Zobrazit menuSkrýt menu

Informovanost rodičů o právech hospitalizovaných dětí

Autor: Vyoral Krakovská, Radka | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 14, č. 6 (2013)
Plná dostupnost: ANO Charta práv dětí v nemocnici, dětský pacient, hospitalizace, práva dětí, práva pacientů, etický kodex, Charter rights of children in hospital, child patient, hospitalization, children‘s rights, patient’s rights, ethical code

Cíl: Cílem průzkumu bylo zjistit míru informovanosti rodičů či případného doprovodu dětského pacienta ohledně práv, která plynou z Charty práv dětí v nemocnici na území České republiky. Metodika: Pro realizaci průzkumného šetření byl použit anonymní dotazník vlastní konstrukce, který byl rozdělen na dvě části. První část byla pro společná pro všechny rodiče, druhá část byla pouze pro rodiče, kteří již měli zkušenost s hospitalizací dítěte v nemocnici. Soubor tvořilo 403 rodičů či zákonných zástupců, z nichž 205 již mělo osobní zkušenost s hospitalizací dítěte v nemocnici. Výsledky: Průzkum ukázal, že 66 % respondentů již o existenci Charty práv dítěte v nemocnici slyšelo. Dále bylo zjištěno, že pro rodiče je aktivní spoluúčast při hospitalizaci dítěte velmi důležitá a že právo dítěte na hospitalizaci spolu s rodičem znají. Respondenti poukázali i na to, že tato Charta, hlavně její etická část, často nebyla dodržována ze strany zdravotnického personálu. Respondenti ze strany zdravotnických pracovníků volnou otázku využili k poukázání na možné problémy ze strany rodičů při provádění léčebných a diagnostických výkonů a nedodržováním léčebného režimu ze strany rodičů. Závěr: Uvedenou práci je možno využít k lepší orientaci v problematice dětských práv a ke zkvalitnění péče o hospitalizované děti a jejich doprovod.

Objectives: The point of the research was to find out, how well are the parents or the legal guardians of child patient informed about the rights arising from The Charter for Children in Czech hospital. Metodology: To realization of investigation was used an self made anonymous questionnaire. It was divided into two parts, the first part was common to all the parents, the second part was only for parents who have had experience with hospitalization of the child in the hospital. The sample group contained 403 parents or legal guardians. From the total number, 205 had already personal experience with their children hospitalization. Results: The research results suggested that most parents had knowledge about the Hospitalized Children Rights Charter. Also it was found that the active participation of parents in the child‘s hospitalization is very important for them and the right to be present with child in the hospital all the time is known. The respondents pointed out that the Chart (mainly the ethical part) was not adhered by medical staff. On the other hand, the hospital staff pointed out the potential problems with parents being present during the treatment or diagnostic procedure and not adhering to treatment plans. Resume: The thesis can be used for better orientation in the field of children‘s rights and to improve the care of hospitalized children and their legal guardians.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS