Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Střecha pro všechny : psychologické, sociální a pracovní aspekty práce s uživateli sociálních služeb Šimek, Milan 2007 Monografie a sborník Ne
Středisko integrace menšin Olomouc - Jana Zapletalová Český rozhlas 2 - Praha - Pomáháme si 2006 Audiozáznam Ano
Študent na ceste k praxi: zborník príspevkov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika Hrebeňárová, Lucia, Štvartáková, Jana, Sychrová, Pavla 2012 Monografie a sborník Ano
Švédská inspirace v školské integraci postižených Holubíková, Miroslava 2006 Článek v periodikách Ne
Systémová spojení : spolupráce jako nástroj překonávání důsledků sociálního znevýhodnění ve vzdělávání Šotola, Jaroslav 2012 Monografie a sborník Ne
Tandem pro život - nejen pomoc, ale i pobavení pro zdravotně postižené děti Čmelíková, Jana 2011 Článek v periodikách Ne
Taneční terapie jako pomoc při sociální integraci osob s postižením [rukopis] : bakalářská práce Šourková, Barbora 2007 Bakalářská práce Ano
Teorie sociální směny a její užití v poradenství [rukopis] Enachescu - Hroncová, Iva 2006 Disertační práce Ano
Terapia pevným objatím - kritická reflexia Vranka, Marek 2012 Článek v periodikách Ne
Training children with special educational needs Kantyka, Sławomir 2009 Článek v periodikách Ne
U mě doma Dušková, Marta 2005 Článek v periodikách Ne
Učenie sa cudzieho jazyka a žiaci so sluchovým postihnutím Tarcsiová, Darina, Burianová, Dominika 2013 Článek v periodikách Ano
Učím se česky 1: pracovní učebnice Svobodová, Jana 2012 Monografie a sborník Ne
Učíme se česky: jazykový kurs českého jazyka pro cizince Hamzová, Marie, Kamiš, Karel 2002 Monografie a sborník Ne
Úmluva OSN o právech dítěte ve vztahu k dětem uprchlíků Asfour, Sarah 2016 Diplomová práce Ano
Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Česká televize - Klíč 2010 Videozáznam Ano
Uplatnění jógy v resocializačním procesu dětí a mládeže Krejčí, Milada 1998 Monografie a sborník Ne
Uplatnění osob s mentálním postižením na okrese Vyškov Olejníková, Zuzana 2010 Diplomová práce Ano
Uplatnění těžce tělesně postižených dětí a mládeže v běžném životě Pragerová, Jana 2010 Diplomová práce Ano
Úspěšná inkluze v Indii Rutová, Nina 2013 Článek v periodikách Ne
Ústavní výchova - šance do života [rukopis] Šípová, Jana 2010 Diplomová práce Ano
Úvodní audioorální kurs češtiny pro výuku zahraničních studentů Hronová, Karla, Tupý, Jaroslav 1986 Monografie a sborník Ne
Už ne medaile, ale pořád osobní rekordy Jára, Martin, Klouda, Jakub 2007 Článek v periodikách Ne
V tom spočívá integrace - dobře zařadit dítě Maierová, Olga, Herzánová, Barbora 2013 Článek v periodikách Ne
V zahraničí je to jinak Musílek, Radek 2011 Článek v periodikách Ne
Včela má pilu, aneb, Přípravné třídy pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí Němec, Jiří 2005 Monografie a sborník Ne
Ve škole s autisty Konečná, Kristina, Vosmik, Miroslav, Rutová, Nina 2012 Článek v periodikách Ano
Ve světě sluchového postižení : informační a vzdělávací publikace (nejen) pro zdravotnický personál o životě a potřebách neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých lidí a lidí s kochleárním implantátem Hudáková, Andrea 2005 Monografie a sborník Ne
Vědomí a jeho význam pro porozumění individuálním potřebám lidí s mentálním postižením : individuální plánování poskytovaných služeb Miler, Jiří 2005 Článek v periodikách Ne
Viděno očima slyšícího - aneb Komunikace jako řešení Burian, Oldřich 2001 Článek v periodikách Ne
Vidí váš žák na tabuli?, aneb, Nepozornost může být způsobena i zrakovou vadou Vrubel, Martin 2013 Článek v periodikách Ano
Vliv speciálních vzdělávacích programů na utváření sebehodnocení adolescentů se specifickými poruchami učení Burdíková, Martina 2010 Bakalářská práce Ano
Vliv vzdělávacích aktivit vybraných NNO v ČR na proces začleňování dětí cizinců do české společnosti Tučková, Karolína 2014 Diplomová práce Ano
Vnímání a posuzování žáka z pohledu jeho skutečných schopností se zohledňováním výkyvů jeho školního výkonového projevu Vítková, Marie, Janda, Miroslav 2009 Článek v periodikách Ne
Vrcholový sport jako prostředek integrace zdravotně postižených do společnosti [rukopis] Kozohorský, David 2006 Diplomová práce Ano
Všechny děti patří k sobě Hučín, Jakub 2005 Článek v periodikách Ne
Vybrané kapitoly k integraci ve školství Tomická, Václava 2000 Monografie a sborník Ne
Vybrané okruhy speciálněpedagogické diagnostiky v období povinné školní docházky, aneb, Co by měl vědět pedagog, který vzdělává v rámci integrace žáka se zdravotním postižením Přinosilová, Dagmar 2013 Článek v periodikách Ne
Vybrané sociální a edukační aspekty ucelené rehabilitace dospělých osob s tělesným postižením Novosad, Libor 2009 Článek v periodikách Ne
Východiska a perspektivy sociálního začleňování dětí umístěných ve školských výchovných zařízeních Pilař, Jiří 2008 Článek v periodikách Ne
Výchova a vzdělávání osob se zdravotním postižením [rukopis] Dimelisová, Monika 2003 Bakalářská práce Ne
Využití mediace jako nástroje sociální integrace Česká televize – Před polednem 2007 Videozáznam Ano
Využití paralympijského sportu boccia v integrované tělesné výchově Spurná, Miroslava, Rybová, Lucie, Ješina, Ondřej 2009 Článek v periodikách Ne
Využití tance v mimovýukových aktivitách Kelarová, Kateřina 2008 Monografie a sborník Ano
Vývoj vztahů rodičů k těžce mentálně retardovaným dětem a možnosti jejich integrace Höllge, J. 1996 Článek v periodikách Ne
Vývojová dysfázie Péčová, Martina 2004 Článek v periodikách Ne
Výzkum pracovních kompetencí osob pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením na území hlavního města Prahy - Výsledky výzkumu - Jan Michalík a Milan Valenta Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, Michalík, Jan 2008 Výzkumy Ano
Význam rané péče pro rodinu dítěte se zrakovým postižením [rukopis] : bakalářská práce Lukšů, Lucie 2007 Bakalářská práce Ano
Význam spolupráce rodiny postiženého žáka a základní školy speciální Voborníková, Miroslava 2008 Diplomová práce Ano
Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných : případ SIM - Středisek integrace menšin Bittnerová, Dana 2009 Monografie a sborník Ne

1 2 3 4 8 9 10 11 12 13

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS