Zobrazit menuSkrýt menu

Podpora resilience ve vzdělávání = Promotion of resiliency in education

Autor: Punová, Monika | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Studia paedagogica : časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno, Roč. 18, č. 2-3 (2013)
Plná dostupnost: ANO resiliency, risk factors, protective factors, vzdělávání, sociálně znevýhodněný, rodinné prostředí, rizikové dítě, učitel, role učitele, pomoc, ohrožené dítě, resilience

Teoretický příspěvek se zabývá ochrannými a rizikovými činiteli ve vzdělávání ohrožených dětí nebo rizikové mládeže, tj. žáků, kteří se musí vyrovnávat s různými náročnými životními okolnostmi (např. narušené rodinné prostředí). Jeho cílem je difinice rizikových a protektivních činitelů resilience ve vzdělávacích procesech. Zdůraznění významu osoby pedagoga, který může dítěti nahradit to, co mu nedokáže poskytnout v obtížných životních situacích rodina.

Tato teoretická stať je zaměřena na hledání ochranných a rizikových činitelů ve vzdělávání žáků, kteří se musí vyrovnávat s většími nároky životních okolností (např. ohrožené děti, riziková mládež ). Cílem studie je definovat rizikové a protektivní činitele resilience ve vzdělávacích procesech. Nejprve je definován pojem resilience. Studie následně pojednává o rizikových a protektivních činitelích resilience, které jsou specifikovány z hlediska sociálně ekologického pojetí. Posléze jsou představeny konkrétní rizikové a protektivní činitele v oblasti vzdělávání žáků, které mohou přispívat, či naopak oslabovat jejich resilienční schopnosti. Výsledky řady empirických studií ukázaly, že vzdělávání může za určitých okolností žákům nahrazovat to, co jim nedokáže poskytnout jejich vlastní rodina, a může jim poskytovat bez pečné prostředí k životu. Jako velmi důležitá se zde jeví osoba pedagoga, který může mladému člověku napomoci při vyrovnávání se s životními těžkostmi, jež jsou nad jeho síly.

This theoretical study focuses on searching of protective and risk factors in education of pupils who have to deal with disadvantaged living circumstances (e.g. children in need, youth at risk). The aim of this study is to define risk and protective factors of school resiliency in educational processes. First, we define the term resiliency. The study then expounds on risk and protective resiliency factors which are specified in the light of socio-ecological approach. The study then presents specifi c risk and protective factors -- from the area of pupils' education -- which can either strengthen or decrease their resiliency skills. Results of many empirical studies show that education can, under certain circumstances, substitute what pupils' families cannot provide. Hence, it can give pupils a safe environment for their lives. It transpires that teachers play a very important role in the process as they can help pupils to deal with diffi cult life challenges that are beyond their capabilities.

Punová, Monika. Podpora resilience ve vzdělávání = Promotion of resiliency in education. Studia paedagogica: časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno, 2013, 18(2-3), s. [109]-124. ISSN 1803-7437. Dostupné také z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/522.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS