Zobrazit menuSkrýt menu

Konflikt rodičov a rizikové správání u adolescentov

Autor: Surovková, Eva | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO Lacinová, Lenka, dítě, děti, rodina, rodiče, adolescent, hádky, konflikty, rizikové chování, vztah, vazba

Cieľom práce je skúmať negatívne dopady konfliktu rodičov na správanie adolescentov v rámci longitudiálneho dizajnu v 15tich a 17tich rokoch. V teoretickej časti sa zameriavame na význam a dopady konfliktu rodičov na rizikové správanie u adolescentov. Pozornosť venujeme aj vývojovým špecifikám adolescencie a témam stresu a zvládania. V empirickej časti vychádzame z kognitívne kontextuálneho rámca vytvoreného Grychom a Finchhamom (1990), ktorý nám slúži ako nástroj skúmania rodičovského konfliktu a prispôsobenia (adjustment) u detí. Tento nástroj nám umožňuje nazerať na hodnotenie aspektov rodičovského konfliktu dieťaťom, a súvislosti tohoto hodnotenia s uplatňovaním stratégií zvládania a prejavmi rizikového správania. Ako hypotetické prediktory rizikového správania sme zvolili faktory: obsah konfliktu, ohrozenie, sebaobviňovanie a triangulácia. Respondentov sme rozdelili do troch skupín podľa subjektívnej úrovňe coping efficacy. Sledujeme mediačný vplyv subjektívnej úrovne coping efficacy na prejavy rizikového správania adolescentov – vyhýbanie sa rodičom (avoiding parents), užívanie navýkových látok a depresivitu. Testovanie ukázalo vplyv nízkej úrovne coping efficacy na prejavy rizikového správania pri aspektoch hodnotenia konfliktu – triangulácia a ohrozenie. Pri aspektoch obsah konfliktu a sebeobviňovanie sa zisťovaný vzťah nepotvrdil

Vedoucí práce Lenka Lacinová.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS