Komunikační systémy v edukaci žáků s mentálním postižením

Autor/ka
Michaela Kopincová
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce je zaměřena na problematiku komunikace jedinců s mentálním postižením a na využívání různých komunikačních systémů při jejich vzdělávání. Cílem mé diplomové práce je poukázat na nutnost využívání alternativních a augmentativních komunikačních systémů ve výuce. Prezentovat komunikační systémy, které lze vyžívat při vzdělávání mentálně postižených jedinců. Práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola je zaměřena na definici, klasifikaci a příčiny vzniku mentálního postižení. Druhá kapitola popisuje možnosti výchovy a vzdělávání jedinců s mentálním postižením, druhy integrace a legislativní podporu. Dále jsou zde popisovány možnosti vzdělávání dětí s autismem. Třetí kapitola řeší problematiku komunikace mentálně postižených jedinců a popis jednotlivých alternativních a augmentativních komunikačních systémů. V této kapitole jsou více rozpracovány komunikační systémy (VOKS, Makaton), které byly použity při výzkumném šetření. Čtvrtá kapitola zahrnuje vlastní výzkumná šetření, která byla zaměřena na využití alternativních a augmentativních komunikačních systémů v praxi.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/318581/pedf_m/