Zobrazit menuSkrýt menu

Poruchy funkcií, depresia a kvalita života u pacientek s karcinómom prsníka

Autor: Kubincová, Anna, Chylová, Martina, Hézselyová, Viktória | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Slovenština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Československá psychologie, Roč. 55, č. 3 (2011)
Plná dostupnost: NE deprese, kvalita života, rakovina prsu, děvče, dívka, žena, psychika, vliv, následky, symptomy, příznaky

Psychosociálne faktory sú súčasťou komplexného funkčného postihnutia pri rôznych chronických ochoreniach. Cieľom práce bolo zistiť, ako sa líšia pacientky od zdravých žien v depresii a kvalite života a ako vzájomne súvisia funkčné poruchy, depresia a kvalita života pacientiek s diagnózou karcinóm prsníka. Skupina 35 pacientiek s karcinómom prsníka bola porovnávaná s kontrolnou skupinou 35 zdravých žien. Posudzovali sme funkčné poruchy, ktoré vychádzali z Medzinárodnej klasifikácie funkcií, dizabilít a zdravia WHO. Použili sme špecifické dotazníky ICF pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov, kvality života (SF-36) a depresie (SDS). Štatisticky významný rozdiel sa ukázal v úrovni depresie, ako aj vo všetkých dimenziách SF-36 medzi skupinou žien s rakovinou prsníka a kontrolnou skupinou. Bol zistený signifikantný negatívny vzťah medzi skóre depresie a sumárnou psychickou subškálou SF-36, ako aj medzi ICF doménami porúch telesných funkcií a obmedzení aktivity a participácie a kvalitou života SF-36 u skúmaného súboru. Tieto výsledky je potrebné zahrnúť do konceptu komprehenzívnej rehabilitácie a psychologických intervencií.

Kubincová, Anna et al. Poruchy funkcií, depresia a kvalita života u pacientek s karcinómom prsníka. Československá psychologie, 2011, 55(3), s. 257-268. ISSN 0009-062X.

Problematice depresí se na portále Šance Dětem věnují články:

- od Jana Kulhánka na téma "Poruchy nálady"

- od Kateřiny Krtičkové na téma "Deprese u dětí"

- od Jana Kulhánka na téma "Nejčastější duševní onemocnění".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS