Zobrazit menuSkrýt menu

Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy: závěrečná zpráva projektu

Autor: Pacíková, Lucie, Klepková, Judita, Krejčíř, Petr, Tollarová, Blanka, Vaněčková, Jitka, Holubová, Kateřina, Koropecká, Markéta, Matysová, Barbora, Oplíštilová, Barbora, Železná, Lada, Rakušanová, Františka | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Výzkumy
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, rodina, rodič, rodiče, cizina, tuzemsko, čeština, jazyk, cizí jazyk, cizí země, cizinec, přistěhovalec, emigrant, imigrant, adaptace, zvyklosti, kurzy, výuka jazyka, psychika, vliv, následky, podpora, pomoc, začlenění, začleňování, integrace, inkluze, příběh, život, kvalita života, peníze, finance, dávka, zaměstnání, zaměstnávání, práce, druh pobytu, pobyt, pojištění, zdravotní péče, krizová situace, krizová intervence, škola, šikana, třída, kolektiv, azyl, detence

Vývoj migrace a integrace cizinců se stal v posledních letech jedním z hlavních témat diskuzí vedených napříč všemi státními i nestátními institucemi. Hlavní město Praha, kde cizinci tvoří trojnásobek celorepublikového průměru počtu obyvatel, zaujímá ve srovnání s jinými městy v České republice výsadní postavení. Předkládaný průzkum se v následujících kapitolách zabývá sociální situací cizinců na území Hlavního města Prahy. Hlavními cíli průzkumu bylo posoudit koncentraci cizinců na území hlavního města, zmonitorovat jejich sociální situaci a detailněji popsat vybraný případ soužití cizinců s majoritní společností. V první části zprávy tedy popisujeme stav městských částí s největším zastoupením cizinců žijících na území Hlavního města Prahy. Tuto část jsme zpracovávali především jako analýzu dostupných statistických dat. Za touto teoretickou částí následuje popis realizace výzkumu sociální situace cizinců se zaměřením na konkrétní okruhy témat (bydlení, volný čas, sociální sítě a další). Ty jsou zpracovány z informací shromáţděných z dotazníkového šetření a poznatků z hloubkových rozhovorů. Kromě zjišťování sociálního zázemí respondentů, jsme se ptali na dostupnost vzdělání, následné uplatnění na trhu práce a přístup k informacím. Respondenti vypovídali o svých problémech v České republice, o vztahu k českým spoluobčanům a svých plánech do budoucna. Ve třetí části této zprávy najdete studii, která popisuje a zhodnocuje integrační snahy městské části Praha - Libuš. Vedle popisu jednotlivých událostí zpráva představuje role a zapojení vybraných institucí a organizací do integrace vietnamského obyvatelstva do majoritní společnosti a předkládá přehled zpráv z jednotlivých médií. Projekt byl realizován v období červenec - listopad 2010 organizacemi Poradna pro integraci a Organizace pro pomoc uprchlíkům, za finanční podpory Magistrátu Hlavního města Prahy.

Počet stran: 56.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS