Zobrazit menuSkrýt menu

Specifika čtenářství u neslyšících dětí mladšího školního věku se zaměřením na problematiku upravovaných textů

Autor: Ptáčková, Klára | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Disertační práce
Plná dostupnost: ANO surdopedie, postižení, handicap, Souralová, Eva, dítě, děti, nedoslýchavý, neslyšící, hluchý, čtenářství, kniha, text, publikace, porozumění

Předkládaná dizertační práce se věnuje problematice čtenářství neslyšících dětí se zaměřením na upravené texty, které slouţí jako prostředek ke zvýšení čtenářských kompetencí u těchto dětí. Práce shrnuje teoretické poznatky týkající se oblasti komunikace a vzdělávání neslyšících ţáků v souvislosti s problematikou čtenářství, jeho specifiky, rozvojem i kritickými místy. Zaměřuje se na modifikované literární texty pro neslyšící, metodikou jejich vytváření a různými přístupy k nim. V empirickém výzkumu bylo pouţito kvantitativních metod zpracování, které
systematicky shromáţdily a vyhodnotily údaje v kombinaci s kvalitativním přístupem. Výzkumné šetření v úvodu pomocí analýzy nastínilo jevy v upravených literárních textech uţívaných pro slyšící děti mladšího školního věku. V další části je uvedena podrobná analýza upravených textů vzhledem k míře jejich obtíţnosti (dle metody Mistríka). Kvalitativní část výzkumu se soustředila na deskripci, definici a konkretizaci specifických rysů a postupů v upravených českých textech pro neslyšící v komparaci s jejich výchozími verzemi. Zjištěné poznatky a praktické zkušenosti byly východiskem pro formulaci návrhů pro zlepšení situace rozvoje čtenářství u neslyšících dětí. Výsledky a navrţená opatření napomohou zkvalitnit výchovu ke čtenářství a výuku literární výchovy ve vzdělávání neslyšících ţáků. Vedoucí práce - Eva Souralová.

K problematice aktivit sluchově postižených jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se sluchovým postižením"

- videodokument s názvem "Maťův příběh: Genetická porucha sluchu"

- článek od Ivany Horváthové s názvem "Vzdělávání dětí se sluchovým postižením"

- článek od Michala Jurovčíka s názvem "Vrozené vývojvé vady ucha a poruchy sluchu u dětí"

- článek od Adély Hanákové s názvem "Rodič se sluchovým postižením a zdravé dítě"

- článek od PavolaAlžběty Jantových s názvem "Volný čas dětí se sluchovým postižením".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS