Zobrazit menuSkrýt menu

Vliv mentálního postižení sourozence na vztahy mezi sourozenci v rodině

Autor: Palátová, Hana | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, mentální retardace, rodiče, rodina, sourozenec, bratr, sestra, vztahy, vyrovnání, soužití, konstelace

Bakalářská práce se zabývá vztahy mezi sourozenci v rodině, když je jeden ze sourozenců mentálně postižený. Cílem této práce bylo zjistit, jak tento vztah prožívá sourozenec a co mu tento vztah dává a bere. Práce je rozdělena do tří kapitol. Dvě kapitoly jsou teoretické, třetí je praktická a zabývá se výzkumem, který je založen na teoriích z prvních kapitol. V první kapitole je definováno mentální postižení jedince a dále jsou uvedeny a charakterizovány jednotlivé stupně mentálního postižení. Druhá kapitola se zabývá rodinou, jejím významem, významem rodiny pro společnost a funkcí rodiny. Déle je v této kapitole uvedeno, jak se rodina, ale především matka, vyrovnává s příchodem postiženého dítěte do rodiny. Jsou tu také nastíněny fáze tohoto vyrovnávání. Ve třetí části druhé kapitoly je popsán vztah mezi sourozenci, když je jeden z nich mentálně postižený. Poslední, třetí kapitola je věnována výzkumu. Výzkum byl proveden kvalitativně, formou polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumu se účastnili tři informanti, sourozenci jedince s mentálním postižením. Tato kapitola také obsahuje analýzu a syntézu výzkumných dat a porovnání dat s výroky z teoretické části.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS