Zobrazit menuSkrýt menu

Adaptace žáků s chronickým onemocněním na základní škole speciální

Autor: Bartošková, Jana | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, choroba, nemoc, onemocnění, chronické onemocnění, nevyléčitelná nemoc, škola, základní škola speciální, adaptace, specifika

Diplomová práce se zabývá podmínkami a průběhem adaptace žáků s chronickým onemocněním ve výchově a vzdělávání. Autorka tři roky pracuje jako asistentka pedagoga a vychovatelka ve školní družině na základní škole praktické a speciální. Téma si zvolila na základě vlastní praxe a zkušeností. Kaţdý den se setkává s problémy, které žákům se zdravotním postižením přináší chronické onemocnění. Cílem práce je nalézt faktory, které působí na adaptaci žáků s chronickým onemocněním v základní škole speciální a na druh chronického onemocnění. V případových studiích jsou zhodnocena rozdílná chronická onemocnění žáků, kteří jsou vybráni do adaptačního procesu. Diplomová práce je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola charakterizuje vybraná chronická onemocnění, jejich příčiny, projevy a možnosti léčby. Druhá kapitola se zabývá základní školou speciální, legislativním vymezením a vnitřní organizací a charakteristikou základní školy speciální. Popisuje žáka, pro kterého je škola určena a specifika ve vyučovacím procesu. Třetí kapitola je zaměřena na adaptační proces, jeho fáze a vzájemné propojení všech činitelů výchovně vzdělávacího procesu. Je zde poukázáno na důležitost věku dítěte při vhodném výběru výchovně-vzdělávacích metod, na vliv rodinného prostředí a podporu úspěšné adaptace. Poslední kapitola je výzkumné šetření. Charakterizuje zde prostředí, ve kterém je výzkum prováděn. Šetření analyzuje okolnosti a průběh adaptace u žáků s chronickým onemocněním v základní škole speciální. V kazuistických studiích jsou vyhodnoceny faktory, které pozitivně nebo negativně působí na adaptační proces. V diplomové práci jsou použity metody: analýza odborné literatury a dostupných školních a lékařských materiálů. Dlouhodobé pozorování a rozhovory s rodiči.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS