Zobrazit menuSkrýt menu

Podpora pozitivního osobnostního rozvoje slyšících jedinců vychovávaných neslyšícími rodiči

Autor: Maissnerová, Jana | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, rodič, rodina, postižení, handicap, ucho, sluch, neslyšící, hluchý, nedoslýchavý, postižený rodič, rozvoj, osobnost

Diplomová práce se zabývá podporou pozitivního osobnostního rozvoje slyšících dětí neslyšících rodičů, které bývají označovány zkratkou CODA (z anglického Children Of Deaf Adults). Jejím hlavním cílem je zanalyzovat vliv daného typu výchovy na rozvoj osobnosti těchto jedinců a na základě získaných informací optimalizovat vývoj slyšících dětí neslyšících rodičů prostřednictvím osvětové přednášky. Teoretická část shrnuje přehled současných poznatků z oblasti sluchového postižení, komunikace osob se sluchovým postižením a kultury Neslyšících. Dále je pozornost věnována výchově slyšících dětí neslyšícími rodiči, specifikám komunikace ve „smíšených“ rodinách a také vlivu výchovného působení neslyšících rodičů na jazykový vývoj a identitu jejich slyšících dětí, na proces jejich socializace, vzdělávání a profesní orientaci. V neposlední řadě se teoretická část zaměřuje na podporu a nabídku služeb určených těmto rodinám. Praktická část obsahuje výzkumné šetření realizované na základě případových studií. Pro jejich tvorbu byly využity výpovědi získané v rámci rozhovorů s dospělými CODA. Výsledky výzkumného šetření budou prezentovány na osvětové přednášce pro neslyšící rodiče slyšících dětí.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS