Zobrazit menuSkrýt menu

Citová vazba a depresivita: zprostředkující role stylů zvládání a prožívané zátěže

Autor: Kozielková, Petra | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO Lacinová, Lenka, dítě, děti, dospívající, deprese, depresivita, citová vazba, zátěž, zvládání, symptomy, příznaky

Ve své diplomové práci jsem se zabývala vztahy mezi několika proměnnými: citovou vazbou, mírou prožívané zátěže, styly zvládání a depresivitou. Prvním cílem této studie bylo ověřit na vzorku patnáctiletých českých adolescentů vztahy, které byly mezi danými proměnnými zjištěny v zahraničních výzkumech. Druhým cílem studie bylo zjistit charakter předpokládaného vlivu třetí proměnné – prožívaná zátěž nebo styly zvládání – na vztah mezi citovou vazbou a depresivitou. V první části výzkumu, zabývající se vztahy mezi proměnnými, byla přibližně polovina hypotéz potvrzena a polovina vyvrácena. Potvrzena byly hypotéza týkající se rozdílu v úrovni zažívaných depresivních symptomů dívkami a chlapci. Potvrdilo se, že dívky jsou depresivnější než chlapci, byť byl rozdíl velmi malý. Rovněž se potvrdilo, že citová vazba předpokládaným způsobem souvisí s depresivitou. Důvěra a komunikace, které lze pokládat za charakteristiky jisté citové vazby, se pojí s nižší mírou depresivních symptomů ve srovnání s odcizením, které lze chápat jako rys nejisté citové vazby. Ze síly vztahů mezi citovou vazbou a depresivitou lze vyvozovat, že důvěra a odcizení jsou více určující pro míru depresivních symptomů než komunikace. Zjištění týkající se stylů zvládání a jejich souvislostí s citovou vazbou a depresivitou jsou problematičtější. Předpoklady týkající se vztahu mezi citovou vazbou a depresivitou byly potvrzeny zčásti. Důvěra a komunikace dle očekávání souvisí s vyšší úrovní aktivního zvládání a nižší úrovní vyhledávání samoty ve srovnání s odcizením. Souvislost mezi vyhýbavými styly zvládání a citovou vazbou se spíše nepotvrdila. Očekávané vztahy mezi zvládáním a depresivitou se nepotvrdily téměř vůbec. Vztah mezi aktivním zvládáním a depresivitou byl nesignifikantní. Co se týče předpokládané vyšší míry depresivních symptomů v souvislosti s používáním vyhýbavých stylů zvládání, potvrdil se předpoklad pouze pro jeden z vyhýbavých stylů zvládání. Druhým cílem diplomové práce bylo zjistit, zda a jak je vztah mezi citovou vazbou a mírou depresivních symptomů ovlivňován třetí proměnnou, kterou jsou zde styly zvládání nebo prožívaná zátěž. Na základě teorie a předchozích výzkumů byl učiněn předpoklad, že prožívaná zátěž a zvládání budou zprostředkovávat vztah mezi citovou vazbou a depresivitou. Jinak řečeno, domnívala jsem se, že citová vazba ovlivňuje míru prožívané zátěže a užívané styly zvládání, což následně ovlivňuje míru prožívaných depresivních symptomů. Výzkumná zjištění této studie danou domněnku podporují.

Vedoucí práce Lenka Lacinová.

Problematice depresí se na portále Šance Dětem věnují články:

- od Jana Kulhánka na téma "Poruchy nálady"

- od Kateřiny Krtičkové na téma "Deprese u dětí"

- od Jana Kulhánka na téma "Nejčastější duševní onemocnění".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS