Hmotná pomoc osobám a rodinám osob se zdravotním postižením

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem

Pokud potřebujete řešit závažné situace, události a okolnosti, související s nákazou COVID-19, využijte, prosím, vládní COVIDový portál: https://covid.gov.cz/. 

Poznámka: Zde najdete aktuální a minulé výzvy, které byly vyhlašovány od počátku pandemie COVID, tedy od března až do doby odeznění této pandemie. Některé programy mohou být uzavřeny, některé mohou být aktivní, třeba i opakovaně. Čím je program / grant níže, tím větší šance, že je aktuální.

Nadace OSF - Soupis neziskových organizací a sdružení, která v době COVIDu pomáhají – rodinám, seniorům, aj. (kumulativní zdroj)

https://osf.cz/2020/03/18/neziskovky-a-dalsi-iniciativy-v-boji-proti-koronaviru/

Mimořádná pomoc Patrona dětí rodinám v nouzi

Projekt Patron dětí nabízí pomoc rodinám s nezletilými dětmi ve finanční nouzi, do které se dostaly v souvislosti s pandemií koronaviru.

Pomoc je určena rodinám postiženým výrazným snížením příjmů následkem koronavirové krize po 13. březnu 2020, kterým hrozí, že nebudou mít dost finančních prostředků na pořízení základních potřeb pro své děti. Žádat můžete o dar ve výši 2x 2 000 korun, nebo 3x 5 000 korun. Pro konkrétní podmínky získání daru a další informace klikněte na banner níže.

Nadace Leontinka

Máte zrakové postižení a ocitli jste se v důsledku situace v nenadálé nouzi? Výjimečně i mimo vypsané grantové řízení můžete podat Žádost o nadační příspěvek u Nadace Leontinka. Veškeré potřebné dokumenty stáhnete na www.nadaceleontinka.cz/granty/, doplňující informace naleznete na adrese http://www.nadaceleontinka.cz/clanky/covid19-pomoc-klientum-se-zrakovym-postizenim-a-rodinam-v-nouzi/.

Projekt Světluška

Projekt Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu nabízí pomoc jednotlivcům se zrakovým, kombinovaným zrakovým postižením, či pečujícím, kteří se ocitli v tíživé životní situaci v důsledku bezpečnostních opatření během vyhlášeného nouzového stavu v České republice. https://svetluska.rozhlas.cz/covid-19-rozsirena-podpora-jednotlivcu-v-ramci-grantoveho-programu-clovek-v-8165419 Pro ty, kteří přijímají peníze z Hlavního grantového řízení či fondu Kaufland jsou k dispozici informace, jak řešit jejich situaci – https://www.helpnet.cz/sites/default/files/opatreni_prijemcum_podpory_v_hgr_a_fondu_kaufland_1_0.pdf.

Nadace Terezy Maxové

Nadace Terezy Maxové dětem - Krizový fond pomoci - I v době koronaviru nabízí Nadace Terezy Maxové podporu rodinám, které se dostaly do těžké sociální situace – nadační Krizový fond pomoci je určený pro rodiny ohrožené odebráním dětí kvůli chudobě a finančním problémům. https://www.nadaceterezymaxove.cz/o-nadaci/novinky/859-Krizovy-fond-pomoci/

Nadace Dětský mozek

Pro děti a dospělé s postižením nervového systému, uzávěrka podávání žádostí o příspěvek je v tomto výběrovém řízení 15. května 2020 http://www.detskymozek.cz/potrebujete-pomoci

ADRA - Sbírkový fond jednorázové pomoci

Ze sbírkového fondu jednorázové pomoci přispívá Nadace Adra částkami do 15 000 Kč nejčastěji na invalidní vozíky a jejich doplňky, polohovací postele, zdravotní kočárky, chodítka a další zdravotní, rehabilitační a kompenzační pomůcky, domácí spotřebiče, ošetřovatelskou péči, rehabilitaci po úrazu, dále na školkovné, školní obědy na určitou dobu apod. Může jít též o kofinancování např. léčebných či rehabilitačních terapií. https://www.adra.cz/nadace-adra/pomoc-jednotlivcum/pomoc-jednorazova. Z tohoto fondu jednorázově podporuje rovněž konkrétní jednotlivce (rodiny), kteří se v důsledku koronavirové pandemie a následného vyhlášení nouzového stavu dostali nečekaně do sociální tísně, nemají nárok na státní kompenzaci ztráty příjmu, což doloží čestným prohlášením.

Nadace Jistota

Komerční banka - Mimořádná grantová výzva II (Nadace Komerční banky - Jistota vyhlašuje mimořádnou výzvu II, kterou opět reaguje na koronavirovou krizi. Nadace podpoří samoživitele v mimořádné situaci, rodiny ohrožené domácím násilím, seniory v domácím prostředí a rozvoj distanční pomoci. V rámci výzvy mohou žádat také zaměstnanci Skupiny KB pro své „srdeční záležitosti“. A. oblast samoživitelé v mimořádné situaci ; B. oblast rodiny ohrožené domácím násilím ; C. oblast senioři v domácím prostředí ; D. oblast rozvoj distanční pomoci ; E. srdeční záležitost) - https://www.kb.cz/cs/o-bance/novinky/aktuality/2020/mimoradna-grantova-vyzva-ii

Nadační fond Credo

Dárcovský program Navzdory - Nový dárcovský program NAVZDORY je určen na rychlou pomoc rodinám s dětmi ve Zlínském kraji, které se ocitly v nesnázích v době koronavirové pandemie. Program podporuje především ty, kteří pečují o zdravotně postižené dítě, nebo jsou na výchovu svého dítěte sami. Ať už je vaše aktuální nouze způsobena pandemií nebo dlouhodobě špatnou finanční situací rodiny, která se nyní ještě zhoršila v důsledku vyhlášení nouzového stavu, chceme vám pomoci toto náročné období zvládnout. Jsme s Vámi! - https://navzdory.credonf.cz/

Women for Women

Obědy pro děti pomáhají dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim školní obědy. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy, aby se obědy dostaly k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit. - https://www.obedyprodeti.cz/ 

Advokáti dětem

Nadační fond Pomáháme dětem vypisuje mimořádný grant pro samoživitele s dětmi, kterým reagujeme na nastalý stav v ČR způsobený opatřeními vlády v důsledku hrozby virovou nákazou Covid 19. Cílem Projektu 3×3 je podpořit rodiny samoživitelů, které se z důvodu poklesu či ztráty příjmu, způsobené vlivem současných vládních opatření a jejich následků, ocitly v tíživé životní situaci. Projekt 3×3 je samostatným projektem Nadačního fondu Pomáháme dětem a je určen osamělým rodičům – samoživitelům vychovávajícím jedno či více dětí do věku 18 let, a to děti biologické, adoptivní či v pěstounské péči (žádost mohou podat pěstouni, kteří nepobírají tzv. pěstounské dávky, resp. odměnu pěstouna). Podmínkou je trvalý pobyt na území České republiky. - https://www.pomahamedetem.cz/projekt-3x3/  

MOP COVID 19

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem koronaviru ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP COVID-19). Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci. - https://www.mpsv.cz/mop