Zobrazit menuSkrýt menu

„Mrňousek po mamince?!”

Autor: Grebíková, Jana, Šipková, Eva, Šipka, Oldřich | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 13, č. 5 (2012)
Plná dostupnost: ANO celiakie, malabsorpční syndrom, sérologický screening, enterobiopsie, vyšetření HLA-DQ2 a HLA-DQ8, bezlepková dieta, familiárně konstitučně podmíněný malý vzrůst

U chlapce, dlouhodobě sledovaného pro familiárně podmíněný malý vzrůst, byla překvapivě ve věku 6 let potvrzena celiakie. Chlapec byl přitom od dvou do čtyř let celkem čtyřikrát vyšetřován sérologickým screeningovým vyšetřením endomyziálních protilátek (EMA) a protilátek proti tkáňové transglutamináze (anti-tTG) ve třídě IgA. Výsledky těchto vyšetření zůstávaly opakovaně negativní, ač nebyl prokázán IgA deficit. Stanovení diagnózy zhoršovala i problematická spolupráce s rodinou při hrubých nedostatcích ve stravovacích návycích, nezdravém jídelníčku a odmítnutí další dispenzarizace v gastroenterologické ambulanci. Z vyšetření rodinných příslušníků je pravděpodobné, že toto onemocnění je příčinou malého vzrůstu několika příbuzných v mateřské rodinné linii pacienta.

For a boy, long term monitored for a small stature, was at the age of six, surprisingly, confirmed celiac disease. The boy was, even thouhg, investigated by serological screening testing EMA and anti-tTG for four times from the age of two to four. The results of these tests ramained repeatedly negative, although no evidence of IgA deficiency was proved. The diagnosis was worsened by a problematic cooperation with the boy´s family along with the deficiencies in eating habits, unhealthy diet and the rejection of another dispensary in gastroenterology clinic. It is probable, from the examination of family members, that this disease is the cause of the short stature of several relatives in the patient´s maternal family line. diet, familiarly constitutively conditioned short stature.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS