Zajímavé odkazy

ORBI PONTES  - www.orbipontes.cz
Občanské sdružení, které podporuje programy a projekty zaměřené na vzájemné porozumění různých světů, které mohou být ve společnosti chápány jako rozdílné. Jedním z projektů sdružení je Týden Komunikace Osob se Sluchovým Postižením (TKOSP), který se týká světů slyšících osob a osob se sluchovým postižením.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením,  z. s. - https://www.spmpcr.cz/

Sleduje dění na všech úrovních a vyjadřujeme se ke změnám a rozhodnutím která se týkají lidí s mentálním postižením a jejich blízkých. Upozorňuje na problémy, kterým musí lidé s mentálním postižením a jejich blízcí čelit. Prosazuje změny, které pozitivně ovlivňují život lidí s mentálním postižením a jejich blízkých. Pomáhá lidem s mentálním postižením a jejich blízkým žít tak, jak se jim líbí a jak chtějí.Vzdělává a lidi s mentálním postižením a jejich blízké, pracovníky v sociálních službách, jiné odborníky a veřejnost. Vytváří pro lidi s mentálním postižením a jejich blízké prostor pro vzájemné setkávání, sdílení zkušeností a řešení problémů.

Rytmus o.p.s. - www.rytmus.org

Webové stránky, které se věnují inkluzívnímu vzdělávání a podpoře začleňování dětí se zdravotním postižením do běžných škol. Na stránkách najdete příklady dobré praxe, metodické a výukové materiály, nabídku vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky či rodiče a řadu dalších článků.

Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi - http://www.duha.cz/

Duha je občanské sdružení, které od roku 1989 nabízí na principech zážitkové pedagogiky dětem a mladým lidem pestrou paletu volnočasových aktivit. Jejím posláním je všestranný a harmonický rozvoj osobnosti. Toto poslání naplňuje především díky celoroční činnosti více než 4 000 členů v devadesáti základních článcích působících ve všech krajích České republiky. Rozšiřuje netradiční formy výchovy, výměny zkušeností a hledání nových cest rozvoje. Angažuje se i v projektech pro děti a mládež z dětských domovů, v programech pro neorganizované děti a mládež, v podpoře participace dětí a mládeže, rozvíjení dobrovolné služby a ve zprostředkování workcampů pro mladé lidi.

Sport 4 Help z.s. - https://www.sport4help.cz/

Organizuje a aktivně se účastní sportovních aktivit s cílem integrovat handicapované či zdravotně znevýhodněné osoby do společnosti. Úrazem život nekončí, jen začíná v nových podmínkách.

Děti a média - www.detiamedia.cz

Web provozovaný Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, slouží jako platforma pro prezentaci a výměnu odborných názorů a zároveň si klade za cíl nabídnout pomoc a informace rodičům, kteří chtějí eliminovat rizika negativního působení médií na děti.

Saferinternet www.saferinternet.cz
Projekt, který usiluje o zvyšování povědomí o bezpečnějším užívání internetu. Podporuje vzdělávání v této oblasti, a to zejména dětí, kterým ubližuje nevhodné a závadné chování na internetu. Poskytuje pomoc, působí proti šíření ilegálního, zejména pedofilního a extremistického obsahu na internetu.

Dítě v síti - https://www.ditevsiti.cz/

Web o nástrahách i příležitostech života v digitálním světě. Varuje před riziky a ukazuje možné cesty využití moderních digitálních technologií.

STOP ONLINE - https://stoponline.cz/cs/

Umožňuje nahlásit nezákonný obsah na internetu, především nepatřičnou dětskou nahotu, dětskou pornografii, kybergrooming.

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú. - www.ditekrize.cz

Jde o portál Dětského krizového centra (DKC), jehož hlavním zaměřením je problematika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN). Dětské krizové centrum nabízí odborné poradenství a služby v oblasti prevence, diagnostiky a terapie.

proFem o.p.s. -www.profem.cz

Snaží se působit na zlepšení situace v oblasti domácího a sexuálního násilí, a to prostřednictvím lobbingu, osvěty, vydávání publikací a sociální, právní a terapeutické pomoci.

SANANIM z. ú. - www.sananim.cz

Portál občanského sdružení Sananim, které od svého založení v r. 1990 působí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace.

STŘEP - České centrum pro sanaci rodiny, z.ú. - Facebookový profil

Webové stránky občanského sdružení Střep, které od roku 1995 uvádí do praxe právo dětí spokojeně vyrůstat ve své vlastní rodině tak, že pomáhá jejich rodičům najít cesty, jak pro své děti vytvořit bezpečný a stabilní domov.

DŮM TŘÍ PŘÁNÍ - www.dumtriprani.cz

Web občanského sdružení Dům tří přání, jehož posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám v nouzi s cílem umožnit jim bezpečný vývoj v jejich původní rodině.

HoSt Home-Start ČR - www.hostcz.org

Internetové stránky občanského sdružení HoSt, které se zaměřuje na pomoc rodičům nebo osobám pečujícím o dítě.

Amalthea z. s. -www.amalthea.cz

Posláním občanského sdružení Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit.

UNIE OTCŮ – OTCOVÉ ZA PRÁVA DĚTÍ - www.unie-otcu.cz

Spojuje, zastupuje a povzbuzuje otce k zodpovědnému otcovství i při rozvodech nebo rozchodech rodičů. Podporuje práva dětí, především na oba rodiče. Poskytuje pomoci právní i psychosociální.

ADAM - autistické děti a my, z.s. - www.adam-pas.cz

Sdružuje od roku 2010 rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra. Ve spolupráci s odborníky organizuje skupinové a individuální terapie a volnočasové aktivity pro děti a rodiče.

ALSA, z.s. - www.zsalsa.cz

Organizace sdružující pacienty a profesionály se zájmem o ALS. Cílem je pomáhat pacientům, sdružovat odborníky, informovat. Zaměřuje se na unikátní potřeby nemocných.

Amelie - www.amelie-zs.cz

Poskytuje psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké a osvětu v této oblasti. Realizuje dobrovolnický program na onkologických klinikách, Tulipánový měsíc, Tematické měsíce.

ANGELMAN CZ, spolek - www.angelman.cz

Spolek podporuje rodiny pečující o osoby s Angelmanovým syndromem. Poskytuje poradenství, zveřejňuje informace o tomto vzácném onemocnění a organizuje volnočasové aktivity.

Asistence, o.p.s. - www.asistence.org

Podporuje lidi s tělesným a kombinovaným postižením v aktivním životě dle jejich představ. Nabízí službu osobní asistence a sociální rehabilitace.

Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež, z.s. - www.icmcr.cz

Podporuje a hájí zájmy svých členů, potřeby a práva dětí a mládeže v oblasti poskytování a zprostředkování informačně poradenských a konzultačních služeb.

AVPO ČR - www.avpo.cz

Přispívá k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru.

Borůvka Praha o.p.s. - www.boruvkapraha.cz

Pomáhá lidem s tělesným postižením pomocí dopravy do škol, fyzioterapie, tréninkového pracovního programu a s hledáním pracovního místa a zaměstnáváním.

Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. - www.cidpraha8.cz

Integruje děti a mládež se zdravotním postižením a sociálním ohrožením a pracuje s jejich rodinami. Zajišťuje odborné poradenství, ozdravné pobyty, hlídání dětí, praxi studentů, práci s dobrovolníky a nezaměstnanými.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. - https://www.tamtam.cz/

Nabízí komplex vzájemně navazujících služeb pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením z celé České republiky, jako jsou sociální služby, informační a vzdělávací služby, kulturně-osvětové aktivity.

Centrum sociálních služeb Praha - www.csspraha.cz

Zastřešuje různá odborná pracoviště poskytující převážně sociální služby osobám v tíživých životních situacích.

CiKáDa Asociace pacientů s onemocněním ledvin, CkD z.s. - www.cikadapacienti.cz

Sdružuje pacienty s onemocněním ledvin, jejich příznivce a sympatizanty. Zabývá se edukační činností, velkou pozornost věnuje i relaxačním pobytům.

Česká asociace pro vzácná onemocnění, z.s. - www.vzacna-onemocneni.cz

Sdružuje organizace pacientů se vzácnými onemocněními i jednotlivé pacienty. Zastupuje jejich zájmy a posiluje povědomí o této specifické problematice.

Česká unie neslyšících, z. ú. - www.cun.cz

Chrání a prosazuje práva, zájmy a potřeby osob se sluchovým postižením.

DEBRA ČR, z.ú. - www.debra-cz.org

Podporuje lidi se vzácným puchýřovitým onemocněním Epidermolysis bullosa (EB), v Česku známým jako nemoc motýlích křídel, a jejich rodiny. Pomáhá jim prožít co nejvíce a trpět přitom co nejméně.

Diakonie ČCE - Středisko ktřesťanské pomoci v Praze - www.skp.diakonie.cz

Poskytuje služby lidem, kteří kvůli nemoci, zdravotnímu postižení či nepříznivým životním okolnostem potřebují podporu či následnou péči. Jedná se zejména o podporu ve zkvalitňování jejich života.

Diakonie Praha - www.diakonie-praha.cz

Poskytuje sociální služby dětem, mládeži a dospělým lidem s postižením a jejich rodinám od roku 1994. Diakonie Praha je jedním ze tří desítek zařízení Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Dílna Eliáš, z.s. - www.dilnaelias.cz

Zaměstnává dospělé lidi s mentálním, fyzickým či kombinovaným postižením. Hlavní činností je výroba keramiky. Heslem společenství je "Každý něco dokáže."

DMO POBYTY z.s. - www.dmopobyty.cz

Pořádá specifické pobyty pro osoby s dětskou mozkovou obrnou. Pobyty jsou zaměřeny na rozvoj soběstačnosti, rehabilitaci a zážitky.

Dobrá rodina, o.p.s. - www.dobrarodina.cz

Doprovází pěstouny a podporuje náhradní rodinnou péči z přesvědčení, že každé dítě pro svůj zdravý a šťastný vývoj potřebuje milující rodinu. Dětí patří do rodin, ne do ústavů.

EDA - www.eda.cz

Podporuje rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením či ohrožením vývoje v raném věku. Poskytuje odbornou službu rané péče ve čtyřech krajích České republiky.

Fokus Praha - fokus-praha.cz

Pomáhá lidem se zkušeností s duševním onemocněním vést normální život. Nabízí jim širokou paletu sociálních i zdravotních služeb v Praze a na Mělnicku.

FOKUS Vysočina, z.ú. - www.fokusvysocina.cz

Podporuje lidi s duševním onemocněním v jejich samostatnosti a sebedůvěře, aby mohli vést plnohodnotný život. Ústav pomáhá klientům především na Vysočině.

Fosa, o.p.s. - http://www.fosaops.org/

Usiluje o začlenění lidí se znevýhodněním, zejména v důsledku zdravotního postižení, do společnosti.

Hnutí za aktivní mateřství - www.iham.cz

Prosazuje normální porod a přátelskou porodní péči pro matku a dítě, v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky.

Dětská paliativní medicína - https://detska.paliativnimedicina.cz/

Rozcestník na stránky hospiců zajišťujících dětskou paliativní péči.

Charita Česká republika - www.charita.cz

Největší nestátní poskytovatel sociálních a zdravotních služeb v ČR. Zaměřuje se na zajišťování humatinární pomoci a rozvojovou spolupráci v různých částech světa.

Kaleidoskop - centrum terapie a vzdělávání, z.ú. - www.kaleidoskop-os.cz

Poskytuje sociální služby, jako je terapeutická komunita, odborné sociální poradenství a služby následné péče dlouhodobě duševně nemocným, konkrétně lidem s poruchou osobnosti.

Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú. - www.lata.cz

Pomáhá ohroženým dětem, mladým lidem a rodinám v Praze a Středočeském kraji. Nabízí vrstevnickou podporu skrze vyškoleného dobrovolníka, odbornou sociální práci a další navazující služby.

Letní dům, z.ú. - www.letnidum.cz

Nabízí sociálně-terapeutickou pomoc dětem v ústavní péči. Služby Letního domu jsou komplexní podporou nejen těchto dětí, ale poskytují také pomoc ohroženým a pěstounským rodinám.

Linka bezpečí, z.s. - www.linkabezpeci.cz

Celostátní krizová linka pro děti a studenty. Pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí. Rodičovská linka nabízí pomoc dospělým, kteří jednají v zájmu dítěte.

Lumen Christi nadační fond pro nevidomé a těžce zrakově postižené - www.lumenchristi.cz

Financuje Misi pro nevidomé, křesťanskou zvukovou knihovnu a redakci zvukových časopisů pro nevidomé a pro ty, kdo v důsledku nemoci nebo věku nemohou číst běžným způsobem.

Magdaléna, o.p.s. - www.magdalena-ops.eu

Zabývá se prevencí a léčbou závislostí. Zaměřuje se na prevenci rizikového chování dětí a mládeže, snižování rizik spojených s užíváním drog, léčbu závislostí, následnou péči a vzdělávání.

MYGRA-CZ - www.mygra.cz

Nezávislý spolek pacientů s diagnózou myasthenia gravis, rodinných příslušníků a lékařů. Cílem spolku je zlepšování životních podmínek lidí s MG a šíření povědomosti o MG.

Na počátku, o.p.s. - www.napocatku.cz

Pomáhá zejména těhotným ženám v nouzi. Poradny, Domov pro dětský život a Byty na počátku jim nabízejí klid, bezpečí, podporu, zázemí i prostor pro vlastní seberozvoj.

Nadace Leontinka - www.nadaceleontinka.cz

Pomáhá zrakově postiženým již od roku 2005, především dětem a mladým lidem. Umožňuje těmto lidem integraci do společnosti, vzdělání, sportovních a volnočasových aktivit.

NAUTIS (Národní ústav pro autismus, z.ú.) - www.nautis.cz

Pomáhá lidem s poruchou autistického spektra a osobám pečujícím již 14 let. Poskytuje komplexní péči a spoluvytváří podmínky pro všestrannou podporu osob s autismem a jejich rodin.

Neposeda - www.neposeda.org

Věří, že všichni lidé mohou být šťastní a žít svůj život naplno. Zaměřuje se na podporu lidí, kteří své cesty ke štěstí hledají.

Nevypusť Duši - www.nevypustdusi.cz

Snaží se o zlepšení informovanosti Česka v oblasti duševního zdraví. Tento projekt šíří fakta, boří mýty, vzdělává a přispívá tak k prevenci i destigmatizaci duševních onemocnění.

NRZP ČR - www.nrzp.cz

Obhajuje zájmy osob z celé České republiky se zdravotním postižením při jednáních se státními a veřejnými institucemi.

Okamžik, z.ú. - www.okamzik.cz

Provozuje sociálně aktivizační služby a poradenství pro nevidomé, dobrovolnické centrum, asistenci nevidomým dětem, vydává publikace, pořádá výstavy a provozuje dílnu hmatového modelování.

Parent Project, z.s. - www.parentproject.cz

Pacientská organizace založená rodiči, jejichž děti se narodily se svalovou dystrofií Duchenne/Becker. Hlavním cílem je zlepšování kvality života osob žijících s DMD/BMD.

Pestrá společnost - www.pestraspolecnost.cz

Cvičí asistenční a vodicí psy pro lidi s postižením bez použití kotců. Klientům poskytuje prostřednictvím sociální služby komplexní servis pro celý život psího pomocníka.

Plňme přání - www.mamafoundation.cz

Podporuje handicapované, nemocné či jinak zdravotně znevýhodněné. Projekt Plňme přání má za cíl splnit přání osobám s pohnutým životním osudem v podobě skutečného zážitku.

POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s. - www.pohoda-help.cz

Poskytuje sociální služby dospělým lidem s mentálním postižením. Zajišťuje denní stacionář, chráněné bydlení, asistenci, vzdělávání a kavárnu Bílá vrána, jež zaměstnává lidi s postižením.

Poradna pro integraciwww.p-p-i.cz

Pomáhá cizincům začlenit se do běžného života v české společnosti, najít si bydlení, práci nebo školu, tedy žít v České republice spokojený život.

Poradna pro občanství / občanská a lidská práva, z.s. - www.poradna-prava.cz

Zaměřuje se na legislativní praxi přijímání nových zákonů zasahujících do oblasti občanských a lidských práv a poskytuje čtyři registrovné sociální služby.

Pražská organizace vozíčkářů, z.s. - www.pov.cz

Usiluje o vytvoření sociálně příznivého prostředí, ve kterém bude moci každý člověk s postižením svobodně rozhodovat o svém životě a o způsobu zajištění svých základních životních potřeb.

PROGRESSIVE, o.p.s. - www.progressive-os.cz

Poskytuje kvalitní a vzájemně navazující služby v oblasti terciální prevence drogových závislostí zejména na území hl. m. Prahy.

Proxima Sociale - www.proximasociale.cz

Poskytuje sociální a sociálně výchovné služby a programy především pro mládež, děti a rodinu. Působí v Praze a Středočeském kraji.

Rett Community, z.s. - www.rett-cz.com

Podporuje rodiny pečující o dívky s Rettovým syndromem (těžké kombinované postižení). I pečující rodiny potřebují trvalou pomoc, aby svou náročnou roli dlouhodobě zvládaly.

Sdružení celiaků ČR, z.s. - www.celiac.cz

Pomáhá lidem, kteří drží bezlepkovou dietu. Provozuje Poradnu pro celiaky z celé ČR. Pořádá například kurzy bezlepkového pečení a celostátní setkání celiaků.

Sdružení pěstounských rodin - www.pestouni.cz

Napomáhá pěstounům a jiným pečujícím osobám v jejich úsilí umožnit ohroženým dětem život v milující rodině. V rámci doprovázení poskytuje celým rodinám podporu, odborné a odlehčovací služby.

Sdružení TULIPAN, z.s. - www.sdruzenitulipan.cz

Sdružení provozuje chráněnou dílnu, kde zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním, především osoby s duševním onemocněním, a nabízí zákazníkům celou řadu výrobků a služeb.

SNN v ČR, z.s. - www.snncr.cz

Chrání práva a potřeby neslyšících, nedoslýchavých a ostatních osob se sluchovým postižením. Poskytuje jim sociální služby jako poradenství, aktivizační a tlumočnické služby.

SOS dětské vesničky - www.sos-vesnicky.cz

Poskytuje pomoc týraným, zneužívaným či zanedbávaným dětem a dětem, které nemohou vyrůstat ve své biologické rodině.

Společnost "E" / Czech Epilepsy Association, z.s. - www.spolecnost-e.cz

Podporuje děti, dospělé s epilepsií a jejich blízké v rámci celé České republiky již 26 let. Prvořadým posláním je aktivní snaha o zlepšení společenského postavení lidí s epilepsií.

Společnost pro ranou péči - http://www.ranapece.cz

Poskytuje služby rané péče. Jedná se o terénní služby komplexní podpory a pomoci rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným postižením.

Spolek SFinga - www.sfingaos.cz

Podporuje lidi se sociální fobií. Pořádá pravidelnou svépomocnou skupinu, sebezkušenostní pobyty, besedy a přednášky o sociální fobii a další aktivity.

Středisko celostátních programů a služeb, Diakonie ČCE - www.scps.diakonie.cz

Poskytuje služby pomáhající lidem navazovat přerušená spojení s vnějším světem - obětem obchodu s lidmi, lidem se zrakovým a jiným zdravotním postižením.

Středisko náhradní rodinné péče, spolek - www.nahradnirodina.cz

Usiluje o zavedení systematického poskytování kvalitních, profesionálních a veřejně dostupných služeb pro rozvoj a podporu náhradní rodinné péče již 23 let.

Totum z.s. - www.ostotum.cz

Nabízí psychosociální podporu a další služby, které pomohou zabránit vzniku nebo zmírní důsledky syndromu vyhoření u pracovníků pomáhajících profesí a rodinných pečujících.

Tyfloservis, o.p.s. - www.tyfloservis.cz

Nabízí zdarma podporu, informace a nácvik dovedností pro zvýšení samostatnosti lidí, kteří jsou nevidomí a slabozrací starší 15 let. Vybírá a učí obsluhovat speciální kompenzační pomůcky.

Unie porodních asistentek - www.unipa.cz

Profesní organizace porodních asistentek. Podílí se na rozvoji oboru a přispívá ke zkvalitnění péče v těhotenství. Poskytuje odbornou podporu a poradenský servis rodičům.

Unie Roska - www.roska.eu

Podporuje pacienty s roztroušenou sklerózou. Hlavní činností je zajišťování aktivit pro pacienty, a to cvičení, plavání, rekondiční pobyty, sportovní a kulturní akce, konference.

Willík - spolek pro Williamsův syndrom - www.willik.tym.cz

Vznikl v roce 2006 jako rodičovská organizace v současné době sdružující 65 rodin. Williamsův syndrom je vzácné genetické onemocnění - ročně se s ním v České republice narodí 5 dětí.

Život dětem, o.p.s. - www.zivotdetem.cz

Pomáhá vážně nemocným dětem v rámci celé České republiky od roku 2000. V posledních letech pomáhá především konkrétním dětem v domácí péči rodičů.

Burza filantropie - www.burzafilantropie.cz

Sdružení neziskových organizací působících v Pardubickém kraji. Podporuje vzájemnou spolupráci, výměnu zkušenosti a pomáhá v rozvoji neziskovek v regionu.

CRM pro neziskovky, z.s. - www.crmproneziskovky.cz

Nabízí zavedení informačního systému pro fundraising a projektové řízení v Salesforce CRM, který umožňuje správu kontaktů, darů, kampaní, kontaktní historie, propojení s e-mailovým účtem, hromadné emaily a export dat.

Dům zahraniční spolupráce - www.dzs.cz

Příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR. Plní úkoly, které plynou ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva.

JA Czech - Junior Achievement - www.jacr.cz

Zaměřuje své vzdělávací programy na podporu podnikatelské gramotnosti, podnikavosti, rozvoj měkkých dovedností a propojení světa firem a škol.

Jules a Jim, z.s. - www.julesajim.cz

Zabývá se osobnostně-sociálním rozvojem žáků a učitelů a prevencí rizikového chování.

Koalice za snadné dárcovství - www.snadnedarcovstvi.cz

Nezávislá platforma pro neziskové organizace, které spojuje zájem o rozvoj vztahového fundraisingu.

META, o.p.s. - Společnost pro příležitost mladých migrantů - www.meta-ops.cz

Podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání již od roku 2004. Zároveň nabízí podporu pedagogům a školám, pokud se potýkají se specifickými potřebami žáků s odlišným mateřským jazykem.

Mezi námi, o.p.s. - www.mezi-nami.cz

Organizuje a podporuje mezigenerační aktivity seniorů a dětí ve formě různých pravidelných společných činností. Cílem je zlepšení kvality života a vzájemné obohacování všech generací.

Mise naděje - www.misenadeje.cz

Skupina vysokoškolských studentů, kteří ve svém volném čase bez nároku na odměnu pomáhají potřebným. Za čtyři roky činnosti pomohli již tisícům lidí, vyhráli ocenění Gratias Tibi.

Nová škola, o.p.s. – http://www.novaskolaops.cz/

Podporuje inkluzivní vzdělávání jazykově, sociálně či kulturně znevýhodněných dětí od roku 1996. Pomáhá také rozvoji pedagogických asistentů a dětského čtenářství, nabízí akreditované kurzy.

 

Tosara - www.tosara.cz

Poskytuje už přes 10 let vzdělávací a volnočasové programy dětem, mladým lidem a rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Velký vůz Sever, pobočný spolek - velkyvuz-sever.cz

Zabývá se vzděláváním sociálních pracovníků, pěstounů, supervizemi pro sociální oblast a dalším vzděláváním pedagogických pracovníků.