Kvalita reflexe v profesním myšlení učitelek mateřských škol

Autor/ka
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Vladimíra Hornáčková
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Předložená studie přináší do odborného diskurzu o profesionalizaci učitelského povolání pohled na profesní myšlení učitelek mateřských škol s cílem zjistit, jak kvalitní je reflexe učitelek mateřských škol s různou úrovní kvalifikace. V úvodních kapitolách autorky rozvíjí úvahu o vztahu profesionality a kvalifikovanosti, která vyúsťuje do vymezení tří dimenzí profesního myšlení – dimenze poznatkové, reflektivní a subjektivní. V dalším textu se autorky zaměřují již jen na dimenzi reflektivní, která se stala ústředním bodem zkoumání povahy myšlení učitelek mateřských škol s různou úrovní kvalifikace. Představují modely reflexe, které využily ve svém výzkumu. Zbývající část textu se věnuje metodice výzkumu a zjištěním, která z analýzy dat vyplynula. Výsledky ukazují, že některé pozitivní hodnotící výroky respondentek o jejich práci jsou v kontrastu s výsledky analýzy videonahrávek. Výsledky výzkumného šetření ukázaly, že učitelky, které se cílenou reflexí a realizací technik sebereflexe již zabývaly, využívají vyšších hladin kognitivního myšlení. Podpořily se tak úvahy autorek o profesním myšlení a jeho rozvoji v systematickém zavádění reflexe již v pregraduálním vzdělávání učitelek mateřských škol na pedagogických fakultách.

SYSLOVÁ, Zora a HORNÁČKOVÁ, Vladimíra. Kvalita reflexe v profesním myšlení učitelek mateřských škol. Pedagogická orientace, 2014, 24(4), s. 535-561. ISSN 1211-4669.

Zdroj dat
https://journals.muni.cz/pedor/article/viewFile/1874/1497#
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pedagogická orientace, 2014, Roč. 24, č. 4