Zobrazit menuSkrýt menu

Slovník pojmů

Náhradní rodinná péče
Náhradní rodinná péče je uskutečňována v následujících formách: pěstounská péče, včetně pěstounské péče na přechodnou dobu, osvojení (adopce), poručenská péče a svěření do výchovy jiné fyzické osoby než rodiči. Náhradní rodinná péče se řídí zejména zákony č.94/1963 Sb., o rodině a č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.

↑ nahoru

Náhradní výchovná péče
Pojem vystihuje situaci, kdy o dítě nepečují jeho vlastní rodiče a jeho výchovu zajišťuje jiná osoba či instituce. V ČR existují dvě základní formy náhradní výchovné péče – ústavní výchova (diagnostický ústav, dětský domov, výchovný ústav, dětský domov se školou) a náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče). Když je zjištěno, že výchova dítěte v biologické rodině je vážně ohrožena nebo narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě nebo se rodiče nemohou o dítě ze závažných důvodů starat, může soud dítě nad dítětem nařídit ústavní výchovu. Před nařízením ústavní výchovy je však soud povinen přezkoumat, zda výchovu dítěte nelze zajistit formou náhradní rodinné péče. Zprostředkování náhradní rodinné péče se řídí zákonem o sociálně právní ochraně dětí (č. 359/1999 Sb.), potřebné informace o zprostředkování poskytnou sociální pracovnice sociálního oddělení obcí s rozšířenou působností a také neziskové organizace.

↑ nahoru

Národnostní menšina
Skupina obyvatel, kterou pojí společný původ, specifické kulturní znaky, tradice, mentalita, náboženské či jazykové charakteristiky, které jsou odlišné od charakteristik většiny obyvatel, a dále má tato skupina vědomí vzájemné soudržnosti a pospolitosti. Z pohledu legislativy je u nás statut národnostní menšiny přiznán dvanácti menšinám: bulharské, chorvatské, maďarské, německé, polské, romské, rusínské, ruské, řecké, slovenské, srbské a ukrajinské.

↑ nahoru

Návyková látka
Jakákoliv legální či nelegální látka, která povzbuzuje návyk a může na ni vzniknout závislost.

↑ nahoru

Nejlepší zájem dítěte
Pojem obecně označuje blaho dítěte. Jde o termín z oblasti dětských práv a objevuje se i v mezinárodních smlouvách, k jejichž dodržování se Česká republika zavázala. Tímto „zájmem" se myslí především možnost dítěte vyrůstat v rodinném prostředí a v atmosféře štěstí, lásky a porozumění, za účelem plného a harmonického rozvoje osobnosti a schopností, a to přednostně v péči vlastní rodiny. Označuje se tak i životní úroveň a podmínky nezbytné pro zdravý tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální vývoj dítěte a plnohodnotné dětství, kdy osobní potenciál dítěte je plně vyvinut v rámci rodiny; cizí péče a podpora je dítěti poskytována jen v nezbytně nutné míře. Nejlepší zájem dítěte je ale nutné zkoumat individuálně a brát při tom v úvahu konkrétní situaci každého dítěte.

↑ nahoru

Netholismus, netolismus
Označuje se tak chorobná závislost na internetu ve všech formách, ať už jde o hraní počítačových her, nebo sledování e-mailů, chatování, surfování po intenetu apod. V širším pojetí zahrnuje závislost na takzvaných virtuálních drogách, mezi něž kromě internetu patří i mobilní telefon a televize.

↑ nahoru

Neurální trubice
Základ budoucího mozku a míchy. Poruchami jejího vývoje vznikají většinou závažné a se životem neslučitelné vady.

↑ nahoru

Neurologické vyšetření
Neurologické vyšetření má za úkol zjistit případné onemocnění mozku, míchy a nervů z nich vycházejících, zajišťujících hybnost, citlivost, vnímání chladu, tepla. Není před ním nutná žádná příprava, pouze vysazení určitých léků. Začíná rozhovorem, následuje vyšetření zraku, hybnosti očí, čichu, hybnosti jazyka. Štětičkou se vyšetří citlivost kůže. Poklepávání kladívkem má vyvolat určitý reflex – testuje se tím funkce míchy (například po poklepání na šlachu u kolene dochází k výkopu nohy). Pomocí jednoduchých úkonů – prst na nos, stoj na jedné noze a podobně – se zjišťuje rovnováha. Dále se zjišťuje svalová síla a celkově hybnost svalů. O výsledku těchto vyšetření vás lékař informuje ihned a dle nálezu pak rozhodne o dalším postupu.

↑ nahoru

Neurologie
Lékařský obor zabývající se poruchami centrálního nervového systému (mozek a mícha) a periferního nervového systému (motorické buňky v míše, nervová vlákna a vykonavatelé pohybu – svaly).

↑ nahoru

Nízkoprahová zařízení
Nízkoprahová zařízení mohou nabízet volnočasové (kluby, klubovny, dílny) a vzdělávací aktivity, ale také různé typy poradenství a další doplňkové programy dle svého zaměření a cílové skupiny (děti z nepodnětného prostředí, drogově závislí). Jsou pro ně typické takzvané terénní programy, což znamená, že jejich pracovníci chodí do terénu, do míst, kde se vyskytuje jejich cílová skupina (vyloučené lokality, squaty a podobně) a potenciální klienty oslovují s nabídkou svých služeb. Nízkoprahovost (neboli snadná dostupnost) je dána tím, že poskytované služby těchto zařízení nejsou zpoplatňovány, člověk může tyto služby přijímat anonymně, nemusí se zavazovat k žádnému pravidelnému docházení. Nízkoprahová zařízení pro lidi závislé na omamných látkách se nazývají K-centra.

↑ nahoru

Nahoru

Facebook Šance Dětem Twitter @sancedetem Google+ +SanceDetem YouTube SanceDetem RSS RSS