Zobrazit menuSkrýt menu

Zkoumání stálosti účinků sebe-terapeutického manuálu “A Workbook To Increase Your Meaningful And Purposeful Goals”

Autor: Kadlec, Filip | Rok vydání: 2014 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, dospívající, manuál, hodnoty, cíle, sebevědomí, terapie, sebeterapie, podpora, pomoc

Bakalářská práce se zaměřuje na ověření účinnosti sebe-terapeutického manuálu “A Workbook To Increase Your Meaningful And Purposeful Goals” (česky „SUC Manuál“). Teoretická část představuje současné stěžejní teorie v oblastech, které jsou filosofii Manuálu relevantní – tedy teorii hedonického a eudaimonického well-beingu od Dienera a Ryffové, Schwartzovu teorii hodnot, model cílů v self-konkordantním pojetí Sheldona a koncept svépomoci a psaní psaní v psychoterapii. Manuál byl po přeložení do češtiny administrován třem experimentálním skupinám, kdy každá skupina měla přidělenou sobě stínovou skupinu kontrolní. K testování vlivu posloužila v úvodu i na konci studie testová baterie sestavená z testů SPANE, SWLS a MLM. Hypotéza předpokládala, že experimentální skupiny budou po absolvování Manuálu vykazovat (i s časovým odstupem deseti týdnů) zlepšení v oblasti eudaimonické složky well- beingu. Následná analýza získaných dat prokázala zlepšení eudaimonické složky well-beingu u experimentálních skupin a stagnaci hedonické složky well-beingu, zatímco u kontrolních skupin nedošlo ke změnám v oblasti eudaimonické, ani hedonické složky well-beingu.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS