Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Nadaní žiaci nie sú jednoliatou skupinou Fořtíková, Jitka Není znám Článek v periodikách Ano
Odborníci na talent a nadání Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta, Fořtíková, Jitka Není znám Monografie a sborník Ano
Informace o školách a zařízeních pro zdravotně postižené děti a mládež : Praha, okolí a vybraná zařízení České republiky anonymní dílo Není znám Monografie a sborník Ne
Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR [elektronický zdroj] : IPPP ČR : školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků anonymní dílo Není znám Monografie a sborník Ne
Vnímání postiženého sourozence - závěrečná zpráva z výzkumu Lenka Kohoutová (Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Sociologie a sociální antropologie - Praktika z kvalitativního výzkumu) Není znám Výzkumy Ano
Role spolupracujících subjektů při ochraně ohrožených dětí očima lékařky Kašparová, Martina Není znám Článek v periodikách Ano
Výchovné prostředky a dopravní bezpečnost Hoskovec, Jiří, Štikar, Jiří, Stejskal, Lubomír 1973 Výzkumy Ne
Psychologie dětí: děti s výchovnými problémy Adler, Alfred, Vybíral, Zbyněk 1994 Monografie a sborník Ne
Romové - zkušenosti z psychologické praxe Klíma, Petr (PPP) 1995 Článek v periodikách Ne
Školství a prevence kriminality dětí a mládeže Jíra, Otakar 1995 Článek v periodikách Ne
Komplexní systém výchovně-vzdělávací péče o děti a mladistvé s tělesným postižením Hruška, Jiří 1995 Monografie a sborník Ne
Autismus a možnosti výchovné praxe Vocilka, Miroslav 1995 Monografie a sborník Ne
Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené v Plzni Slupková, Zdenka 1995 Článek v periodikách Ne
Bohem (ne)zapomenuté děti Hamrová, Kateřina, Šturma, Jaroslav 1995 Článek v periodikách Ne
Náplň činnosti středisek výchovné péče pro děti a mládež : metodický materiál Vocilka, Miroslav 1996 Monografie a sborník Ne
Vzdělávání výchovných pracovníků v dětských organizacích Jíra, Otakar, Veselý, Vladimír 1996 Článek v periodikách Ne
Psychologické vyšetření romského dítěte v poradenském systému Klíma, Petr (PPP) 1997 Článek v periodikách Ne
Sociální klima školní třídy: přehledová studie Mareš, Jiří 1998 Monografie a sborník Ano
Skupiny Spirála Štursa, Pavel 1998 Článek v periodikách Ne
Schopnost mít sám sebe rád. Faktor působící na poptávku po návykových látkách a jeho možné ovlivnění prevencí Vrbková, Helena 1998 Článek v periodikách Ne
Sebeúcta: program prevence nežádoucího chování Holubová, Olga 1998 Článek v periodikách Ne
Primární prevence s peer programem na základních školách olomouckého okresu Záboj, Antonín 1998 Článek v periodikách Ne
Práce se skupinou mládeže, která provádí graffiti na veřejných prostranstvích Záboj, Antonín 1998 Článek v periodikách Ne
Děti potřebují rituály Kaufmann-Huber, Gertrud 1998 Monografie a sborník Ne
První pomoc při řešení výchovných problémů : poradenské minimum pro učitele Lazarová, Bohumíra 1998 Monografie a sborník Ne
Obecná rada neexistuje Preslová, Ilona 1998 Článek v periodikách Ne
Autismus : od teorie k výchovně-vzdělávací intervenci Peeters, Theo 1998 Monografie a sborník Ne
Školní intervence Mertin, Václav 1999 Článek v periodikách Ne
Síť škol. Speciální školy a předškolní zařízení Ústav pro informace ve vzdělávání 1999 Monografie a sborník Ne
Historický vývoj péče o opuštěné děti Bubleová, Věduna 2000 Článek v periodikách Ne
Filip a jízdní kolo [elektronický zdroj] : dopravně výchovná hra pro kluky a holky Weiß, Jacqueline 2000 Multimediální nosič Ne
Problémové děti ve školských výchovných zařízeních Večerka, Kazimír, Štěchová, Markéta, Holas, Jakub 2000 Monografie a sborník Ne
Psychologická první pomoc v práci výchovného poradce Jedlička, Richard 2000 Monografie a sborník Ne
Jan Schejbal : pasťák Schejbal, Jan 2000 Monografie a sborník Ne
Adolescence jako narcistická krize Šikl, Jan 2000 Článek v periodikách Ne
Pomoc na dálku Bechyňová, Věra 2001 Článek v periodikách Ne
Sociálně výchovné aspekty trestné činnosti páchané na dětech a mladistvých [rukopis] Firstová, Jana 2001 Diplomová práce Ne
Psychologie dítěte Piaget, Jean, Inhelderová, Bärbel 2001 Monografie a sborník Ne
Temperament a výchova Lacinová, Lenka, Pavlíková, Eva, Širůček, Jan 2001 Článek v periodikách Ne
Výchovné problémy dětí v rodině a jejich sociálně pedagogické důsledky [rukopis] Franc, Zdeněk 2001 Diplomová práce Ne
Jak žít s dětmi s LMD Jucovičová, Drahomíra, Žáčková, Hana 2001 Článek v periodikách Ne
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 2002 Legislativní dokumenty Ano
Problematika specifických vývojových poruch učení u dětí školního věku ve vztahu k výchovným postojům rodičů [rukopis] Sládková, Iva. 2002 Bakalářská práce Ne
Specifické problémy neslyšících rodičů se slyšícími dětmi Strnadová, Věra 2002 Článek v periodikách Ne
Jak dál v náhradní péči o dítě (K některým aktuálním otázkám) Radvanová, Senta 2002 Článek v periodikách Ne
Komunikace ve výchovně vzdělávacím procesu neslyšících a zdravotně postižených [rukopis] Kafková, Natálie 2003 Diplomová práce Ano
Věnují se vzdělanější otcové svým dětem více? Balharová, Jana, Bartošíková, Z. 2003 Článek v periodikách Ne
Sexualita a rodovosť v sociálnych a výchovných súvislostiach Lukšík, Ivan, Supeková, Marianna 2003 Monografie a sborník Ne
Audabiac v obrazech Walda, Jiří, Waldová, Radana 2003 Monografie a sborník Ne
Umění rodičovství Klimeš, Jeroným 2003 Článek v periodikách Ano

Předchozí 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS