Zobrazit menuSkrýt menu

Základy klinické adiktologie

Autor: Kalina, Kamil, Miovský, Michal | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, dospělý, závislost, závislostní chování, adiktologie, návyková látka, závislost, abstinenční příznaky, alkohol, drogy, tabák, cigarety

Adiktologii chápeme jako multidisciplinární obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního
chování, jejich dopadů na jedince a na společnost a na sociální reintegraci osob, které v důsledku takových forem chování strádají. Obor vznikl v důsledku postupně narùstajícího propojování nových poznatků o příčinách a rozvoji závislého chování z oborů medicíny, psychologie, sociologie a sociální práce. Jeho jádrem je bio-psycho-sociální model závislosti a léčby podle Světové zdravotnické organizace (WHO), současně však obor reflektuje i poznatky z dalších vědních oborů, jako jsou např. ekonomika, právo, kriminologie, pedagogika, politologie, religionistika či kulturní a sociální antropologie. Ke studiu specifických forem lidského chování s potenciálem vytvoření závislosti tedy adiktologie přistupuje v širším výkladovém rámci studia kulturních, historických, sociálních, ekonomických, environmentálních a strukturálních podmínek a faktorů, jež ovlivňují chování člověka.

Podrobný náhled do publikace lze využít odkaz na Google Books: https://books.google.cz/books?id=prc-VADT_KkC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

KALINA, K. a MIOVSKÝ, M.: Psychoterapie v léčbě závislostí. In: Základy klinické adiktologie. Praha. Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1411-0.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS