, zejména problematiku náhradního rodičovství. Od roku 1997 dobrovolná spolupracovnice Nadace Mateřská naděje, neziskové nestátní organizace zaměřené na pomoc lidem, jejichž problémem je nedobrovolná bezdětnost, tedy těm, jejichž touha po dítěti se nenaplňuje či nenaplnila.

Publikační aktivity doc. PhDr. Ing. Hany Konečné, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Tereza Konrádová

Absolventka oboru Psychologie a speciální pedagogika, Pedf UK, od roku 2009 pracuje jako psycholožka v Diagnostickém ústavu (DÚ a SVP), absolvovala výcvik v rodinné terapii, nyní probíhající výcvik KBT (kognitivně behaviorální terapie).

Publikační aktivity Mgr. Terezy Konrádové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Plk. Mgr. Pavla Kopecká

Tisková mluvčí Policejního prezidia ČR, vede oddělení mediální komunikace a PR, zpracovává pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách.

Publikační aktivity Plk. Mgr. Pavly Kopecké najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Martin Kosek

Absolvent Univerzity Hradec Králové, kde vystudoval obor Sociální patologie a prevence a magisterský obor Sociální pedagogika. Současně dokončuje tříletý psychoterapeutický výcvik v transakční analýze pod vedením PhDr. Blanky Čepické, Ph.D. Pracuje jako lektor se zaměřením na psychosociální dovednosti a dále jako poradce/terapeut v privátním terapeutickém centru v Praze.

Publikační aktivity Mgr. Martina Koska najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. et Mgr. Pavla Koucká

Psycholožka,  vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě a jednooborovou biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se především práci s rodiči: v Kolpingově azylovém domě pro matky s dětmi a ve své soukromé praxi. Vedla časopis Psychologie dnes, pracovala na Pražské lince důvěry a na Lince bezpečí. Je spoluautorkou knihy Výchova láskou a autorkou knih Zdravý rozum ve výchově a Uvolněné rodičovství.

Publikační aktivity Mgr. et Mgr. Pavly Koucké najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Jiří Koutek

Primář Dětské psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Motol v Praze, kde působí jako dětský a dorostový psychiatr. Vyučuje též na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Jeho odborným zájmem je zejména suicidologie a poruchy příjmu potravy. Absolvoval studijní pobyty v Holandsku a Německu. Publikuje odborné články v tuzemských i zahraničních časopisech.

Publikační aktivity MUDr. Jiřího Koutka jsou k dispozici v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Radka Koutová

Vystudovala obor sociální práce a sociální politika na univerzitě v Hradci Králové. Pracovala jako sociální pracovnice a kurátorka pro děti a mládež, posledních 10 let se věnuje rozvoji dobrovolnictví a mentoringových dobrovolnických programů v HESTIA - Centru pro dobrovolnictví, z.ú. Program 3G-tři generace je jejím vlastním nápadem.

Publikační aktivity Mgr. Radky Koutové (roz. Šimkové) jsou k dispozici v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Jitka Koutová (roz. Vrchotová), DiS.

Vystudovala sociální práci na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v Praze 6 a obor andragogika a vzdělávání dospělých na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Pracuje jako vedoucí poradny NRZP ČR, kde poskytuje mimo jiné odborné sociální a sociálně právní poradenství. Její specializací je problematika osob se sluchovým postižením, je tlumočnicí znakového jazyka.

Publikační aktivity Mgr. Jitky Vrchotové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Martin Kovalčík

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu ČZU. Po dokončení studií začal pracovat  jako redaktor v deníku Metro. Zde se věnoval domácímu i zahraničnímu zpravodajství, aby se posléze stal zástupcem šéfredaktora. Po té, co deník koupila mediální skupina Mafra, odešel na krátkou dobu do deníku Sport. V roce 2009 definitivně opustil svět médií a nastoupil do organizace Člověk v tísni jako mediální koordinátor Programů sociální integrace. Jde o sekci, jejíž pracovníci se v České republice věnují pomoci lidem, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách. Pracují s dětmi i dospělými, kterým nabízí široké spektrum vzdělávacích a sociálních služeb. 

Publikační aktivity Martina Kovalčíka najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Barbora Krčmářová

Školní psycholožka na základní škole a gymnáziu Open Gate. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor psychologie se zaměřením na psychologii a speciální pedagogiku. Na Queen´s University of Belfast v Irsku absolvovala kurz Supporting Your Dyslexic Child. Dlouhodobě působila a dosud působí jako místopředsedkyně v o. p. s. Centrum nadání. Byla školní psycholožkou na základní škole, v Institutu pedagogicko-psychologického poradenství působila jako vedoucí projektu zakládajícího školní poradenská pracoviště, pracovala v pedagogicko-psychologické poradně. Absolvovala řadu kurzů a seminářů a stála u zrodu několika diagnostických nástrojů.

Publikační aktivity Barbory Krčmářové jsou k dispozici v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. František D. Krch, Ph.D.

Přední odborník na problematiku poruch příjmu potravy, výživy a závislostí. Dlouhodobě se zabývá léčbou mentální anorexie a bulimie a výzkumem v této oblasti. Podílí se na pedagogické a osvětové činnosti Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice na Vinohradech, přednáší v odborném a postgraduálním výcviku k problematice poruch příjmu potravy, zdravé výživy, závislostípsychoterapie, publikuje v odborném i populárně naučném tisku. Je zakladatelem Společnosti pro výzkum a terapii anorexie a bulimie, členem předsednictva několika odborných společností v České republice i v zahraničí a spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) na studii Health Behaviour in School-aged Children. Působí rovněž jako soudní znalec.

Publikační aktivity PhDr. Františka Davida Krcha, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.

Vystudovala magisterský obor Předškolní pedagogika a Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě UK v Praze. Pracovala jako učitelka mateřské školy, 1. stupně základní školy a krátce i na střední škole. Po interním doktorandském studiu v oboru Pedagogika u doc. PhDr. Evy Opravilové, CSc. nastoupila na katedru primární pedagogiky, kde v současné době působí jako odborná asistentka a v letech 2009 - 2016 zastávala funkci proděkanky pro studijní záležitosti. Podílí  se na výuce studentů Učitelství pro mateřské školy, Pedagogiky předškolního věku a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ i oborových studentů Pedagogiky. Za hlavní odborný zájem i svou srdeční záležitost považuje téma návaznosti preprimárního a primárního vzdělávání, problematiku raného dětství, pedagogickou praxi a  výchovu dítěte v rodině. Aktivně pracuje ve výboru profesní organizace Asociace předškolní výchovy, je členkou České asociace pedagogického výzkumu, členkou poradní skupiny pro předškolní vzdělávání Národního ústavu vzdělávání, členkou poradního sboru MŠMT pro předškolní vzdělávání a členkou výboru pražské pobočky České pedagogické společnosti.

Publikační aktivity PhDr. Jany Kropáčkové, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Kateřina Krtičková

Klinická psycholožka a rodinná terapeutka. Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, má atestaci z klinické psychologie a z psychoterapie a výcvik se zaměřením na rodinnou terapii a krizovou intervenci. Provozuje psychologickou ambulanci, věnuje se onkologickým pacientům, psychosomatice, autoimunitním onemocněním, lidem s postižením, obětem a pozůstalým. Dlouhodobě spolupracuje s organizacemi, které se věnují náhradní rodinné péči.

Publikační aktivity Mgr. Kateřiny Krtičkové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. et Mgr. Petra Křížkovská

Doktorandka na Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, s odborným zaměřením na psychopedii, logopedii, práci s dospívajícími a osobami v seniorském věku.

Publikační aktivity Mgr. Petry Křížkovské najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Ivana Kudelová

Její specializací je především problematika rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Od roku 1995 pracuje v oboru rané péče, aktivně se podílela na jeho rozvoji, standardizaci služby a na etablování rané péče v celorepublikovém i regionálním měřítku. Byla součástí platformy odborníků, kteří založili celostátní profesní organizaci Asociace pracovníků v rané péči. Aktuálně se zabývá především kvalitou v poskytování služby rané péče, metodickou a vzdělávací činností a poskytuje terénním pracovníkům odborné supervize a konzultace.

Publikační aktivity Mgr. Ivany Kudelové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Martin Kudr, Ph.D.

Absolvoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a od roku 2007 pracuje jako sekundární lékař na Klinice dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol v Praze. Na tomto pracovišti absolvoval postgraduální studium, jehož tématem byly zobrazovací metody v epileptochirurgii. Je spoluautorem i prvním autorem několika vědeckých publikací z oboru epileptologie, řešitelem a spoluřešitelem několika domácích i mezinárodních grantů a klinických studií. V roce 2006 absolvoval studentskou stáž v univerzitní nemocnici v Enugu v Nigérii, v roce 2010 absolvoval výzkumnou stáž na epileptologickém pracovišti v Miami Children's Hospital, Florida.

Publikační aktivity MUDr. Martina Kudra, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Adam Kulhánek

Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze se specializací v oboru adiktologie, léčba závislostí. Profesně se zaměřuje na téma kouření a závislosti na tabáku v oblasti prevence, léčby, výzkumu a vzdělávání. Na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze vede Centrum pro výzkum a prevenci užívání tabáku. Aktuálně se zabývá zejména výzkumem tzv. nových tabákových produktů, tj. elektronických cigaret a zahřívaného tabáku.

Publikační aktivity Mgr. Adama Kulhánka najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Jan Kulhánek

Klinický psychologpsychoterapeut, vystudoval jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval jako psycholog na Dětské psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Motol v Praze (1992–2006), byl vedoucím psychologempsychoterapeutem v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov (2008–2011). Specializuje se na léčbu poruch příjmu potravy u dětí i dospělých, ve své práci využívá arteterapii. Podílel se na realizaci Mezinárodní konference o poruchách příjmu potravy v letech 2003–2011. Vyučuje na Pražské vysoké škole psychoterapeutických studií a má privátní psychoterapeutickou praxi.

Publikační aktivity Mgr. Jana Kulhánka najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Monika Kunhartová

Studentka doktorského studijního programu speciální pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci. Její vědecko-výzkumná činnost je zaměřena na osoby s kombinovaným postižením a logopedii, zároveň pracuje jako logoped a surdoped ve Speciálně pedagogickém centru Skuteč.

Publikační aktivity Mgr. Moniky Kunhartové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Jitka Kytnarová

Od roku 1988 působí na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dlouhodobě pracuje na lůžkovém oddělení i ve specializované ambulanci pro dětskou endokrinologii, diabetologii a obezitologii. Podílí se na pregraduální i postgraduální výuce v oboru pediatrie a endokrinologie. Je autorkou a spoluautorkou originálních publikací v zahraničních i domácích periodicích. Členka České obezitologické společnosti (ČOS), která působí v rámci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Předsedkyně Sekce pediatrické obezitologie ČOS. Je i členkou dalších odborných společností České lékařské společnosti (pediatrické, endokrinologické, diabetologické).

Publikační aktivity MUDr. Jitky Kytnarové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Eva Labusová

Poradkyně pro oblast rodičovství, výchovy a vztahů. Věnuje se také publicistice – píše pro evropský rodinný měsíčník Rodiče a pro čtvrtletní magazín Osobní rozvoj. Spolupracuje s dalšími českými rodičovskými a společenskými časopisy. Pořádá přednášky a semináře pro odborníky i rodiče. Její webové stránky www.evalabusova.cz usilují o vhled do problematiky moderní rodiny v psychosociálním a psychosomatickém kontextu.

Publikační aktivity PhDr. Evy Labusové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Od roku 2000 se věnuje výzkumné i pedagogické činnosti v oblasti vývojové psychologie. V současnosti ječlenkou týmu, který se věnuje výzkumu vývoje identity a autonomie u současných mladých lidí ve věku mezi 18–25 lety, kde ji zajímá hlavně oblast partnerských vztahů a vztahů mladých lidí s jejich rodiči. Publikuje v domácích i zahraničních odborných psychologických časopisech. Více než deset let vedla rodičovské skupiny. Spoluautorka oblíbené rodičovské příručky Dost dobří rodiče aneb Drobné chyby ve výchově dovoleny.

Publikační aktivity Lenky Lacinové jsou k dispozici v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. et Mgr. Jitka Laštovičková

Absolvovala v roce 2011 studijní obor Specializace ve zdravotnictví – Nutriční terapeut na 1. LF UK a v roce 2017 dokončila studium oboru Nutriční specialista na 1. LF UK, získala specializaci na výživu dětí, výživu dospělých. V rámci praxí během studia a dále po absolutoriu získávala zkušenosti při odborných obezitologických a diabetologických ambulancích 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zde konzultovala stravování s pacienty těchto ambulancí a pracovala s pacienty po bariatrických výkonech, podílela se na koordinaci klinických studií.  V občanském sdružení VŠTJ Medicina Praha poskytovala odborné konzultace týkající se redukce hmotnosti a stravování s ohledem na specifické zdravotní problémy a zdravý životní styl a podílela se na vedení tříměsíčních redukčních kurzů.

Publikační aktivity Mgr. et Mgr. Jitky Laštovičkové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Hana Lažová

Vystudovala Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, od roku 2005 pracuje na Dětské klinice Fakultní nemocnice Ostrava, v roce 2012 složila atestaci z dětského lékařství. Od roku 2012 současně působí v Mobilním hospici Ondrášek, o.p.s., v jeho části určené pro děti a mladistvé.

Publikační aktivity MUDr. Hany Lažové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Bc. David Lebeda

Pracoval jako policista protiextremistického oddělení Policie ČR (1993–2007), koordinátor prevence kriminality a protidrogový koordinátor Úřadu městské části Praha 7 (2008–2010), lektor pro problematiku extremismu (2006–2012) a lektor VOŠ sociální, pedagogické a teologické JABOK (2007–2012). Je zaměstnancem občanského sdružení ASI-MILOVÁNÍ (od r. 2010) a předsedou občanského sdružení Imperativ (2010–2012).

Publikační aktivity Bc. Davida Lebedy najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Jiří Los

Vedoucí oddělení klinické psychologie nemocnice Na Bulovce, specializuje se na dětskou psychologii.

Publikační aktivity PhDr. Jiřího Lose najdete v naší Odborné knihovně.

 

↑ nahoru

Bc. Roman Máca

Specialista na oblast sociálních sítí z Národního centra bezpečnějšího internetu (www.saferinternet.cz), kde působí jako manažer vzdělávacích projektů a také jako lektor vzdělávacích programů pro mládež, pracovníky s mládeží a odbornou veřejnost. Autor řady odborných článků a publikací.

Publikační aktivity Bc. Romana Mácy najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Pavlína Mádlová

Vystudovala obor Sociální patologie a prevence v Hradci Králové a Sociální pedagogiku a volný čas v Brně. Od roku 2012 pracuje v Proxima Sociale o.p.s. s mladými lidmi. Je regionální koordinátorkou nízkoprahových programů Proxima Sociale v Praze 12 a pracuje v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež Krok. Od roku 2018 je zapojena v programu Hard&Smart Společnosti Podané ruce, který se zaměřuje na preventivní a intervenční činnost v prostředí taneční scény, nočního života a zábavy.

Publikační aktivity Mgr. Pavlíny Mádlové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Michaela Máchalová, Ph.D.

Absolventka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor všeobecné lékařství. Její specializací je obor otorinolaryngologie a od roku 1995 se věnuje dětské otorinolaryngologii. Pracuje na Klinice dětské otorinolaryngologie ve Fakultní nemocnici Brno a současně jako odborný asistent v daném oboru na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Publikační aktivity MUDr. Michaely Máchalové, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. et Mgr. Aneta Majerčíková

Právnička, zakladatelka iniciativy Šestinedělky, realizátorka dosud největšího průzkumu o podpoře kojení v porodnicích v ČR, dvojnásobná maminka.

Publikační aktivity Mgr. et Mgr. Anety Majerčíkové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Jiřina Majerová (roz. Stang)

Psycholožka, lektorka a konzultantka v oblasti školství a firem, členka expertní rady a v projektu Pomáháme školám k úspěchu -The Kellner Family Foundation. Kvalifikovaná učitelka “Dances of Universal Peace”. Věnuje se aplikaci teorie typů C. G. Junga a typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) ve vzdělávání a rozvoji lidí a organizací. Osvědčení „Certified Practitioner of the MBTI Step 1 a 2“ a MMTIC. Držitelka mezinárodních certifikátů Lektor a Certifikátor programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking). Spoluautorka knihy Typologie osobnosti – využití ve výchově a vzdělávání a knihy Školní hodnocení žáků a studentů. Je jednatelkou společnosti Viaspirita s.r.o.

Publikační aktivity Mgr. Jiřiny Majerové (roz. Stang) najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

doc. MUDr. Eva Malá, CSc.

Promovala na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, má atestace z pediatrie, z psychiatrie I. a II., z pedopsychiatrie. Obhájila kandidaturu a v roce 1992 se habilitovala na 1. LF UK v Praze. Od roku 1970 je soudní znalec. Má psychoterapeutický výcvik a vedla psychoterapeutické skupiny pro lékaře a psychology. Pracovala v Institutu postgraduálního vzdělávání (38 let) a byla také vedoucí subkatedry dětské psychiatrie (1991–2006) – školení a astestace pedopsychiatrů. Za odborné publikace získala Janssenovu cenu a dvakrát Kuffnerovu cenu. Od roku 2008 pracuje v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov a na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN Praha.

Publikační aktivity doc. MUDr. Evy Malé, CSc., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

Je zástupcem vedoucího Ústavu sociálního lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Své odborné zájmy dělí mezi pedagogiku, psychologii a medicínskou oblast, v níž se zabývá mimo jiné strachem, bolestí a zvládáním zátěžových situací u dětských pacientů či kvalitou života dětí a dospívajících. Je členem mnoha domácích i zahraničních vědeckých společností a autorem a spoluautorem několika knižních publikací, například Dítě a bolest (1997), Styly učení u žáků a studentů (1998) či Komunikace ve škole (1995).

Publikační aktivity prof. PhDr. Jiřího Mareše, CSc., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PaedDr. Zdeněk Martínek

Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor speciální pedagogika, specializace psychopedie, etopedie, sociální patologie. Pracuje v Pedagogicko-psychologické poradně v Pelhřimově. Ve své praxi se zabývá především agresí a agresivním chováním dětí a mládeže a šikanou ve školních kolektivech. Kromě toho přednáší pod vzdělávacími agenturami semináře na téma Agrese a agresivita u dětí a mládeže, Šikana jako narušení vztahů ve skupině, Agresivní a hyperaktivní dítě v mateřské škole.

Publikační aktivity PaedDr. Zdeňka Martínka najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Václava Masáková

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oborů psychologie a pedagogika. Od roku 1972 pracuje zejména v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, kde se věnovala a věnuje dětem s problémy v oblasti chování. Je ředitelkou Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4. Poslední dobou pomáhá i rodinám, které se rozpadají a mají problémy v oblasti péče o děti. Působí v řadě vzdělávacích programů včetně psychoterapeutických výcviků jako lektor a supervizor.

Publikační aktivity PhDr. Václavy Masákové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Ondřej Masner

Pracuje jako vedoucí lékař Lékařské služby první pomoci ve FN Motol v Praze a současně na Psychosomatické klinice jako praktický lékař. Žil a studoval ve Švýcarsku. Absolvoval výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch. Zabývá se rodinnou terapií a léčbou psychosomatických potíží. Poskytuje rodinnou terapii a poradenství při výskytu rodinných onemocnění, celostní posouzení a léčbu déletrvajících vnitřních onemocnění a interpretaci širších souvislostí stonání pacienta.

Publikační aktivity MUDr. Ondřeje Masnera najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Kateřina Mašatová

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze, poté absolvovala psychoterapeutický výcvik v rodinné a systemické terapii. Pracovala jako odborná sociální poradkyně pro rodiny s dětmi ohroženými zanedbáváním v organizaci Střep a v Kolpingově rodině Smečno. Vyučuje psychologii na VOŠ pedagogická a působí jako psycholožka v Centru psychologického a sociálního poradenství Středočeského kraje.

Publikační aktivity Mgr. Kateřiny Mašatové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Jaromír Maštalíř

Student doktorského studijního programu na Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, s odborným zaměřením na psychopedii a kvalitu života lidí se zdravotním postižením. V současné době se zabývá zejména problematikou deinstitucionalizace, personalizace sociálních služeb a individuálním plánováním. Je spoluzakladatelem a aktivní členem občanského sdružení Balanc, o. s. - Společnosti pro vyrovnávání příležitostí.

Publikační aktivity Mgr. Jaromíra Maštalíře najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Jaromír Matoušek

Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, základní psychoterapeutický výcvik získal na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Učil na vysoké škole, 12 let byl psychologem v ozbrojených složkách, založil krizovou linku v rámci Policie ČR, která sloužila i obětem násilné trestné činnosti. V současnosti má soukromou praxi.

Publikační aktivity PhDr. Jaromíra Matouška najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr., doc. Oldřich Matoušek

Vystudoval  FFUK Praha, jednooborovou psychologii (promoce 1971, doktorát 1971). Pracuje na Filosofické fakultě UK Praha jako vedoucí katedry sociální práce. Od promoce působil jako klinický psycholog na psychiatrii, a to převážně v oblasti manželské a rodinné terapie, později jako vedoucí Denního psychiatrického sanatoria (1993-1996). V roce 1991 spoluzakládal s Jiřinou Šiklovou katedru sociální práce FFUK, kterou dnes vede. Zabýval se výzkumem efektivity režimové léčby psychiatrických pacientů, metodikou návštěvy v rodinách, psychoterapií skupin, manželství a rodin. V současnosti svůj odborný zájem upírá na rizikovou mládež; rodinu; duševní zdraví; dějiny, teorie, a světonázorové základy sociální práce; pedagogika mládeže a dospělých.

Působí také jako konzultant pro několik organizací poskytujících sociální služby (mj. Salesiánské středisko mládeže v Plzni, Sdružení Arkáda v Písku). Dále od roku 2005 spolupracuje s Nadací Terezy Maxové a s o.s. Člověk hledá člověka na projektech týkajících se ohrožených dětí, mládeže a rodin.

Publikační aktivity PhDr. doc. Oldřicha Matouška najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Václav Mertin

Absolvent oboru psychologie na Filozofické fakultě UK působí v současné době jako zástupce vedoucího katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se na obecnější otázky uplatnění psychologie ve školství, individualizace vzdělávacího přístupu k dětem, poruchy učení a chování, vstup dítěte do školy, domácí vzdělávání, poradenství pro rodiče. Aktuálně je členem pracovní skupiny, která připravuje návrh na uzavírání smluv o chování dětí mezi školami a rodiči. Je autorem řady odborných i populárních publikací.

Publikační aktivity PhDr. Václava Mertina najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

RNDr. Anna Mészárosová

Absolventka oboru biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se specializací na lidskou genetiku. Pracovala v společnostech Gennet, s. r. o., a Genomac International, s. r. o. Praxe zaměřená na vyšetřování přítomnosti vrozených vývojových vad a některých vrozených genetických chorob a predispozic. Působí jako vědecký pracovník na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Publikuje populárně naučné články.

Publikační aktivity RNDr. Anny Mészárosové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Andrea Michalcová

Vedoucí oddělení péče o rodinu a děti městské části Praha 12.

Publikační aktivity Mgr. Andrey Michalcové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

doc. PaedDr. Mgr. Jan Michalík, Ph.D.

Působí v Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho specializací je kvalita života zdravotně postižených a osob pečujících, otázky diskriminace zdravotně postižených, sociální služby, vzdělávání a školská integrace handicapovaných. Působí také jako krizový poradce rodin dětí s nevyléčitelným onemocněním.

Publikační aktivity doc. PaedDr. et. Mgr. Jana Michalíka, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Gabriela Mikulková

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Prošla pětiletým sebezkušenostním výcvikem ve skupinové integrativní psychoterapii na Skálově institutu. Ve své praxi se převážně věnovala dětem s poruchami chování a jejich rodinám, dětem vyrůstajícím v rizikovém prostředí, ale i dětem-cizincům integrovaným do našeho vzdělávacího systému. Pracuje jako odborný pracovník Sekce pedagogicko-psychologického poradenství v Národním ústavu pro vzdělávání.

Publikační aktivity PhDr. Gabriely Mikulkové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

René Milfait

Autor publikace Komerční sexualizované násilí na dětech: prostituce, pornografie, obchod (2008). Byl koordinátorem mezinárodního sociálního projektu Vznik a rozvoj center podpory rodiny nebo vedoucím mezinárodního projektu Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících na pozadí nacistických sterilizací. Postgraduálně kvalifikovaný v oboru Teologická etika, kterou částečně přednáší na Jaboku – Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické a na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1997 získal cenu za občanskou statečnost.

Publikační aktivity Reného Milfaita najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Adiktolog, klinický psycholog. Přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vedoucí ambulance dětské a dorostové adiktologie na této klinice. Proděkan 1. lékařské fakulty pro nelékařské zdravotnické obory. Hlavní oblast jeho vědeckého zájmu tvoří výzkum užívání a uživatelů návykových látek a prevence rizikového chování. Autor knih a monografií zejména o různých druzích závislostí.

Publikační aktivity prof. PhDr. Michala Miovského, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Anežka Misauerová

Vystudovala psychologicko-pedagogické poradenství a osobnostně-sociální výchovu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na této katedře obhájila diplomovou práci s názvem „Život v náboženské sektě a jeho vliv na osobnost dítěte" a tomuto tématu se věnuje i dále. Působila rovněž v Nadačním fondu Českého rozhlasu jako koordinátorka grantových programů.

Publikační aktivity PhDr. Anežky Šubrové (roz. Misauerové) najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Mahulena Mojžíšová

Od ukončení studia (v roce 1997) do roku 2011 pracovala jako ordinář pediatr na JIP Kliniky dětské chirurgie FN Motol. Od roku 2011 do roku 2012 pracovala jako zástupkyně primáře Dětského oddělení nemonice Hořovice. Od ledna 2013 do května 2015 pracovala opět jako ordinář pediatr na JIP Klinicky dětské chirurgie FN Motol. Souběžně s nemocniční praxí od roku 2005 pracuje jeden den v týdnu v ordinaci PLDD. Od června 2015 je ve funkci primářky Dětského oddělení nemocnice Hořovice. Pravidelně přednáší a publikuje, věnovala se i výuce mediků na 2. LF UK. V letech 2013-2014 absolvovala dobrovolnický kurz v Cestě domů a od listopadu 2014 pracuje jako externí pediatr tamtéž. V případě přijetí dětského pacienta do péče Cesty domů je plně k dispozici k domácím návštěvám i telefonickým konzultacím.

Je předsedkyní Pracovní skupiny dětské paliativní péče, která v listopadu 2015 vznikla v rámci České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.

Publikační aktivity MUDr. Mahuleny Mojžíšové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Jitka Motejzíková

Vystudovala obory český jazyk a literatura – čeština v komunikaci neslyšících na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2004–2014 pracovala jako vedoucí Informačního centra o hluchotě v občanském sdružení Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. (nyní Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.).

Publikační aktivity Mgr. Jitky Motejzíkové jsou k dispozici v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Jana Mottlová, Ph.D.

Vedoucí pražského střediska Probační a mediační služby. Vyučuje na Univerzitě Karlově a působí rovněž jako lektorka.

Publikační aktivity PhDr. Jany Mottlové, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Michaela Mrowetz

Klinická psycholožka, psychoterapeutka a soudní znalkyně, vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pracuje v privátní ordinaci klinické psychologie a psychoterapie a spolupracuje s mnoha porodnicemi. Přednáší laikům i zdravotníkům na téma „podpora bondingu – posilování raného vztahu mezi matkou a dítětem" a dlouhodobě usiluje o změnu péče o dítě a o matku jako jednu jednotku v předporodní, porodní a poporodní péči. V ordinaci se věnuje ženám s traumaty z reprodukčního období a léčí ženám jejich traumata na workshopu Léčba osobní děložní historie.

Publikační aktivity Mgr. Michaely Mrowetz najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

doc. MUDr. Bohuslav Mrzena, CSc.

Pediatr, absolvent Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze (l962). Po promoci pracoval v OÚNZ Kutná Hora a na II. dětské klinice Fakulty dětského lékařství v Praze. V současné době působí na Dětském a dorostovém oddělení Nemocnice Na Homolce v Praze. Zaměřuje se především na onemocnění dýchacích cest, krevní choroby a neonatologii. Je autorem a spoluautorem sedmi monografií, pěti učebnic a více než sedmdesáti publikací prezentovaných jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Přednášel na řadě odborných kongresů a sympozií (ve Francii, Itálii, Švédsku, Švýcarsku, Belgii atd.). Je členem Pediatrické společnosti a společnosti pro alergologii a klinickou imunologii Jana Evangelisty Purkyně.

Publikační aktivity doc. MUDr. Bohuslava Mrzeny, CSc., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Lucie Myšková

Vystudovala psychologii v kombinovaném studiu se speciální pedagogikou. Praxi zahájila jako psycholog v diagnostickém ústavu pro děti v Dobřichovicích. V současné době působí jako vedoucí a odborný garant Pracoviště pro certifikace v Národním ústavu pro vzdělávání. Částečně pracuje jako psycholog rovněž v dětském domově se školou pro děti vyžadující léčebný režim ve Slaném. Je absolventkou výcviku v systemické rodinné terapii.

Publikační aktivity Mgr. Lucie Myškové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Petra Nebesová

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Již 15 let pracuje v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy jako psycholog a manželský a rodinný poradce. Absolvovala výcviky v Systemickém přístupu, mediaci, nebo párové terapii.

Publikační aktivity PhDr. Petry Nebesové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Tomáš Nedvěd, DiS.

Socioterapeut, který v současnosti pracuje jako zástupce vedoucího v Doléčovacím centru SANANIM s klienty po léčbě drogové závislosti. Od roku 2000 do roku 2006 pracoval s aktivními uživateli drog v terénních programech SANANIM jako terénní sociální pracovník.

Publikační aktivity Tomáše Nedvěda, DiS., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

JUDr. Věra Neradová, Ph.D.

Od roku 2009 vede vlastní advokátní kancelář. V roce 2012 úspěšně dokončila doktorské studium na právnické fakultě ZČÚ Plzeň ve studijním programu teoretické právní vědy, obor občanské právo. Praxi vykonává ve všech oblastech práva. Úzkou specializací jsou případy s mezinárodním prvkem (rozvody, péče o nezletilé, výživné, dědictví), náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti. Autorka je také dobrovolným právním poradcem Bílého kruhu Bezpečí a spolupracuje se Svazem pacientů ČR.

Publikační aktivity JUDr. Věry Neradové, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Jiří Nevoral, CSc.

V roce 2005 získal profesuru v oboru dětské pediatrie. Věnuje se pediatrické gastroenterologii, hepatologii a výživě, nyní se především zabývá dětskou gastroenterologií na Pediatrické klinice 2. Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnici Motol. Je také autorem několika publikací ze svého oboru, mimo jiné působí též jako předseda Společnosti pro probiotika a prebiotika, člen redakční rady časopisu Postgraduální medicína a předseda Akreditační komise pro dětskou gastroenterologii a hepatologii.

Publikační aktivity MUDr. Jiřího Nevorala, CSc. najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

Je erudovanou dětskou i dospělou neuroložkou, specializuje se zejména na spánkovou medicínu. V rozmezí let 1998 až 2006 byla přednostkou Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice a po roce 2006 se stala vedoucí lékařkou oddělení dětské neurologie na téže klinice.V současné době se specializuje zejména na výzkum poruch spánku a bdění, publikovala více než dvě sta původních prací, třicet kapitol v českých či zahraničních monografiích a pět monografií samostatně. Je členkou mnoha českých i mezinárodních odborných společností a nositelkou četných vyznamenání.

Publikační aktivity prof. MUDr. Soňy Nevšímalové, DrSc., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Kamila Nouzová

Gynekoložka pracující v Gynekologické ordinaci ProfiGyn ve Spálené 78/12, na Praze 1.

Publikační aktivity MUDr. Kamily Nouzové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Milena Nováková

Psycholožka a psychoterapeutka. Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a věnuje se především práci s dětmi, dospívajícími a rodinami. V současné době působí v neziskové organizaci NEO CZ, o. s., která se zaměřuje na psychologické poradenství na základních školách a v soukromé psychologické praxi. Jako psycholožka pracovala i pro Fond ohrožených dětí a v Dětském krizovém centru. Dále spolupracuje s Českým rozhlasem na vysíláních pro děti a s Vyšší odbornou školou sociálně právní v Praze na rozvojových projektech.

Publikační aktivity Mgr. Mileny Novákové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.

Odborná asistentka katedry fyzioterapie Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a fyzioterapeut specializující se na dětské pacienty. V roce 1998 vystudovala fyzioterapii, doktorát získala z kinatropologie (věda o pohybu člověka) v roce 2002. Kromě jiného absolvovala kurzy reflexní lokomoce dle profesora Vojty (Olomouc a Praha, 1997 až 2002) i neurovývojové terapie dle manželů Bobathových (Ostrava, 2012). Pracuje v nestátním zdravotnickém zařízení při katedře fyzioterapie, dlouhodobě spolupracuje s Aliancí dětského plavání a Českou asociací dětské jógy. Pravidelně publikuje v odborných časopisech.

Publikační aktivity PhDr. Terezy Novákové, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Jan Novotný

Autor se dlouhodobě věnuje diagnostice a léčbě ortopedických onemocnění. V současnosti vede soukromou ortopedickou ambulanci v Ústí nad Labem, která se věnuje tomuto medicinskému oboru už od roku 1991.

Publikační aktivity MUDr. Jana Novotného najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Milan Odehnal, MBA

Od roku 1995 pracuje jako primář Oční kliniky dětí a dospělých druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Od počátku své kariéry se specializuje na problematiku dětské oftalmologie. Je uznávaným odborníkem v problematice například strabismu, retinopatie nedonošených, plastických operací oka a jeho okolí. Je autorem několika mediálně populárních televizních pořadů propagující obor oftalmologie. V současné době se zabývá moderní a unikátní metodou léčby pomocí víčkových implantátů u lagoftalmu vzniklého v rámci obrny lícního nervu.

Publikační aktivity MUDr. Milana Odehnala, MBA., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Jana Olejníčková, Ph.D.

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pracuje jako speciální pedagožka ve Středisku výchovné péče RESOCIA o. s. pro všestranný kulturní, sociální a tělesný rozvoj dětí a mládeže a další vzdělávání pedagogických pracovníků v Přerově.

Publikační aktivity Mgr. Jany Olejníčkové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Martina Palková

Psycholožka, absolventka Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Pracuje jako vedoucí Ambulantně terénního centra Dům tří přání, o. s., které poskytuje odborné služby ohroženým dětem a jejich rodinám. Cílem Domu tří přání je iniciovat a účastnit se komplexní podpory dětí v ohrožení. Pro naplnění tohoto cíle občanské sdružení spolupracuje s odborníky státních i nestátních institucí.

Publikační aktivity Mgr. Martiny Palkové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Ivana Pařízková

Po ukončení studia na Masarykově univerzitě, oboru sociální pedagogika a volný čas, začala pracovat v Centru dopravního výzkumu, v. v. i. Pracuje jako odborník na oblast dopravní výchovy ve všech úrovních vzdělávání. Je řešitelkou výzkumných projektů pro Ministerstvo dopravy, dále pak spoluautorkou Metodiky dopravní výchovy pro družiny a jiná mimoškolní zařízení. Kromě tvorby materiálů z oblasti dopravní výchovy a realizací akcí pro děti také školí pedagogy po celé ČR, jak s metodikou pracovat (školení probíhají pod záštitou Ministerstva dopravy). Mimo jiné se věnuje trénování krasobruslení všech věkových kategorií a sama se tomuto sportu věnuje závodně již od malička. 

Publikační aktivity Mgr. Ivany Pařízkové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PaedDr. Petra Pávková

Již mnoho let se zabývá kontaktem dětí vyrůstajících v náhradních rodinách s jejich biologickými příbuznými.Za posledních 10 let vyhledala biologické rodiče pro téměř 50 dětí a několika dospělým. Takřka vždy se v rámci hledání našli i další příbuzní - babičky, dědečkové, sourozenci, tety apod.
Jedno z prvních hledání, které realizovala, bylo vyhledání biologických rodičů a dalších příbuzných své adoptované dcery. Tato vlastní zkušenost a možnost zblízka vidět dlouhodobý pozitivní dopad na dítě je hlavním důvodem, proč se pomoci adoptovaným věnuje.

Publikační aktivity PaeDr. Petry Pávkové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. et Mgr. Veronika Pavlas Martanová

Psycholožka a Gestalt psychoteraputka, svou poradenskou praxi realizuje v pedagogicko-psychologické poradně. Specializuje se na práci s dětmi s problematickým chováním. Věnuje se oblasti primární prevence rizikového chování a tématu práce se třídou na školách. Přednáší na katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je aktivní lektorkou, která se podílí na vzdělávání psychologů, učitelů a vychovatelů v oblasti ústavní péče. Je také autorkou několika odborných textů a prezentací.

Publikační aktivity PhDr. Veroniky (Pavlas) Martanové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. David Peřan, DiS.

Vystudoval obor zdravotnický záchranář na Vyšší odborné škole zdravotnické 5. května a následně ochranu obyvatelstva a poté řízení zdravotnických organizací na Univerzitě Karlově v Praze. V současné době působí jako vedoucí Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS HMP i jako zdravotnický záchranář se specializací pro urgentní medicínu. Je členem výboru České resuscitační rady, místopředsedou Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP a členem Advanced Life Support Science and Education Committee Evropské resuscitační rady. Mimo zdravotnickou činnost působí jako vysokoškolský pedagog.

Publikační aktivity Mgr. Davida Peřana, DiS. najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Radka Pešlová

V sociální oblasti pracuje od roku 1999, specializuje se na sociální právo. Působí jako externí vyučující na Univerzitě Karlově v Praze v oblasti sociálněprávní ochrany zdravotně znevýhodněných. Spolupracuje s organizacemi věnujícími se opatrovnictví, pečujícím a osobám se zdravotním postižením či v tíživé sociální situaci. V rámci sociálního práva a sociální práce se věnuje problematice navázané ke zdravotně postiženým, sociálně slabým, osobám omezeným ve svéprávnosti, pečujícím, rodinám s dětmi, sociálním službám a úřední oblasti s tím spojené. Provozuje server www.socialniradce.cz

Publikační aktivity Radky Pešlové jsou k dispozici v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Alena Petriščová

Vystudovala speciální pedagogiku-etopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala čtyři roky na základní škole pro žáky s poruchami chování. Sedm let působí jako lektorka a koordinátorka programů primární prevence rizikového chování v Občanském sdružení Prev-Centrum. Aktuálně pracuje jako školní speciální pedagožka a lektorka programů primární prevence rizikového chování.

Publikační aktivity PhDr. Aleny Petriščové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

pplk. Mgr. Martina Petrovičová

Martina Petrovičová se na Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky věnuje (mimojiné) problematice domácího násilí. Vyšetřování této problematiky se věnovala v praxi přes dvacet let a je tudíž etablovanou odbornicí, která poskytuje metodickou podporu všem policistům napříč republikou, kteří se zabývají domácím násilím.

Publikační aktivity pplk. Mgr. Martiny Petrovičové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Kamila Petrovská

Profesně se pohybuje na pomezí psychologie a pedagogiky. Deset let působila na základních školách jako metodik a lektor občanského vzdělávání. Později se začala věnovat více psychologické práci jako koučka v tématech jazykového vzdělávání i osobního rozvoje. Vlastní zkušenost ji přivedla před třemi lety k tématu nevlastního rodičovství. Odborné znalosti ze vzdělávání a psychologie propojila s osobními zážitky a založila první českou platformu pro nevlastní rodiče Třetí rodič. Je autorkou několika metodických publikací pro učitele základních škol. Připravuje knihu pro třetí rodiče založenou na autentických příbězích nevlastních rodičů.

Publikační aktivity Mgr. Kamily Petrovské najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Jiří Piťha

MUDr. Jiří Piťha se více než třicet let zabývá autoimunitními neurologickými chorobami, zejména myastenií a roztroušenou sklerózou. Vybudoval prestižní Centrum myasthenia gravis při neurologické klinice 1. LF UK a jedno z prvních center pro diagnostiku a léčbu roztroušení sklerózy v ČR. Je spoluzakladatelem oboru neuroimunologie. Počátkem 90. let minulého století začal organizovat Neuroimunologické a likvorologické dny s mezinárodní účastí. Je autorem více než 150 odborných sdělení včetně zahraničních publikací.

Publikační aktivity MUDr. Jiřího Piťhy najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Monika Poláková

Obor, kterému se věnuje, vyzkoušela i sama v praxi, poněvadž se též potýkala s problematikou neplodnosti. Vystudovala I. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1998). V době ukončení studií absolvovala zahraniční stáž na gynekologicko-porodnickém oddělení v Kathmandu (Nepál). Je členkou odborné České gynekologicko-porodnická společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. V letech 1999 až 2002 působila na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Motol, v pražské ambulanci pro léčbu neplodnosti. V roce 2010 získala atestaci z reprodukční medicíny, o dva roky později evropskou atestaci z gynekologie a porodnictví. Má licenci vedoucího lékaře gynekologie, porodnictví a reprodukční medicíny. Od roku 2002 pracuje v Centru reprodukční medicíny GEST, Praha.

Publikační aktivity MUDr. Moniky Polákové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Petr Popov, MHA

Primář Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a odborník na léčbu závislosti. Je předsedou Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně či členem Evropské společnosti pro biomedicínský výzkum alkoholismu.

Publikační aktivity MUDr. Petra Popova, MHA, najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Ivana Pospíšilová (roz. Horváthová), Ph.D.

Vystudovala obor speciální pedagogika, surdopedie a předškolní pedagogika na Univerzity Komenského v Bratislavě. Pracovala v diagnostickém ústavu a na speciální základní škole v Šali, kde vypomáhala jako asistent ve speciálněpedagogickém centru. Je asistentkou Ústavu speciálněpedagogických studií na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Publikační aktivity Mgr. Ivany Pospíšilové, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Bc. Jana Poštová, DiS.

Vystudovala Střední zdravotnickou školu, obor Všeobecná sestra. Následně navázala studiem VOŠ, obor Diplomovaný zdravotnický záchranář, který absolvovala v roce 2010. Ihned po škole nastoupila na Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy jako operátorka zdravotnického operačního střediska, kde od roku 2010 působí doposud. Na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě dokončila dálkově bakalářský obor Urgentná zdravotná starostlivosť. Absolvovala kurzy: Akreditovaný kurz operační řízení přednemocniční neodkladné péče, ALS provider a GIC – Generic Instructor Course. Zkušenosti má také jako aktivní lektorka kurzů první pomoci. Dvakrát se účastnila v roli soutěžícího mezinárodní záchranářské soutěže Rallye Rejvíz, v dispečerské kategorii Zlaté sluchátko obsadila dvakrát 2. místo. Od roku 2017 je tiskovou mluvčí ZZS HMP.

Publikační aktivity Bc. Jany Poštové, DiS. najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Daniela Potyszová

Autorka je absolventkou lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně - zaměření pediatrie. V současnosti pracuje na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc, kde se věnuje oboru dětská gastroenterologie.

Publikační aktivity MUDr. Daniely Potyszové, najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Ilona Preslová

Vystudovala obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, působí jako supervizorka, psychoterapeutka a lektorka.Pracovala ve Výzkumném ústavu psychiatrickém a na Protialkoholním oddělení Fakultní nemocnice v Praze, tzv. Apolináři. Pracuje jako vedoucí Denního stacionáře o. s. Sananim a provozuje soukromou psychologickou praxi. Je odbornou asistentkou na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a členkou Českomoravské psychologické společnosti a Českého institutu pro supervizi. Zároveň je autorkou či spoluautorkou řady článků, sborníků a materiálů v oblasti závislostí.

Publikační aktivity PhDr. Ilony Preslové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D., (roz. Skasková)

Vystudovala obor psychologie – speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (PedF UK). Od roku 2005 pracuje jako psycholožka v diagnostickém ústavu a středisku výchovné péče, kde se věnuje diagnostické a terapeutické práci s klientkami ve věku 15 až 18 let. Zaměřuje se na rodinnou a systemickou psychoterapii. Je členkou lektorského týmu Institutu rodinné terapie Praha. Přednáší na PedF UK, kde působí jako odborná asistentka, věnuje se také výzkumné činnosti. 

Publikační aktivity PhDr. Pavly Presslerové, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Jana Procházková

Klinický psychologpsychoterapeut. Absolvovala studium psychologie na Karlově univerzitě v Praze (1974). Pracovala na psychiatrickém oddělení pro děti a mládež, v poradně pro rodinu a mezilidské vztahy, v krizovém centru pro děti týrané a zneužívané, na lince důvěry i v oblasti náhradní rodinné péče. Prošla mimo jiné psychoterapeutickým výcvikem a výcvikem v rodinné terapii. Přednáší psychologii na Univerzitě Karlově v Praze a Technické univerzitě v Liberci. Školí v oblasti syndromu CAN, násilí, agresivity a mezilidské komunikace, organizuje mezinárodní semináře. Pracuje jako konziliář dětského oddělení ve zdravotnictví, lektor psychoterapeutických výcviků a výcviků muzikoterapie i jako supervizor ve školství a v sociální oblasti. Je soudní znalkyní v oblasti občanskoprávní a trestní (oblast násilí).

Publikační aktivity PhDr. Jany Procházkové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Ing. Libor Prudký, Ph.D.

Autor je sociolog, pracuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se empirické sociologii a je autorem několika odborných publikací z tohoto oboru.

Publikační aktivity ing. Libora Prudkého, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA

Klinický psycholog, soudní znalec v oboru klinická a forenzní psychologie. Dlouhodobě se mimo jiné zabývá problematikou vývojové psychologie a psychopatologie a to jak na klinické, tak vědecké rovině. Je autorem nebo spoluautorem více než stovky odborných studií, několika monografií a učebnic. Působí na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Policejní akademii České republiky a některých dalších institucích. Je předsedou poradního sboru Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti náhradní rodinné péče, je členem redakčních rad několika zahraničních i domácích odborných časopisů.

Publikační aktivity PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D., MBA, najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Jan Puš

Provozuje Poradenství pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra v rámci Hnízdo zdraví. Nabízí radu a pomoc rodinám, ve kterých pečují o dítě s autismem nebo podobným postižením. Absolvoval mnoho akreditovaných školení. Praxi postupně získal jako terapeut, školitel a předseda sdružení Radvanovy cesty, jako klíčový pracovník, vedoucí respitních pobytů a vedoucí klubovny ve spolku APLA, dále jako asistent v DZVR  a místopředseda Tyfloturistického sdružení.

Publikační aktivity Jana Puše najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Barbora Racková

Pracuje jako terapeutka, je předsedkyní správní rady Poradny VIGVAM a je také koterapeutkou v PN Bohnice. Vystudovala obory Husitská  teologie a Sociální práce na UK v Praze. Po výcviku v krizové intervenci pracovala 8 let na linkách důvěry (Linka Bezpečí a Senior Telefon). Absolvovala výcvik v Hagioterapii a je v psychoterapeutickém výcviku v systému SUR.

Publikační aktivity Mgr. Barbory Rackové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

Po promoci na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze v roce 1980 nastoupila na Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí Fakultní nemocnice Na Bulovce, kde působí dosud. Od roku 1996 je primářkou kliniky, pracuje i jako vysokoškolský učitel v pregraduální a postgraduální výuce studentů lékařských fakult a školících se lékařů. Specializuje se v oboru přenosných nemocí a v oblasti vysoce nebezpečných nákaz. Je autorkou dvou monografií a učebních textů, odborné články publikovala v českých i zahraničních časopisech.

Publikační aktivity MUDr. Hany Roháčové, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Miloslava Rutová

Je speciální pedagožka a terapeutka - kinezioložka, také česká politička (v současné době poslankyně). Od roku 1995 má soukromou kineziologickou poradnu v Plzni. Mimo přímé práce s klienty, v které se věnuje poradenské činnosti na uvolňování stresu, nápravě psychických a fyzických problémů u dětí a dospělých, přednáší a vyučuje na kurzech One Brain v Plzni i jiných místech republiky. Je jedinou z pouhých tří osob u nás, která od organizace Three in One získala povolení přednášet i nejvyšší stupně kurzů.

Publikační aktivity Mgr. Miloslavy Rutové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Luděk Ryba

Po absolvování pediatrické lékařské fakulty odešel do východních Čech. Působil v nemocnicích ve Vysokém Mýtě a v Ústí nad Orlicí, kde je od roku 1996 primářem dětského oddělení. Po roce 1989 pobýval na stážích v Rakousku, Švýcarsku a Londýně. Své zkušenosti následně zúročil při projektování a budování nového dětského oddělení v Orlickoústecké nemocnici. Kromě pediatrie, ze které má dvě atestace, se zajímá o alternativní postupy, léčitelství, fytoterapii a sám již 30 let praktikuje homeopatii jako doplněk klasické medicíny. Působil v představenstvu České lékařské komory a České pediatrické společnosti ČLS JEP.

Publikační aktivity MUDr. Luďka Ryby najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Veronika Řídelová (roz. Pitrová)

Vystudovala Žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V průběhu studií začala pracovat jako redaktorka televizního zpravodajství TV NOVA, následně se připojila k redakci zahraničního zpravodajství České televize. Od roku 2018 působí v Nadaci Vodafone, kde se stará o zviditelnění projektů, které pomocí technologií mění svět k lepšímu. Koordinovala též spuštění aplikace Bright Sky v České republice a dále se stará o její rozvoj, provoz i propagaci, třeba pomocí kampaně Řekni to dál.

↑ nahoru

Mgr. Petr Sakař, Ph.D.

Psychoanalyticky orientovaný dětský psychologpsychoterapeut působící v soukromé praxi v Brně. Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Doktorát z klinické psychologie získal na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v psychodynamické psychoterapii pro zdravotnictví (Brněnský institut psychoterapie), a nadále je kandidátem výcviku v psychoanalytické psychoterapii dětí a adolescentů (Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii). Pracoval deset let jako psycholog v Krizovém centru pro děti a dospívající, z toho čtyři roky zde zastával funkci vedoucího zařízení. Publikuje v odborných a popularizačních časopisech, vyučuje na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, vystupuje na oborových konferencích a jako specialista na dětskou psychologii a psychoterapii také ve veřejných médiích.

Publikační aktivity Petra Sakaře, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc.

vedoucí lékař Transplantační jednotky, Klinika dětské hematologie a onkologie, Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Publikační aktivity prof. MUDr. Petra Sedláčka CSc., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Barbora Sedlářová

Speciální pedagožka využívající zooterapii v rámci komplexní péče o své klienty. V současné době aktivně využívá zejména svých koní, jelikož její fenka čínského chocholatého psa, se kterou mnoho let aktivně pracovala, je už v důchodovém věku, a tak má nárok pracovat jen když sama chce. Aktivně působí, jako speciální pedagog, v neziskové organizaci Duhová cesta, z.s. a ve společnosti Mannaz - terapeutická školička s.r.o., kde se zaměřuje, společně s mezioborovým týmem specialistů, na komplexní péči o děti se speciálními potřebami.

Publikační aktivity Mgr. Barbory Sedlářové najdete v naší Odborné knihvoně.

↑ nahoru

prof. MUDr. Tomáš Seeman

Vedoucí programu transplantace ledvin u dětí v pražské Fakultní nemocnici v Motole. Předseda Pracovní skupiny dětské nefrologie České pediatrické společnosti. V roce 2014 se stal člen výboru Mezinárodní společnosti pro dětskou hypertenzi. Publikoval více než 100 původních prací, z toho více než 40 v renomovaných zahraničních časopisech. Za své odborné publikace získal řadu ocenění. Je mezinárodně uznávaným odborníkem. Hlavní oblast jeho odborného zájmu je dětská nefrologie (zejména dědičná onemocnění ledvin a transplantace ledvin) a dětská hypertenziologie. V roce 1993 dokončil 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Má za sebou řadu zahraničních stáží. Postgraduální studium absolvoval na německé Univerzitě Heidelberg. Působí i jako pedagog.

Publikační aktivity prof. MUDr. Tomáše Seemana, CSc., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Jan Siřínek, Ph.D.

Klinický psycholog, psychoterapeut v soukromé praxi, předseda České asociace Pesso Boyden psychomotorické terapie.

Publikační aktivity Mgr. Jana Siřínka najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Bc. Ivana Skopalová

Studuje magisterské studium oboru Speciální pedagogika na Ostravské univerzitě v Ostravě se specializací v oboru logopedie a psychopedie. Ve svých odborných pracích i ve své dosavadní praxi se zabývá převážně problematikou výchovy a vzdělávání dětí se spinální muskulární atrofií a také podporou rodin s tímto onemocněním.

Publikační aktivity Bc. Ivany Skopalové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Magdaléna Skřivánková, DiS.

Sociální pracovnice a psychoterapeutka, v současné době působí jako pedagožka na Evangelické akademii - střední odborné škole a vyšší odborné škole sociální práce a na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze na katedře adiktologie. Je zakladatelkou specializovaného pracoviště poskytujícího poradenství v oblasti před- a porozvodové problematiky a pro asistovaný styk rodičů s dětmi Area Fausta v Praze. Publikuje v oblasti rodinných vztahů. Spoluzaložila několik občanských sdružení se sociálním charakterem.

Publikační aktivity Mgr. Magdalény Skřivánkové, DiS., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Šárka Smíšková

Fyzioterapeutka, specialistka na hiporehabilitaci. Fyzioterapii dětí se speciálními potřebami se věnuje od roku 1989. Mimo jiné je absolventkou kurzu Vojtovy metody. V roce 1997 založila a dosud řídí neziskovou organizaci ISAR, provozující hiporehabilitaci. Pracovala ve výboru České hiporehabilitační společnosti, s kterou nadále spolupracuje. Propaguje metodu hiporehabilitace na odborných sympoziích, konferencích, kongresech u nás i v zahraničí, v médiích. Spolupracuje s organizacemi, které se zabývají poradenstvím a terapií pro děti se speciálními potřebami.

Publikační aktivity Mgr. Šárky Smíškové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Táňa Smolková

Táňa Smolková je pedagožka, ředitelka mateřské školy waldorfského typu. Řadu let se věnuje aplikaci principů waldorfské pedagogiky v praxi, které lze s prospěchem využít ve všech typech mateřských škol.

Publikační aktivity Mgr. Táňi Smolkové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Josef Smrž

Je absolventem jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje jako kurátor pro mládež na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kde se zaměřuje na výchovné problémy dospívajících klientů, a dále jako krizový intervent na dětské lince důvěry. Má soukromou psychologickou praxi v Praze, kde se věnuje psychologickému poradenství pro děti a dospělé, krizové intervenci, sociálně-právnímu poradenství, LGBT problematice, řešení vztahových problémů a partnerskému poradenství. Má akreditovaný výcvik telefonické krizové intervence a dále krizové intervence face to face. Již několik let se věnuje lektorské činnosti, jak pro komerční sféru, tak neziskové organizace. V praxi se zaměřuje na děti a dospívající, výchovné problémy a řešení osobních a vztahových problémů dospělých.

Publikační aktivity Mgr. Josefa Smrže najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

ing. Vladislav Soukup

Původní profesí počítačový expert, nyní prezident Asociace domácího vzdělávání.

Publikační aktivity ing. Vladislava Soukupa najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.

Působí na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zaměřuje se na oblast surdopedie - vědeckovýzkumnou činnost v oblasti výchovy a vzdělávání sluchově postižených a hluchoslepých.

Publikační aktivity doc. PhDr. Evy Souralové, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

JUDr. Ing. Ivana Spoustová, Ph.D.

Advokátka provozující advokátní kancelář v Praze-na Novém Městě. Spolupracuje s Centrem pro oběti domácího a sexuálního násilí proFem. V roce 2014 obhájila doktorskou práci na téma Poměry k nezletilým dětem se zřetelem na specifika domácího násilí.

Publikační aktivity JUDr. Ing. Ivany Spoustové, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Bc. Marcela Staníková

V letech 1998 až 2010 pracovala ve zdravotní pojišťovně (postupně na klientském centru, v oddělení smluvních vztahů a na zdravotním oddělení v revizní skupině, kde se specializovala zejména na zapůjčované prostředky zdravotnické techniky). V současné době pracuje jako projektová manažerka a zároveň studuje na Univerzitě Palackého v Olomouci obor management zdravotnictví. Zdravotnickými prostředky v souvislosti s platnou legislativou se zabývá i ve své diplomové práci.

Publikační aktivity Bc. Marcely Staníkové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Kateřina Stejskalová, Ph.D.

Působí jako odborná asistentka Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je rovněž koordinátorkou Centra podpory studentů se specifickými potřebami při Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci vědecko-výzkumné činnosti se zabývá problematikou osob se specifickými potřebami se zaměřením na osoby se zrakovým postižením. Kromě odborných kompetencí je sama nositelkou těžkého zrakového postižení na úrovni praktické nevidomosti.

Publikační aktivity PhDr. Kateřiny Stejskalové, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MgA. Hana Strejčková, , DiS.

Hana Strejčková je certifikovanou laktační poradkyní a dlouholetou členkou Laktační Ligy ČR. Vedle podpory kojení a péče o maminky s miminky se věnuje i přípravě těhotných žen na cestu mateřstvím, besedám s rodiči, odborné přednáškové činnosti. Zkušenosti má i s podporou kojení u dvojčat a vícerčat či u nedonošených dětí, nebo s potravinovými alergiemi. Poradenství, ať v terénu či v porodnici, ochotně vede i v dalších světových jazycích. Dlouhodobé studijní a pracovní pobyty ji zavedly do Ruska, Francie a Velké Británie. Upříležitosti 20. výročí založení Laktační ligy ČR jí bylo Laktační ligou a Dětským fondem UNICEF/WHO uděleno ocenění za dlouhodobou podporu kojení v ČR a odborné laktační poradenství.

Publikační aktivity MgA. Hany Strejčkové, DiS., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Sylvie Stretti

Pracuje jako terapeutka, je zakladatelka a ředitelka poradny VIGVAM. Vystudovala dvouobor Husitská teologie a psychosociální studia na Husitské teologické fakultě UK v Praze. Je absolventkou výcviku Systemická rodinná terapie, krizové intervenci se věnovala 12 let na linkách důvěry (Linka Bezpečí a Linka EDA).

Publikační aktivity Mgr. Sylvie Stretti najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Mgr. Pavla Sychrová, Ph.D.

Vyučuje na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Její specializací je logopedie, problematika jedinců s narušenou komunikační schopností a logopedická intervence u vad a poruch komunikačních schopností.

Publikační aktivity PhDr. Pavly Sychrové (roz. Švojgrové), Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Vystudovala bakalářské studium v oboru Školský management, magisterské studium v oboru Předškolní pedagogika a doktorské studium v oboru Pedagogika. Všechna studia absolvovala na PedF UK v Praze. V oboru Pedagogika se pak habilitovala na PdF MU v Brně. Pracovala jako učitelka a ředitelka MŠ, od roku 2008 působí na PdF MU v Brně. Je členkou několika asociací (např. Asociace předškolní výchovy, CZESHA, mezinárodní organizace OMEP), ve kterých současně působí jako členka užšího vedení. Je členkou České pedagogické společnosti, České asociace pedagogického výzkumu a členkou odborné skupiny při MŠMT pro podporu vzdělávacího oboru Předškolní vzdělávání a oboru Pedagogika. V roce 2017 se stala členkou vědecké rady nakladatelství Portál. Je lektorkou programů určených předškolním pedagogům, autorkou řady metodických materiálů
a publikací a řešitelkou několika výzkumných i vzdělávacích projektů.

Publikační aktivity Doc. PhDr. Zory Syslové, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.

Primářka Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole v Praze. Základním vzděláním pediatr, zabývá se poruchami imunity u dětí v celém jejich rozsahu. Výzkumné zaměření má na primární (vrozené) imunodeficience. Členka výboru Evropské společnosti pro imunodeficience a zakladatelka české pracovní zájmové skupiny pro imunodeficience při České společnosti alergologie a klinické imunologie.

Publikační aktivity prof. MUDr. Anny Šedivé, Dsc., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Jan Šikl, Ph.D.

Speciální pedagog, psycholog, psychoterapeut, je akreditovaným supervizorem Českého institutu pro supervizi. Je členem České psychoanalytické společnosti, České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP), Českého institutu pro supervizi (ČIS), České asociace pracovníků linek důvěry (ČAPLD) a České psychoanalytické společnosti (ČPS). Absolvoval psychoanalytický výcvik, výcvik SUR, výcvik jungiánské analytické psychoterapie, výcvik na psychodrama, balintovský výcvik, mezinárodní výcvik v léčbě drogových závislostí a výcvik v práci s mimořádnými stavy vědomí. Pracoval jako vychovatel ve výchovném ústavu a v dětském domově, čtyři roky byl vedoucím krizového centra, působil v centru RIAPS. V současnosti provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi.

Publikační aktivity PhDr. Jana Šikla, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.

Působí na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde se věnuje speciální pedagogice se zaměřením na mentální postižení. Je místopředsedou odborné sekce pro mezinárodní komparaci sociálních politik při International Association of Scientific Studies of Intellectual Disability (IASSID), národním expertem pro Českou republiku v Academic Network of European Disability Experts (ANED) při Evropské komisi a členem odborné skupiny pro vzdělávání při Vládním výboru pro zdravotně postižené občany. Svůj odborný zájem orientuje zejména na aspekty podpory lidí s postižením a jejich rodin, řízení a evaluaci sociálních služeb.

Publikační aktivity doc. PhDr. Jana Šišky, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

as. MUDr. Dana Šišková

Dětská neuroložka, pracuje v Thomayerově nemocnici v Praze-Krči, konkrétně v Ambulanci pro nervosvalová onemocnění a v Centru pro epilepsii a epileptochirurgii. Jako lektorka působí rovněž v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Publikační aktivity MUDr. Dany Šiškové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Jana Škrletová

S TČM se poprvé setkala jako pacientka a tato stará léčebná metoda ji okouzlila. Absolvovala TCM Institut a v současnosti již několik let pracuje jako samostatný praktik v Praze. Dále se vzdělává formou postgraduálních seminářů. Ve své praxi se zabývá jak dospělými, tak dětmi. Nejčastěji se věnuje klientům s kožnímimi potížemi, neplodností, migrénami, hypertenzí, poruchami trávení a imunity či s problémy s pohybovým aparátem. 

Publikační aktivity Mgr. Jany Škrletové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.

Je absolventem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně diplomovaným doktorem medicíny na Humboldtově univerzitě v Berlíně. V současnosti působí jako přednosta Kliniky dětské ORL LF MU a FN. Současně je předsedou Akademického senátu Lékařské fakulty MU, proděkanem Lékařské fakulty MU, členem vědecké rady Lékařské fakulty UK v Plzni a Lékařské fakulty MU v Brně.

Publikační aktivity MUDr. Ivo Šlapáka najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Zástupce přednosty Stomatologické kliniky 1.LF UK. Lékař FN Plzeň. Docent v oboru stomatologie. Od roku 2013 je předsedou Společnosti estetické a laserové medicíny ČLSJEP. Dosud publikoval 1 monografii a v 5 monografiích přispěl kapitolami, 61 původních a přehledových vědeckých sdělení. V roce 2008 obdržel Cenu ministra zdravotnictví za medicínský výzkum. Věnuje se popularizaci vědy, napsal 123 článků a podílí se na monografiích, televizních a rozhlasových odborných pořadech. Je autorem 159 přednášek, z toho 61 v zahraničí. Podílel se na organizaci řady mezinárodních kongresů ASLMS, EACMFS, GDIA, SELM.

Publikační aktivity doc.MUDr. Romana Šmuclera, CSc., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Ilona Špaňhelová

Dětská a rodinná psycholožka, vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor psychologie. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Rogersovské terapii. Ve své soukromé praxi se věnuje rodinné problematice a poradenství od prenatálního období života dítěte a dále komunikaci mezi rodiči a dětmi. Pořádá kurzy na toto téma a vyučuje sociální psychologii na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V letech 2001–2005 působila jako hlavní supervizorka Linky bezpečí. Spolupracuje s občanským sdružením Dlouhá cesta – pomoc rodičům po ztrátě dítěte. Je předsedkyní občanského sdružení Škovínek.

Publikační aktivity PhDr. Ilony Špaňhelové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Veronika Šporclová

Je absolventkou jednooborové psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v současné době pokračuje doktorským studiem na oddělení klinické psychologie (katedra psychologie FF UK). Na katedře psychologie se podílí na výuce klinické psychologie. Pracuje v Asociaci pomáhající lidem s autismem APLA jako psycholog, náplní její práce je kromě psychologického vyšetření dětí s podezřením na poruchu autistického spektra také vedení anamnestických konzultací s rodiči. Součástí její práce jsou screeningová vyšetření dětí spojená s pozorováním dětí v domácím prostředí či školském zařízení.

Publikační aktivity Mgr. Veroniky Šporclové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. David Štěpán

Specialista plastické a estetické chirurgie. Působil jako vedoucí lékař Centra diagnostiky a léčby patologických kožních pigmentací, později také jako lékař na Klinice rekonstrukční chirurgie a popálenin nemocnice Brno Bohunice a Klinice plastické a estetické chirurgie Berkova v Brně. Odborné stáže absolvoval v Hamburku, Janově a Curychu. Od roku 2006 se věnuje pouze soukromé praxi.

Publikační aktivity MUDr. Davida Štěpána najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.

Klinická psycholožka, manželská a rodinná poradkyně, supervizorka, vysokoškolská pedagožka a poradkyně. Na FTK UP v Olomouci přednáší klinickou psychologii a patopsychologii, sexualitu osob s postižením, témata náhradní rodinné péče.

Působí jako lektorka certifikovaných kurzů a akcí v organizacích zajišťujících vzdělávání pro pomáhající profese (MPSV, MZ, MŠMT). Mimo  pedagogickou, výzkumnou, lektorskou a publikační činnost se věnuje poradenství  rodin (včetně rodin s jedinci se zdravotním postižením), oblasti náhradní rodinné péče, sexualitě osob se zdravotním postižením.

Publikační aktivity Doc. PhDr. Dany Štěrbové, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Jaroslav Šturma

Téměř celý svůj život se věnuje rozvoji nových forem péče o děti se zdravotním postižením a zvláště o děti s kombinovanými vadami. Je znám jako dětský klinický a poradenský psycholog, psychoterapeut a supervizor. Byl žákem a později i blízkým spolupracovníkem legendy dětské psychologie, profesora Zdeňka Matějčka. Pracoval jako psycholog v Dětské psychiatrické léčebně v Dolních Počernicích a následně vyučoval na Dětské klinice Institutu pro další vzdělávání lékařů ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Od roku 1991 vyučuje na katedře psychologie Filozofické fakulty UK dětskou klinickou a poradenskou psychologii a dětskou psychologickou diagnostiku.

Publikační aktivity PhDr. Jaroslava Šturmy najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

Absolvoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2008 ukončil postgraduální studium Dopravní psychologie a získal kvalifikaci Dopravní psycholog. Od roku 2007 působí jako odborný asistent na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde působí v sekci „Sociální psychologie a psychologie práce". Přednáší rovněž na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na výzkum v oblasti dopravní psychologie, věnuje se problematice návykových látek v dopravě, otázkám bezpečnosti dopravy, psychologii práce a organizace a primární prevenci rizikového chování.

Publikační aktivity PhDr. Matúše Šuchy, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Dětská psycholožka, vysokoškolská pedagožka a členka řady odborných společností. Vystudovala klinickou a sociální psychologii na Filozofické fakultě UK v Praze. Působila mimo jiné v poradnách, jako psycholog pro děti v náhradní péči, provozuje soukromou psychologickou poradnu a vyučuje psychologii na Filozofické fakultě UK.

Publikační aktivity Prof. PhDr. Lenky Šulové, CSc., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.

Působí na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Její zaměření je speciální pedagogika člověka s kombinovanými vadami a tyflopedie (věda o výchově a vzdělávání lidí se zrakovým postižením) dospělého věku. Je spoluautorkou metodiky Potřeby žáků se zrakovým postižením při školním vzdělávání.

Publikační aktivity PhDr. Pavlíny Šumníkové, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Vystudovala obor pedagogika-psychologie a jednooborová psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Titul docenta získala na Trnavské univerzitě v Trnavě. Věnuje se výuce pedagogicko-psychologických disciplín na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra, Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vyšší odborné škola Palestra. Má zkušenosti ze soukromé poradenské praxe, působila také jako poradenský psychologpedagogicko-psychologické poradně. Je členkou České pedagogické společnosti, Českomoravské psychologické společnosti a Asociace školních psychologů. Věnuje se také publikační činnosti.

Publikační aktivity doc. PhDr. Markéty Švamberk Šauerové, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Jakub Tesař

Absolvoval magisterské studium oboru sociální pedagogika. Od počátku své profesní cesty se věnuje sociální práci s různými cílovými skupinami. Začínal v psychiatrické léčebně v Opavě na civilní službě, pracoval s postiženými dětmi ve škole Svítání o.p.s., působil také jako sociální pracovník pro odsouzené ve výkonu trestu  v pražské věznici Pankrác. Několik let se věnoval psychosociální pomoci duševně nemocným v regionu Pardubice v neziskové organizaci Cedr o.p.s.  Uprchlické problematice se začal věnovat vedením sociálních služeb v jednom z pobytových středisek pro žadatele o azyl. Od roku 2009 dosud pracuje pro stejnou organizaci v Praze, Správu uprchlických zařízení MV, jako metodik a koordinátor sociální práce s žadateli o azyl, azylanty a cizinci.

Publikační aktivity Mgr. Jakuba Tesaře najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Jakub Tkaczyk

Promoval na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2004. Od té doby pracuje na Novorozeneckém oddělení ve Fakultní nemocnici v Motole v Praze, je vedoucím lékařem Jednotky specializované péče NEO6. Podílí se na pre- i postgraduální výuce studentů a dlouhodobém sledování pacientů v Centru komplexní péče motolské nemocnice.

Publikační aktivity Jakuba Tkaczyka jsou k dispozici v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Bc. Jitka Tomešová, DiS.

Nutriční terapeutka na infolince a poradně v občanském sdružení Výživa dětí. Vystudovala obor nutriční terapeut na Vyšší zdravotnické škole v Praze a na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně obor všeobecná biologie. Nyní dokončuje obor biomedicínská antropologie na Karlově univerzitě v Praze. Jako klinický nutriční terapeut pracuje na Interním oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze-Krči. Je spoluautorem publikací Bababook (Computer Press, 2007) a Zdravá výživa na každý den (Grada, 2009). Na zahraniční konferenci v Barceloně získala v roce 2011 cenu za nejlepší práci prezentovanou studentem.

Publikační aktivity Bc. Jitky Tomešové, DiS., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Bc. Karolína Tučková

Vystudovala bakalářský obor pedagogika na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a nyní tamtéž dokončuje magisterský obor sociální pedagogika. Během studia se podílela jako dobrovolnice na projektu vzdělávání dětí cizinců v Nové škole o.p.s. a tři roky pracovala jako terénní sociální pracovnice s dětmi a mládeží na sídlišti Černý Most. Od roku 2011 pracuje v InBázi, komunitním centru pro migranty a českou veřejnost, na pozici sociální pracovnice pro rodiny s dětmi a koordinátorky dobrovolníků. Zajímá se o integraci dětí do škol a o mechanismy podpory druhé a třetí generace migrantů.

Publikační aktivity Bc. Karolíny Tučkové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Elena Turnovská

Původní profesí neuroložka absolvovala v letech 1995–1998 komplexní vzdělávání v psychoterapii a v roce 2000 funkční specializaci v systematické psychoterapii, poradenské a psychoterapeutické praxi. Od té doby působí v oblasti sociální práce se zaměřením na komplexní práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Byla spoluzakladatelkou, ředitelkou a psychoterapeutkou v občanském sdružení Dům tří přání, které provozuje azylové domy rodinného typu s cílem poskytnout komplexní služby mnohoproblémovým rodinám s dětmi. Od roku 2009 je metodičkou této organizace, prosazuje koncepční a legislativní změny v péči o ohrožené děti a věnuje se soukromé poradenské praxi.

Publikační aktivity MUDr. Eleny Turnovské najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Pavel Uhl, Ph.D.

Vystudoval politologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně a právo na Právnické fakultě UK v Praze. Působil mimo jiné jako právník v sekci terénních programů společnosti Člověk v tísni a jako asistent poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, v současnosti pracuje jako advokát pro Advokátní kancelář Rychetský Hlaváček Krampera & partneři.

Publikační aktivity Mgr. Pavla Uhla, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Radim Uzel, CSc.

gynekolog, porodník a sexuolog, čestný předseda Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu.
Publikoval mnoho populárních článků v tisku, rozhovorů, je autorem publicistických relací v rozhlase a v televizi. Každoročně se zúčastňuje desítek přednášek a besed v oblasti sexuální výchovy. Je členem výboru Sexuologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, členem zahraničních odborných společností European Association of Contraception (EAC) a International Society of Abortion Doctors (ISAD). Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, jejímž je nyní čestným předsedou, je členem International Planned Parenthood Federation (IPPF).

Publikační aktivity MUDr. Radima Uzla, CSc., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Jaroslav Vacek

Pedagogický, výzkumný a poradenský pracovník na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty VFN Univerzity Karlovy v Praze. Jeho profesní zaměření je na rekreační užívání drog, nelátkové závislosti, změněné stavy vědomí, využití moderních technologií v prevenci a léčbě závislostí, kvalitativní metodologie ve výzkumu závislostí.

Publikační aktivity Mgr. Jaroslava Vacka najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

Pneumoložka, specialistka na dětská dýchací onemocnění a alergie, pracuje ve Všeobecné Fakultní Nemocnici na Praze 2.

Publikační aktivity MUDr. Zuzany Vančíkové, CSc., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Hana Vaníčková

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje desátým rokem na Lince bezpečí - dětské lince důvěry, která poskytuje bezplatnou krizovou intervenci a poradenství dětem a mladistvým v ČR. V současné době zde působí jako intervizor, zodpovídá za kvalitu odvedených hovorů a stará se o potřeby konzultantů. Zároveň pracuje jako konzultant e-mailové poradny Rodičovské linky, na chatu Linky bezpečí a věnuje se lektorské činnosti.

Publikační aktivity Mgr. Hany Vaníčkové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Jana Víchová

Psycholožka, zabývající se 15 let dětskou paliativní péčí. Působí na Klinice dětské hematologie a onkologie 2.LF UK ve FN Motol.

Publikační aktivity Mgr. Jany Víchové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Klára Vítková Rulíková

V letech 2008-2010 pracovala jako ředitelka odboru rodiny a dávkových systémů Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. V současné době má na Ministerstvu práce a sociálních věcí na starost agendu související s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením. Sedmnáct let aktivně působí v neziskovém sektoru, zejména v oblasti služeb a péče o rodiny.

Publikační aktivity Mgr. Kláry Vítkové Rulíkové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Andrea Vocilková

Promovala na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v roce 1985. Po promoci pracovala jako sekundární lékařka a později jako odborná asistentka na 2. kožní klinice v Praze ve Všeobecné fakultní nemocnici (do roku 1995), převážně na specializované ambulanci pro dermatologickou alergologii a kožní choroby z povolání. Od roku 1995 pracuje jako ambulantní lékařka v kožní ordinaci v Praze.

Publikační aktivity MUDr. Andrey Vocilkové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.

Absolvent oboru didaktiky češtiny a angličtiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na téže fakultě získal i doktorát v oboru bohemistika. Před rokem 1989 neoficiálně studoval teologii a religionistiku. Od roku 1996 působí jako vysokoškolský učitel religionistiky. Je vedoucím katedry religionistiky Husitské teologické fakulty a externím učitelem na Pedagogické fakultě UK, působí i na Evangelické teologické fakultě UK. Zakládající člen a mluvčí Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů, šéfredaktor časopisu o současné náboženské scéně „Dingir“. Bohatá publikační činnost, například „Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice“.

Publikační aktivity doc. PhDr. Zdeňka Vojtíška, Th.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Marja Volemanová

Pochází z Nizozemí, původním vzděláním je fyzioterapeutka, následně vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a nyní na této fakultě pokračuje v doktorském studiu. Ve diplomové práci se věnovala tématu inhibice přetrvávajících primárních reflexů a touto problematikou se i nadále zabývá. V roce 2015 založila Institut neuro-vývojové terapie a stimulace, který má za cíl rozšířit povědomí o Neuro-vývojové terapii a Neuro-vývojové stimulaci, především pak o symptomech a léčbě přetrvávajících primárních reflexů. Je autorkou webových stránek www.red-tulip.cz.

Publikační aktivity Mgr. Marji Volemanové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Vladimír Volf, Ph.D.

Je předním lékařem, věnuje se léčbě gastroenterelogických onemocnění dětí a dorostu. V současnosti působí jako primář na Klinice dětí a dorostu 3. lékařské fakulty UK a FN Královské Vinohrady, Praha.

Publikační aktivity MUDr. Vladimíra Volfa, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Dana Vrabcová

Od roku 2006 se věnuje řešení sporů pomocí mediace a facilitace. Pracuje jako mediátorka, facilitátora a lektorka výcviků mediace, seminářů o mediaci, řešení konfliktů a komunikaci v Asociaci mediátorů České republiky. Dále působí jako mediátorka a sociální pracovnice v Českém helsinském výboru.

Publikační aktivity Dany Vrabcové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Filip Vyskočil

Advokát, specializující se na občanské, dědické, trestní a přestupkové právo, se zvláštním zřetelem na služby v oblasti rozvodů a společného jmění manželů.

Publikační aktivity Mgr. Filipa Vyskočila najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Mgr. Monika Weilová

Autorka se věnuje speciální pedagogice, zejména logopedii. Nyní působí jako klinický logoped v soukromé ordinaci v Olomouci.

Publikační aktivity Mgr. Moniky Weilové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PhDr. Petra Winnette (roz. Vrtbovská), Ph.D.

Petra Winnette vystudovala Pedagogickou fakultu UK, v rámci stipendia také vývojovou a aplikovanou psychologii na University College Cork v Irsku. Získala doktorát v oboru srovnávací vědy na FF UK. Fulbrightovo stipendium jí v roce 2017–18 umožnilo vědecko-studijní pobyt na prestižní Columbijské universitě v New Yorku na katedře psychologie a v laboratoři vývojové afektivní neurovědy. Byla členem vědecké komise mezinárodního kongresu dětské a adolescentní psychiatrie IACAPAP 2018.

Jejím hlavním odborným zájmem je vývojová neurověda a biologická psychologie raného vývoje, attachment a sociální kognitivní neurověda. Zajímá ji, jak rané adversní zkušenosti ovlivňují vývoj mozku, paměť a chování během celého života. Petra Winnette je certifikovaným psychoterapeutem v metodě Pesso Boyden System Psychomotor (PBSPI, USA) a v metodě Dyadické vývojové psychoterapie (DDPI, USA). Je také certifikovaným terapeutem, konzultantem a lektorem, v Terapii zaměřené na attachment (AFTI, USA) a v metodě Motivačních rozhovorů.

V roce 2003 založila s podporou Nadace TV Nova Institut rodinné péče Natama, který vede a kde má rozsáhlou klinickou terapeutickou praxi s dětmi (a jejich rodinami) a s dospělými, kteří prošli adversními dětskými zkušenostmi, včetně raného pobytu v institucionálních zařízeních a nemocnicích bez primárního pečovatele.

Publikační aktivity PhDr. Petry Winnette (roz. Vrtbovské), Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Bc. Petra Wünschová

Vedoucí centra LOCIKA, dětská terapeutka a pedagogická pracovnice. Věnuje se dětem, které zažily domácí násilí a vyrovnávají se s rozchodem rodičů i obtížnou rodinnou historií. S dětskými obětmi domácího násilí pracuje více než 14 let, a to i jako arteterapeutka, dětská terapeutka a pedagogická pracovnice v psychosociálním centru ACORUS. Zajímá ji práce s traumatem, celým rodinným systémem a sociální přesah terapie. Vystudovala arteterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Profesně se nadále vzdělává, má zkušenosti ze zahraničních stáží, o dané problematice publikuje a přednáší.

Publikační aktivity Petry Wünschové najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

MUDr. Robert Zajíček, Ph.D.

Studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze ukončil v roce 1997, dva roky pracoval na chirurgii v Českém Brodě, od roku 1999 nastoupil na Kliniku popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Od počátku se specializuje na léčbu popálených dětí, absolvoval zahraniční stáže v USA i Německu, v roce 2002 založil neziskovou organizaci na pomoc popáleným dětem Bolíto (www.bolito.cz). Od roku 2015 je přednostou Kliniky popáleninové medicíny a rád se věnuje vzdělávání budoucích lékařů.

Publikační aktivity MUDr. Roberta Zajíčka, Ph.D., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Speciální pedagožka, docentka pedagogických věd, absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor speciální pedagogika. Zabývá se diagnostikou a poradenstvím v oblasti specifické poruchy učení a chování v celém věkovém kontinuu od předškolního věku do dospělosti. Je prezidentkou České společnosti "Dyslexie".

Publikační aktivity Doc. PaedDr. Olgy Zelinkové, CSc., najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

PaedDr. Ludvík Zimčík

Ve školství působí již tři desítky let. Patří mezi průkopníky právní subjektivity základních škol. V současnosti vede „školy na konci světa“ – právní subjekt sestávající z dvoutřídní mateřské školy, úplné základní školy a od 1. září 2017 i ze střední odborné školy – s oborem Kombinovaného lycea, která sídlí v Březové v Malých Karpatech. Tato škola se mimo jiné dlouhodobě a cíleně zaměřuje na individuální vzdělávání, které zde probíhá za pomoci nejmodernějších technologií.

Publikační aktivity PaedDr. Ludvíka Zimčíka najdete v naší Odborné knihovně.

↑ nahoru

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS