Přijímací a maturitní zkoušky a zápisy do prvních tříd

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 01. 04. 2020, Aktualizováno: 17. 02. 2021

„Dotazy, které souvisejí se změnami ve školství kvůli vyhlášení nouzového stavu na území ČR, vyřizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Nejčastější dotazy, které se této problematiky týkají, jsou včetně odpovědí uvedeny na stránce http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru. Veřejnost má v případě dalších dotazů možnost se na ministerstvo školství obrátit prostřednictvím e-mailu [email protected] nebo na telefonní linky 771 139 398, 771 139 410 nebo 775 866 639. S dotazy ohledně vysokého školství lze využít linku 775 854 058. Linky jsou v provozu od 9.00 do 18.00 hodin.

Obsah článku:

Aktuální vyjádření k termínu a způsobu konání maturitní zkoušky a závěrečných zkoušek učebních oborů

MŠMT uvádí následující:

Společné části maturitní zkoušky bude možné vykonat 1. a 2. 6. 2020, matematika a didaktické části pak 3.6. 2020, profilové části začnou od 10.6. 2020, praktické zkoušky a maturitní práce bude možno vykonat kdykoliv počínaje 1.6. 2020, písemné práce z češtiny a cizího jazyka se v roce 2020 neuskuteční. 

„Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června 2020. Časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a zveřejní jej na svých internetových stránkách.

Vykonání maturitní zkoušky náhradním způsobem:

V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, bude maturitní zkoušku vykonána náhradním zúsobem v souladu s § 35 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů,. Maturitní zkoušku vykoná úspěšně ten, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je žákem posledního ročníku střední školy oboruvzdělání s maturitní zkouškou, podal přihlášku k maturitní zkoušce a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku, a ten, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce.  

Hodnocení maturitní zkoušky bude vycházet z hodnocení žáka z předmětů, které jsou obsahově shodné nebo mají přímou vazbu na zkušební předměty či zkoušky maturitní zkoušky, a to průměrem za 3 poslední vysvědčení, ve kterých byl v těchto předmětech hodnocen. Do těchto vysvědčení se nezapočítá vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku; to se netýká opravné a náhradní zkoušky nebo opakování zkoušky konané náhradním způsobem.

Žákovi, který nebyl v prvním pololetí posledního ročníku hodnocen nebo neprospěl, škola umožní před hodnocením maturitní zkoušky komisionální přezkoušení. Podle výsledků přezkoušení upraví škola hodnocení v příslušném předmětu na vysvědčení. Pokud žák nevykonal komisionální přezkoušení úspěšně, platí, že na konci prvního pololetí posledního ročníku neprospěl.

Žákovi, který vykoná maturitní zkoušku náhradním způsobem, se umožní na jeho žádost v následujícím zkušebním období konaném podle školského zákona konání maturitní zkoušky.

Závěrečné zkoušky u učebních oborů pak podle zákona proběhnou podle podobných podmínek, jako zkoušky maturitní, včetně totožného náhradního řešení, pokud by školy nebyly znovuotevřeny do 1. června 2020.

Legislativa k výše uvedenému:

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020,

Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020,

Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2 – řeší podzimní maturity a ukončení vzdělávání v konzervatoři a na VOŠ.

Jak to bude se zápisy do prvních tříd a mateřských škol?

MŠMT uvádí:

Zápisy k povinné školní docházce budou probíhat od 1. do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Termín zápisu stanoví ředitel školy. MŠMT doporučuje upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (například prostřednictvím datové schránky, emailu s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou. Podrobné informace k zápisům najdete zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021.“

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020. Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2). Zápisy by podle MŠMT měly proběhnout distanční formou bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. K zápisu lze využít například datovou schánku, e-mail s elektronickým podpisem či služeb České pošty.

Hodnocení za druhé pololetí šk. roku 2019/2020 na vysvědčení a přezkoušení

Hodnocení na vysvědčení žáků základních, středních a uměleckých škol v druhém pololeti školního roku 2019/2020 je řešeno ve Vyhlášce č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Tato vyhláška ve stručnosti uvádí, že hodnocení žáků v druhém pololetí školního roku 2019/2020 bude hlavně na základě výsledků žáků z prezenční výuky v únoru a březnu roku 2020. Učitelé budou moci přihlédnout i ke snaze dětí v období výuky na dálku a k jejich výsledkům z prvního pololetí. Měli by přitom zohlednit rozdílné podmínky pro distanční vzdělávání v rodinách a nikoho nepoškodit. V případě středních škol a konzervatoří bude také možno přihlédnout k vykonané pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo dobrovolné pomoci, pokud se vztahovaly k oboru vzdělání.

Přijímací zkoušky na střední a vysoké školy

MŠMT uvádí následující:

Jednotnou přijímací zkoušku na střední školy bude možno vykonat v případě 4letých studijních programů 8.6. 2020, v případě víceletých gymázií pak 9.6. 2020. 

„Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 tak proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že zkouška proběhne i ve společné části – tedy jednotná zkouška – z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.“

Organizace akademického roku 2020/2021

MŠMT uvádí následující:

Dne 24. dubna 2020 vešel v platnost Zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů. Zákon uvádí zejm. následující:

  • Zákon maximálně zohledňuje případné negativní dopady situace na studenty z hlediska délky studia či přiznávání stipendií.
  • Vysoké školy podle něj mohou zkrátit nebo prodloužit akademický rok.
  • Mohou si také stanovit nové podmínky přijímacího řízení, vypsat nové termíny přijímacích zkoušek nebo je celé zorganizovat distanční formou.
  • Pokud přijatý uchazeč o studium nemůže doručit vysoké škole maturitní vysvědčení či jiný doklad o ukončením předcházejícím studiu, může být na vysokou školu přijat a dokumenty předložit dodatečně do 45 dnů od zahájení akademického roku.
  • Vysoké školy mohou plně využívat distanční formy výuky, a to i při zkouškách nebo plnění dalších studijních povinností, a to například formou online hovoru.
  • Na dálku lze vykonat také státní zkoušky, online však musí být přítomna i komise.
  • Současná situace nebude mít vliv na tzv. delší studium a do maximální doby studia se nezapočítává.
  • U stipendií studentů doktorských studijních programů nad 26 let se rozhodná doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo studium omezeno.
  • Kolektivní samosprávné orgány vysoké školy nebo fakulty mohou jednat i hlasovat distančně.
  • Pokud některému z orgánů vysoké školy či fakulty končí funkční období do 120 dnů od začátku nouzového stavu, bude automaticky prodlouženo do 120 dne od jeho ukončení.

V případě potřeby dalších informací či dotazů lze využít Často kladené dotazy a nebo zvláštní článek na webu MŠMT.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

 

Autor/ka
Redakce portálu Šance Dětem

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Ruce, bloky a psací potřeby