Zobrazit menuSkrýt menu

Porozvodová situace v rodinách s dětmi

Autor: Suchá, Ivana | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO asistovaná setkání, děti, Fond ohrožených dětí, manželství, porozvodová péče, rodič, rodina, rozvod, soud, společná péče, střídavá péče, svěření do péče, syndrom zavrženého rodiče, výhradní péče, zákon o rodině

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku konfliktních styků rodičů s dětmi po rozvodu. Autorka se v ní snažila zjistit, jak je vnímána služba asistovaných setkání u Fondu ohrožených dětí v Plzni sociálními pracovníky OSPOD, z čehož vyplynula hlavní výzkumná otázka Co a jak ovlivňuje pracovníky Orgánů sociálně–právní ochrany dětí při rozhodnutí o využití služby asistovaných setkání ve Fondu ohrožených dětí Plzeň? Práce je rozdělena do pěti částí: úvod, část teoretickou, metodickou a empirickou a závěr. Teoretická část je dělena do čtyř kapitol, v každé jsou vymezeny základní pojmy, ze kterých jsou vyvozeny dílčí výzkumné otázky, které pomáhají zodpovědět hlavní výzkumnou otázku. Třetí metodologická část je věnována výběru metody a způsobu sběru dat. Zvolena byla kvalitativní strategie a polostandardizovaný rozhovor, který byl veden autorkou s pracovníky OSPOD v Plzeňském kraji. Čtvrtá část empirické kapitoly je věnována zodpovězení dílčích výzkumných otázek a hlavní výzkumné otázky. V závěru jsou shrnuty výsledky práce.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS