Analýza vybraných determinantov edukačného procesu žiakov s ťažkým a viacnásobným postihnutím v Slovenskej republike

Autor/ka
PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Slovenština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Dizertačná práca rieši problematiku edukačného procesu žiakov s ťažkým a viacnásobným postihnutím v Slovenskej republike. Analyzuje vybrané determinanty edukačného procesu. Vychádzame z celostného prístupu k týmto žiakom a potreby zaistenia ich komplexnej podpory, ktorú si vyžaduje charakter ich potrieb. Teoretická časť práce charakterizuje viacnásobné postihnutie s dôrazom na ťažké a viacnásobné postihnutie, legislatívny rámec a podmienky edukácie, metodické, organizačné, materiálne a personálne podmienky edukačného procesu. Empirická časť práce analyzuje vybrané determinanty - súčasný stav využívania informačných a komunikačných technológií u žiakov s ťažkým a viacnásobným postihnutím a úroveň personálneho zabezpečenia a interdisciplinárneho prístupu v edukačnom procese z pohľadu jednotlivých odborníkov. Okrem popisu aktuálneho stavu navrhuje aj odporúčania pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax

Zdroj dat
https://is.muni.cz/th/385557/pedf_d/