Zobrazit menuSkrýt menu

Vliv sociálního prostředí na proces socializace a vzdělání jedince [rukopis]

Autor: Lidová, Kristýna | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO socializace, vzdělávání, sociální prostředí, děti, ohrožené rodiny, dysfunkční rodiny, dětské domovy, ústavní péče, mládež

Obsahem práce je posouzení hlavních činitelů působících na proces socializace jedince a jeho vzdělání, jakožto jednoho z mnoha socializačních prvků. Pokusila jsem se rozkrýt závislost vstupních podmínek jedince do života na jeho osobnostní rozvoj a vývoj podoby života. V první polovině práce se zabývám základními společenskými jevy, které utvářejí socializační proces, založený na dvou hlavních faktorech – jedinec, jakožto bio-psycho-sociální bytost a společenské prostředí, které jsou ve vztahu vzájemné interakce. Na tomto teoretickém poli dále pokračuji se snahou vymezit a vyzdvihnout nejdůležitější faktory, kterými jsou rodina, rodinné prostředí a zejména vztah dítěte s matkou, včetně vyskytujících se problémů, ve formě různých dysfunkcí rodinného života a jejich následků. Zbytek práce věnuji ústavní péči a dětem vyrůstajícím v dětských domovech, jakožto klientů dětských domovů a zároveň výsledných „produktů“ dysfunkčních a jiných špatně fungujících rodin. Zabývám se jejich situací a postavením ve společnosti, blíže pak jejich životní vybaveností, úrovní vzdělání a psychickými následky ovlivněnými ústavním prostředím. V závěru předkládám výsledky výzkumu resilience u dětí vyrůstajících v ústavní péči, kde poukazuji na stav ústavní péče, společně s následným zjištěním velkého vlivu špatného společenského klimatu, jakožto zásadní příčiny pro dnešní situaci, ve které se ústavní péče nachází.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS