Zobrazit menuSkrýt menu

Podpora rozvoje jemné motoriky a sebeobslužných dovedností u dětí s mentálním postižením v období předškolního věku

Autor: Michálková, Lada | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, mentální retardace, motorika, jemná motorika, sebeobslužné činnosti, podpora, dovednosti, schopnosti, předškolní věk

Diplomová práce se zabývá rozvojem jemné motoriky a sebeobslužných činností u dětí s mentálním postižením předškolního věku. Teoretická část diplomové práce je rozdělena do tří kapitol. V úvodu je popsána osobnost dítěte s mentálním postižením, jsou zde vymezeny pojmy mentální retardace, diagnostika mentální retardace a charakteristika dětí s mentálním postižením dle stupňů mentální retardace. Následuje kapitola zabývající se obsahem předškolního vzdělávání, jehož východiskem je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Jsou zde popsána také specifika vzdělání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Výzkumná část diplomové práce nabízí popis zvolené řady cviků pro rozvoj jemné motoriky a analýzu dané metodiky na základě jejího dlouhodobého aplikování u výzkumného vzorku dětí. Jemná motorika a prvky sebeobsluhy představují funkční oblasti, které je nezbytné u dětí s mentálním postižením záměrně stimulovat. Cílem práce je aplikace zvolených cviků pro rozvoj jemné motoriky rukou a prstů s využitím prvků sebeobsluhy a následné vyhodnocení dosažené úrovně v jednotlivých dovednostech a schopnostech u vybraných dětí.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS