Učební pomůcky ve výuce zeměpisu na základních školách pro sluchově postižené [rukopis] : návrh multimediální pomůcky

Autor/ka
Lenka Drozdová
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Cílem mé bakalářské práce je navrhnout multimediální pomůcku pro oblast obecného zeměpisu pro žáky základních škol pro sluchově postižené. Při zpracování návrhu multimediální pomůcky se zaměřím především na vizuální (grafickou) stránku, grafické uspořádání prostoru, interaktivitu a učební text jedné ze tří kapitol – 2. kapitoly Země – naše planeta. Ukázka návrhu je instalována na DVD a je přílohou bakalářské práce. Úvodní část práce je zaměřena na obecnou charakteristiku vyučovacího předmětu Zeměpis co je jeho obsahem a cílem, zvláště pak zeměpisu obecného (fyzického). Podrobněji se budu zabývat jeho zařazením do nových kurikulárních dokumentů, které se řídí podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu. V další části stručně nastíním problematiku a specifika vzdělávání dětí se sluchovou vadou, zejména to, s jakými problémy se potýkají ve výchovně-vzdělávacím procesu. Další část mé práce je věnována učebnicím. Nejprve pohovořím o učebnicích obecně, jaká je jejich funkce a z jakého pohledu lze na učebnice nahlížet. Podrobněji se zamýšlím, jaké výhody s sebou mohou přinášet i jiné typy učebnic než učebnice tištěné, konkrétně učebnice multimediální a nad jejich využitím ve výuce žáků se sluchovou vadou. Poslední část je věnována samotnému návrhu kapitoly Země – naše planeta. V návrhu jsem se snažila o maximální vizualizaci této učební látky a její zprostředkování žákům poutavějším způsobem.

Zdroj dat
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/61206/3341430