Zobrazit menuSkrýt menu

Speciální pedagogické potřeby

Publikováno: 12. 4. 2012, aktualizováno: 3. 1. 2019

ilustrační fotoKvalitu života dětí, mladistvých a mladých dospělých s tělesným postižením může zlepšit individuální pedagogická podpora. Pojem speciální vzdělávací potřeby se vztahuje k „rozdílu mezi úrovní chování nebo výkonu dítěte a tím, co je od něj očekáváno“ (Wedell, 2003).

Je otázkou, jakým způsobem můžeme určit, co je „normou“, od které se odvíjí toto očekávání. V raném a předškolním věku je to především norma „běžného“ vývoje dítěte, a to v oblasti motoriky, komunikace, sociálních dovedností nebo sebeobslužných dovedností dítěte. Jednotlivé oblasti vývoje bývají měřeny prostřednictvím vývojových škál (Hájková, Strnadová, 2010).

Na legislativní úrovni zmiňuje speciální vzdělávací potřeby jak § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ze dne 24. září 2004, tak vyhláška Ministerstva školství  České republiky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ze dne 9. února 2005, v § 2 - § 18.

Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vymezeny jako osoby se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním.

Za zdravotní postižení se považuje postižení mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování (zákon č. 561/2004 Sb., § 16, odst. 9).

Školský zákon zajišťuje dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami nárok na vzdělávání, jehož „obsah, formy a metody odpovídají vzdělávacím potřebám a možnostem“.

Vyhláška č. 27/2016 Sb. definuje podpůrná opatření, na která mají děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami právo.

Předškolní výchova v mateřské škole a následně pak v základní škole, kde probíhá integrace (začlenění) a inkluze (zahrnutí), musí zohlednit všechny výše uvedené aspekty.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

 

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Čtěte také:
Rodina dítěte s tělesným postižením
Kompenzační pomůcky a rehabilitace
Úspěšná komunikace s dítětem

Kde hledat pomoc

Autorka článku

Mgr. Helena Kočová

Působí na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na základě svých zkušeností s péčí o dítě se SMA konzultuje a spoluvytváří obsah vzdělávacích materiálů. Od roku 2007 pracuje v Kolpingově rodině Smečno v rámci projektu Podpora rodin s onemocněním Spinální muskulární atrofie.

Zpět na téma Děti s tělesným postižením

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS