Zákony a koronavirus

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 23. 04. 2020, Aktualizováno: 26. 02. 2021

V souvislosti s koronavirovou epidemií byl vyhlášen nouzový stav, ale kromě toho došlo také k přijetí legislativy, která má časově ohraničující povahu. Na řádcích níže najdete seznam nejdůležitějších legislativních změn, které se týkají rodičů (zákonných zástupců), dětí či handicapovaných jedinců.

Pokud potřebujete řešit závažné situace, události a okolnosti, související s nákazou COVID-19, využijte, prosím, vládní COVIDový portál: https://covid.gov.cz/.

Obsah:

Přídavky

 • Stejně jako pro druhé čtvrtletí, tj. od 1.4. do 30.6., což bylo řešeno v Zákoně č. 160/2020 Sb., je i pro čtvrté čtvrtletí, tj. od 1.10. do 31.12., ve znění Zákona č. 437/2020 Sb., připravena úprava pro výpočet přídavku na dítě, příspěvku na bydlení a zvýšení příspěvku na péči
 • Přídavek na dítě a příspěvek na bydlení jsou v základu řešeny Zákonem č. 117/1995 Sb., bližší informace o přídavcích na děti naleznete také v tomto článku, bližší informace o příspěvku na bydlení naleznete také v tomto článku
 • Příspěvek na péči a jeho zvýšení je v základu řešen Zákonem č. 108/2006 Sb., bližší informace o zvýšení příspěvku na péči naleznete také v tomto článku.

Ošetřovné

Vládou a celým legislativním kolečkem prošel Zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii.

Nárok, avšak trvající pouze po dobu trvání nouzového stavu, mají:

 • dítě mladší 10 let, to znamená, že v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let
 • nezaopatřené děti, nejdéle však do 26. roku věku, účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (všechny stupně závislosti)
 • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení
 • nárok mají i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění
 • nárok mají i OSVČ, nemohou-li podnikat kvůli uzavření škol, mají-li dítě do 10 let nebo pečují-li o handicapovaného potomka, výplatu 400 Kč bude realizovat MPO, podrobnosti zde
 • bez ohledu na délku nouzového stavu bude ošetřovné vypláceno nejdéle do 30. června 2021
 • výše ošetřovného (nově) činí od prvního kalendářního dne 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu z platu či ze mzdy a jeho minimální denní výše je v případě práce na plný úvazek 400 Kč
 • ošetřovné, vyplacené mezi 5. říjnem 2020 až 30. říjnem 2020 ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, se bez žádosti doplatí do 90 dnů ode dne 30. října 2020
 • r-odiče (resp. pečující osoby) se mohou v péči o děti opakovaně vystřídat.

Kompenzační bonus pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ):

 • Omezení či zakázání činnosti (podnikání)
 • Pro OSVČ s hlavní i vedlejší činností
 • Nevadí účast na nemocenském pojištění zaměstnance, ale zaměstnanecká činnost nesmí převažovat
 • Osoba musí být OSVČ k 5.10. 2020
 • Kompenzační bonus OSVČ náleží i v případě, že obdržela 
  • podporu na úhradu nájemného
  • podporu určenou zaměstnavatelům
  • podporu "Ošetřovné pro OSVČ"
 • Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý den bonusového období
 • Kompenzační bonus je započitatelným příjmem z hlediska (sociálních) dávek

Bonusová období a termíny, do kdy je třeba podat žádost:

 1. bonusové období je / bylo od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 – žádosti je / bylo nutno podat do 5. 1. 2021
 2. bonusové období je od 5. 11. 2020 do 21. 11. 2020 – žádosti je / bylo nutno podat do 22. 1. 2021
 3. bonusové období je od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020 – žádosti je / bylo nutno podat do 15. 2. 2021
 4. bonusové období je od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020 – žádosti je / bylo nutno podat do 25. 2. 2021
 5. bonusové období je  od 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021 – žádosti je / bylo nutno podat do 24. 3. 2021

K 1.3. 2021 je v legislativním procesu návrh nového zákona, který, kromě jiného, zvyšuje kompenzační bonus na 1 000 Kč za den.

Kompenzační bonus pro ty, co pracují na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti:

 • Nutnou podmínkou je být účasten / účastna na zdravotním pojištění
 • Týká se dohod o pracovní činnosti od 3 tis. Kč měs.
 • Týká se dohod o provedení práce nad 10 tis. Kč měs.
 • Nárok mají "dohodáři", kteří od 1.10.2019 do 31.3.2020 byli na základě dohod (konaných mimo pracovní poměr) účastni nemocenského pojištění alespoň ve 4 kalendářních měsících
 • První bonusové období, za nějž lze kompenzaci žádat, je od 12.3. do 30.4. 2020
 • Druhé bonusové období, za nějž lze kompenzaci žádat, je od 1.5. do 8.6.2020
 • Maximální výše bonusu za den pro "dohodáře" činí 350 Kč (za první období tak mohou získat až 17 500 Kč, za druhé období pak 13 650 Kč)
 • Kromě vyplněné žádosti je třeba doložit také 
 • Kopie dohod / dohody z období 1.10.2019 až 31.3.2020 (pokrývající přinejmenším 4 kalendářní měsíce)
 • Kopie dohody uzavřené ke dni 11.3.2020
 • Mzdový list či jiné potvrzení (prokazující účast na nemocenském pojištění alespoň ve 4 kalendářních měsících)
 • Dohodáři mohou žádat o kompezační bonus za obě období a to až do konce listopadu 2020

Mimo dohodáře novela zákona č. 159/2020 Sb., tedy zákon č. 331/2020 Sb. odstraňuje předchozí vyloučení nároku na bonus pro společníky s.r.o., kteří jsou pedagogy, pěstouny či dobrovolnými pracovníky pečovatelské služby, tito nově zahrnutí budou moci o bonus požádat rovněž do konce listopadu 2020.

Zaměstnávání handicapovaných

Je-li člověk handicapovaný, může firma, která jej zaměstnává, čerpat příspěvek od Úřadu práce podle § 78a zákona o zaměstnanosti, příspěvek se poskytuje až do výše 75% skutečně vynaložených prostředků na mzdu. Jako zcela nevhodné se ukázalo ustanovení odst. 2 písm. c) tohoto zákona, které vylučuje "proplácení" náhrady mzdy. Firmy tak mohly čerpat příspěvky pouze na vyplacené mzdy, nikoliv na vyplacené náhrady. Po přijetí Zákona č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se situace mění. Pokud období, za které je příspěvek žádán, spadá do doby platnosti mimořádného opatření při epidemii, zaměstnavatel může v rámci žádosti o příspěvek podle § 78a zákona o zaměstnanosti uplatňovat pro účely stanovení výše příspěvku také náhrady mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnancům při překážkách v práci na straně zaměstnavatele. 

Soudy, lhůty, exekuce a administrativa

U širokého spektra různých administrativně soudních úkonů, včetně exekučních, u nichž jsou zákonně stanovené lhůty, jsou tyto lhůty PROMINUTY (např. občanské soudní řízení, správní agenda, exekuce, výkony rozhodnutí, pomoc obětem trestné činnosti, insolvenční řízení a trestní řízení). Bližší podrobnosti vizte Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

 

Autor/ka
Redakce portálu Šance Dětem

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Razítko na dokumentu