Zobrazit menuSkrýt menu

Využití DIEP laloku v rekonstrukci vrozené asymetrie prsou

Autor: Kempný, Tomáš, Hokynková, Alica, Hufová, Iva | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 13, č. 1 (2012)
Plná dostupnost: ANO DIEP lalok, vrozené vady prsu, věk

Využití volných laloků při rekonstrukci prsu je v současné době zaměřeno zejména na onkologickou problematiku u pacientek po mastektomii. Stále častěji se dnes používají volné laloky také v rekonstrukci prsu pro neonkologickou diagnózu, zejména v případě vrozených vad či asymetrii prsů. V řadě klinických případů představuje použití mikrovaskulárního přenosu tkáně nezastupitelnou a zároveň elegantní metodu, která přináší časný kosmetický efekt snižující riziko sociální smrti postižených žen či dívek. Otázkou však zůstává zvážení poměru benefit/riziko a limitů u konkrétních pacientek. Kazuistika se týká 15leté pacientky s vrozenou hypoplazií pravého prsu, u které byla provedena korekce pomocí DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforator Flap) laloku.

Currently, the use of free flaps in breast reconstruction is focused particularly on oncological issues in patients after mastectomy. Free flaps are also being increasingly used in breast reconstruction for a nononcological pathology, particularly in the case of congenital breast abnormality or asymmetry. In a number of clinical cases, the use of microvascular tissue transfer represents an irreplaceable as well as elegant method that has an early cosmetic effect reducing the risk of social death in affected women or girls. Taking into consideration the benefit-risk ratio and the limits in particular patients remains an issue. The case report presents a 15-year-old female patient with congenital hypoplasia of the right breast in whom correction using the DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforator) flap was performed.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS