Zobrazit menuSkrýt menu

Sémanticko-pragmatický deficit u detí s narušeným vývinom reči = Semantic-pragmatic disorder in children with language impairment

Autor: Buntová, Dana, Mikulajová, Marína | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Slovenština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Československá psychologie, Roč. 56, č. 4 (2012)
Plná dostupnost: NE psychologie, language impairment, semantic-pragmatic syndrome, diagnostic of development disorders, narušený vývoj řeči, sémanticko-pragmatický syndrom, diagnostika vývojových poruch

Štúdia prináša prehľad doterajších poznatkov z aktuálnych výskumov za posledných dvadsaťpäť rokov k problematike sémanticko-pragmatického syndrómu. Tento syndróm špecificky narušeného vývinu reči zasahuje do rozhrania jazykových a kognitívnych vývinových porúch, ako sú pervazívne vývinové poruchy a poruchy pozornosti s hyperaktivitou. Popisuje terminologické vymedzenie, klasifikáciu, klinický obraz a možnosti diagnostiky, ako aj diferenciálno- diagnostické znaky u tých diagnóz, ktoré je v klinickej praxi problematické navzájom odlíšiť. Sú to expresívne formy narušeného vývinu reči, poruchy pozornosti s hyperaktivitou, autizmus, Aspergerov syndróm a mentálna retardácia. slo

The study brings the overview of present knowledge from the current studies of semantic-pragmatic syndrome for last twenty five years. This syndrome of specific language impairment interferes in the boundary of language and cognitive developmental disorders like pervasive developmental disorders and attention disorders with hyperactivity. The authors describe the terminological demarcation, classification, clinical picture, and diagnostics possibilities, as well as differentially diagnostic signs in those diagnosis which are difficult to differentiate in the clinical practice. These are the expressive forms of language development impairment, attention disorders with hyperactivity, autism, Asperger´s syndrome, and mental retardation. eng

Buntová, Dana a Mikulajová, Marína. Sémanticko-pragmatický deficit u detí s narušeným vývinom reči = Semantic-pragmatic disorder in children with language impairment. Československá psychologie, 2012, 56(4), s. 343-352. ISSN 0009-062X.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS