Nadace Sirius zveřejnila exkluzivní výzkumnou zprávu o možnostech preventivní práce s rodinou v ČR

Periodikum
Nadace Sirius - Šance Dětem

Souhrnný text se zaměřuje na oblast preventivní práce s rodinou v České republice. Pojmenovává priority a cíle prevence, které by při naplňování měly vést k předcházení sociálnímu selhání rodin, podpořit rodinu a dítě a spolupráci těch, kteří mají rodinám a dětem co nabídnout.

CELÉ ZNĚNÍ ZPRÁVY ZDE

„Nejedná se však o výčet konkrétních aktivit, ale spíše o soubor inspirací a podnětů, který je k dispozici všem, kteří své úsilí zaměřují nebo plánují zaměřit do oblasti prevence. Základem práce byla revize stávajících aktivit a přístupů k prevenci, které definovali experti, a jejich logické uspořádání podle priorit. Cílem je upozornit čtenáře na oblasti, které si zasluhují větší pozornost.," říká Kamila Badová, projektová manažerka Obecně prospěšné společnosti Sirius.

Výzkumná zpráva je výsledkem spolupráce šesti desítek expertů z různých oblastí problematiky ohrožených rodin a vznikala deset měsíců. Preventivní práce s rodinou je v České republice stále na začátku. Publikovaná zpráva má ambici kromě svého odborného přínosu pro problematiku sloužit také jako upozornění na fakt, že je u nás preventivní práce dlouhodobě podceňována a nejsou na ní věnovány dostatečné finanční prostředky. Zpráva vyjmenovává, jaké rezervy v prevenci sociálního selhání rodin máme a předkládá řadu námětů a inspirací k řešení. Inspiraci v ní najdou jak neziskové organizace, věnující se dětem a rodinám, tak státní správa, politici či filantropové.

Preventivních aktivit je málo

„Vycházíme z toho, že oblast prevence je v Česku zanedbávaná a řada programů klade důraz spíše na řešení důsledků jevů než na jejich předcházení. Chceme pomoci těm, kteří hledají, co by mohli v oblasti prevence podniknout. Současně jim dáváme jistotu, že pokud si zvolí podpořit některou z oblastí, tak jdou správnou cestou. Reagujeme na nejistotu mnohých realizátorů či zadavatelů ohledně zacílení a efektivity preventivních aktivit. Neříkáme, že se preventivní aktivity v českém prostředí nerealizují. Je jich ale stále málo a systém se více zaměřuje na řešení důsledků než na eliminaci příčin. " uvádí PhDr. Daniel Topinka, zástupce společnosti SocioFactor a autor výzkumné zprávy.

Soubor priorit a cílů prevence vznikl na základě zadání Nadace Sirius, jejíž motto zní: „Pomáháme dětem, které neměly v životě štěstí". Nadace Sirius se od roku 2008 systematicky zabývá tématem ohrožených dětí a díky výsledkům výzkumů, závěrům z grantových řízení a spolupráci s odborníky vyhledává oblasti, ve kterých je třeba doplnit či změnit zavedené postupy. Podporuje aktivity, které se zaměřují na trvalá řešení identifikovaných problémů, přičemž nadace klade velký důraz na aktivity preventivní povahy. Klíčovým tématem je pro ni prevence ohrožení dítěte a rodiny, náhradní rodinná péče a problematika dětí se zdravotním postižením.

Výzkumnou zprávu pro Nadaci Sirius vytvořila společnost SocioFactor, s. r. o., na základě syntézy výsledků výzkumu zveřejněného v Závěrečné zprávě z výzkumu Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje (Nadace Sirius, Median, 2016), expertních skupinových a individuálních rozhovorů a dalších sekundárních analýz.

(red)

další zprávy z médií