Zobrazit menuSkrýt menu

Zkušenosti z USA: ...

Autor: Šťástková, Zlata, Bradley, Jana | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Týdeník školství, Roč. 19, č. 4 (2011)
Plná dostupnost: NE maturitní zkoušky, test, standardizovaný test, závěrečná zkouška, obsah výuky, dovednost, cvičení, doučování, Spojené státy americké

Soubor článků zaměřených na problematiku vzdělávání, vzdělávacích systémů a přístupů ke vzdělávání ve Spojených státech amerických.

1. článek: Zkušenosti s rozsáhlým zavedením standardizovaných testů na různých stupních vzdělávání v USA. Testy zde slouží k porovnávání mezi školami, k mezinárodní komparaci i jako podklad pro přidělování finančních prostředků školám. Učitelé jsou tak nuceni přizpůsobovat obsah výuky požadavkům testů a zaměřit se na nácvik testových dovedností . To je ve společnosti, která vyžaduje státní testy v řadě profesí, důležité, výsledky v testech však neodrážejí skutečné znalosti oboru. Test v 18 letech - obdoba naší maturity, je opakovatelný. Přípravu na testy nabízí i řada komerčních doučovacích center.

Šťástková, Zlata. Zkušenosti z USA - co se netestuje, to se neučí. Týdeník školství, 2011, 19(4), s. 5. ISSN 1210-8316. http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001340258&local_base=ANL.

2. článek: Zkušenosti speciální pedagožky ze dvou pobytů v USA. Porovnání výuky čtení a psaní v ČR (analyticko-syntetická metoda) a v USA (globální metoda). Nedostatky a důsledky amerického přístupu k výuce psaní: u dětí není rozvíjena jemná motorika, nemají správné držení ruky při psaní, absence nácviku psacího písma se projevuje i tím, že se musí soustředit více na samotné psaní než na gramatiku a obsah psaného textu.

Bradley, Jana. Zkušenosti z USA: úprava písma není důležitá, cení se tvořivost a obsah. Týdeník školství, 2011, 19(8), s. 5, 10. ISSN 1210-8316. http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001343670&local_base=ANL.

3. článek: Příliš jednostranný důraz amerických škol na tvořivost a zdravé sebevědomí žáka na úkor získávání vědomostí a rozvíjení základních dovedností, jako je psaní, čtení a počítání. Prozíravější rodiče hledají pro své děti alternativní formy výuky, které by nedostatky školní výuky eliminovaly: domácí vyučování, domácí doučování, odborná doučovací centra. Finanční i časová náročnost doučování. V doučovacích centrech se děti učí tradičním způsobem číst s porozuměním, psát, rozvíjet slovní zásobu a zvládat gramatická pravidla a základy aritmetických dovedností. Na začátku absolvují diagnostický test, na základě jeho výsledků je pro ně vypracován individuální výukový plán.

Bradley, Jana. Zkušenosti z USA: doučovací centra suplují státní školství. Týdeník školství, 2011, 19(15), s. 5. ISSN 1210-8316. http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001344255&local_base=ANL.

4. článek: Výuka matematiky na státních školách v USA neklade důraz na procvičování základních aritmetických dovedností, tj. sčítání, odčítání, násobení a dělení. Učivo není probíráno soustavně a návazně, je kladen jednostranný důraz na aplikaci jednotlivých matematických znalostí a dovedností v praxi bez potřebného všeobecného teoretického základu. Chybějící dovednosti jsou nahrazovány časným používáním kalkulaček a počítačů. Někteří rodiče posílají děti do soukromých doučovacích center, aby si v nich chybějící dovednosti doplnily.

Bradley, Jana. Zkušenosti z USA: kalkulačky a počítače náhražkou matematických dovedností. Týdeník školství, 2011, 19(20), s. 5, 10. ISSN 1210-8316. http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001347409&local_base=ANL.

5. článek: Negativní zkušenosti se zavedením plošného standardizovaného testování žáků ve 3. - 8. ročnících v USA. Vytracení původního záměru využívat testy z angličtiny a matematiky jako diagnostickou pomůcku k zjišťování předností i slabin každého žáka a přizpůsobení jeho dalšího vzdělávání dosaženým výsledkům v testech. Učitelé jsou nuceni soustředit se na testované předměty a na přípravu k testům na úkor ostatní výuky, protože školy s horšími výsledky automaticky dostávají nižší dotace. Testům se tak přizpůsobují učební osnovy, je potlačováno vlastní kritické myšlení i kreativita žáků, protože v testech jen volí jednu z nabízených odpovědí. Příklon části rodičů k soukromým školám nebo domácímu vzdělávání, kde není plošné testování zavedeno.

Bradley, Jana. Zkušenosti z USA: nedomyšlená reforma má fatální důsledky. Týdeník školství, 2011, 19(25), s. 5, 10. ISSN 1210-8316. http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001351353&local_base=ANL.

6. článek: Srovnání výuky matematiky na prvním stupni základních škol v ČR a v USA. Zatímco u nás je učivo logicky uspořádáno, probíraná témata na sebe navazují a s dětmi jsou dostatečně procvičovány základní početní operace, v USA se ve školách vyučuje podle konceptu Každodenní matematiky. Učivo je sice podáváno hravou formou, ale nemá návaznost a logické uspořádání, početní operace se neprocvičují. Děti, které chtějí dále studovat, musí chodit do tzv. doučovacích center. Koncept Každodenní matematiky byl zaveden do amerických škol na základě mylných výsledků výzkumného experimentu.

Bradley, Jana. Zkušenosti z USA: s výukou matematiky není něco v pořádku. Týdeník školství, 2012, 20(22), s. 5, 10. ISSN 1210-8316. http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001403785&local_base=ANL.

7. článek: Zkušenost a postřehy k tématu výuky čtení a standardizovaného testování úrovně čtení žáků v USA. Upozornění na to, že výsledky testů ovlivňuje negativně nečtenářství dětí a že formulace řady testových otázek a nutnost zvolit jako správnou pouze jedinou z odpovědí potlačuje kreativitu a kritické myšlení dětí.

Bradley, Jana. Zkušenosti z USA: standardizované testy čtení s porozuměním. Týdeník školství, 2012, 20(29), s. 5. ISSN 1210-8316. http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001416805&local_base=ANL.

8. článek: Historický vývoj přístupu ke vzdělávání dětí s handicapem (od nevěnování pozornosti tomuto problému přes segregaci až po plnou integraci). Přístup současné americké legislativy ke vzdělávání dětí s handicapem: mají právo se vzdělávat ve státní škole v místě bydliště v nejméně omezujícím prostředí. Problém výkladu konceptu nejméně omezující prostředí (může zahrnovat jak běžnou školu, tak speciální školu či jiné vzdělávací zařízení). Limity a problémy vyplývající z nedostatku financí nebo z nereálných postojů rodičů, kteří prosazují pro své dítě variantu, která pro ně není vhodná.

Bradley, Jana. Zkušenosti z USA: jak se vzdělávají děti s handicapem?. Týdeník školství, 2013, 21(28), s. 7. ISSN 1210-8316. http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001474984&local_base=ANL.

9. článek: Srovnání přístupu ke vzdělávání těžce mentálně postižených dětí ve speciálních školách v USA před 10 lety a v současnosti (dříve přizpůsobení učiva individuálním možnostem dítěte a důraz na praktické dovednosti a nácvik sebeobsluhy, dnes stejné osnovy jako pro zdravé děti). Důvod: prosazení konceptu rovnoprávnosti a prevence diskriminace za každou cenu. Dopady tohoto přístupu.

Bradley, Jana. Zkušenosti z USA: děti s mentálním postižením se učí podle běžných osnov. Týdeník školství, 2013, 21(36), s. 5. ISSN 1210-8316. http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001480371&local_base=ANL.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS