Zajímavé odkazy - Šance Dětem

Zobrazit menuSkrýt menu

Zajímavé odkazy

Publikováno: 20. 7. 2012, aktualizováno: 16. 7. 2018

 • www.detiamedia.cz
  Web Děti a média, provozovaný Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, slouží jako platforma pro prezentaci a výměnu odborných názorů a zároveň si klade za cíl nabídnout pomoc a informace rodičům, kteří chtějí eliminovat rizika negativního působení médií na děti.
 • www.ditekrize.cz
  Jde o portál Dětského krizového centra (DKC), jehož hlavním zaměřením je problematika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN). Dětské krizové centrum nabízí odborné poradenství a služby v oblasti prevence, diagnostiky a terapie.
 • www.strep.cz
  Webové stránky občanského sdružení Střep, které od roku 1995 uvádí do praxe právo dětí spokojeně vyrůstat ve své vlastní rodině tak, že pomáhá jejich rodičům najít cesty, jak pro své děti vytvořit bezpečný a stabilní domov.
 • www.dumtriprani.cz
  Web občanského sdružení Dům tří přání, jehož posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám v nouzi s cílem umožnit jim bezpečný vývoj v jejich původní rodině.
 • www.sananim.cz
  Portál občanského sdružení Sananim, které od svého založení v r. 1990 působí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace.
 • www.hostcz.org
  Internetové stránky občanského sdružení HoSt, které se zaměřuje na pomoc rodičům nebo osobám pečujícím o dítě.
 • www.amalthea.pardubice.cz
  Posláním občanského sdružení Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit.
 • www.orbipontes.cz
  ORBI PONTES je občanské sdružení, které podporuje programy a projekty zaměřené na vzájemné porozumění různých světů, které mohou být ve společnosti chápány jako rozdílné. Jedním z projektů sdružení je Týden Komunikace Osob se Sluchovým Postižením (TKOSP), který se týká světů slyšících osob a osob se sluchovým postižením.
 • www.profema.cz
  Profema je nestátním zdravotnickým zařízením, které má statut českého školicího centra Nadace Fetální Medicíny v Londýně a zároveň nabízí těhotným ženám špičkové služby v oblasti kontroly normálního vývoje těhotenství a diagnostiky jeho případných poruch.
 • http://www.rytmus.org/stranka/o-inkluzi
  Webové stránky provozované Rytmus, o.p.s., které se věnují inkluzívnímu vzdělávání a podpoře začleňování dětí se zdravotním postižením do běžných škol. Na stránkách najdete příklady dobré praxe, metodické a výukové materiály, nabídku vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky či rodiče a řadu dalších článků.
 • www.saferinternet.cz
  Projekt, který usiluje o zvyšování povědomí o bezpečnějším užívání internetu. Podporuje vzdělávání v této oblasti, a to zejména dětí, kterým ubližuje nevhodné a závadné chování na internetu. Poskytuje pomoc, působí proti šíření ilegálního, zejména pedofilního a extremistického obsahu na internetu.
 • www.domelie.cz
  Portál pro zprostředkování hlídání dětí, babysitting, pomoc v domácnosti, uklízení, péče o seniory, doučování, konverzace, brigády či pracovní příležitost.

Přehled neziskových organizací, u kterých můžete hledat pomoc týkající se krizové a humanitární oblasti, kultury, sportu a volného času, lidských práv a podpory demokracie, sociálních služeb a zdraví či výchovy, vzdělávání a výzkumu:

Zdroj: Publikace Forum 2000 - 18. veletrh neziskovek NGO Market 2017 (redakčně kráceno)

Krizová a humanitární pomoc / rozvojová spolupráce

ADRA o.p.s. - www.adra.cz

Mezinárodní humanitární a rozvojová organizace poskytující pomoc lidem v nouzi.

Bez mámy - www.bezmamy.cz

Podporuje děti v Tanzanii v oblasti vzdělávání, pracovních, sociálních i společenských návyků a přispívá ke vzdělanosti regionu zkvalitněním zázemí i výuky v místních školách.

Brontosauři v Himalájích - www.brontosaurivhimalajich.cz

Chce umožnit dětem z Malého Tibetu získat kvalitní vzdělání, vazbu k tradičním kulturním hodnotám a ekologii.

Care - www.care.cz

Pomáhá zejména ženám a dětem zasaženým přírodními katastrofami, válkami a extrémní chudobou.

Centrum Dialog, o.p.s. - www.centrumdialog.cz

Věnuje se hlavně vzdělávacím a rozvojovým aktivitám v Keni a Guineji. Jedním z hlavních programů je Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku "Pošli špunta do školy".

Český červený kříž - www.cckpraha1.cz

Zabývá se humanitární, krizovou, vzdělávací a volnočasovou činností. Pracuje s dobrovolníky všech věkových kategorií.

Člověk v tísni - www.clovekvtisni.cz

Usiluje o otevřenou, informovanou, angažovanou společnost, zodpovědnou k problémům doma i za hranicemi naší země.

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce - www.diakoniespolu.cz

Věnuje se humanitární a rozvojové práci v zahraničí, globálnímu rozvojovému vzdělávání a prevenci mimořádných událostí v ČR.

Humanitas Afrika, o.p.s. - www.humanitasafrika.cz

Mezi aktivity patří patronství školáků, podpora žen a zaměstnanost mladých v Africe a osvětové aktivity v Česku.

Informační centrum OSN v Praze - www.osn.cz

Informuje české občany o práci OSN formou vzdělávacích programů, účastí na informačních kampaních a vydáváním textů.

Jeden svět o.p.s. - www.jedensvet.org

Začal šířit a realizovat myšlenku FAIRTRADE jako první v ČR. V Obchůdku v Praze prodává především rukodělné výrobky z rozvojových zemí.

Lékaři bez hranic - www.lekari-bez-hranic.cz

Mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí.

SIRIRI o.p.s. - www.siriri.org

Pomáhá už 11 let ve Středoafrické republice. Podporuje projekty v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství.

Kultura, sport a volný čas

Agentura pro rozvoj Broumovska, z.s. - www.klasterbroumov.cz

Snaží se zodpovědně stimulovat rozvoj broumovského regionu, iniciovat zájem tvůrčích lidí a trvale spoluvytvářet příjemné místo pro život.

Česká esperantská mládež, z.s. - www.mladez.esperanto.cz

Sdružuje mladé lidi hovořící esperantem a představuje ho veřejnosti jakožto moderní a efektivní prostředek komunikace.

Českobratrská církev evangelická - www.e-cirkev.cz

Věnuje se práci s dětmi, mládeží a seniory. Letos (v roce 2017) prezentuje týdenní rodinné pobyty pro osoby se zdravotním postižením s účastí dobrovolných asistentů.

DOTKNI SE KŘÍDEL - www.dotkni-se-kridel6.webnode.cz

Program, který spočívá v přímém kontaktu s letmými doteky dravců formou besed a ukázek pro školy, mateřské školy, dětské domovy a širokou veřejnost.

Duha Trochujinak - www.trochujinak.cz

Snaží se o změnu v myslích lidí díky dobrovolnické práci na projektech, které vedou k porozumění napříč různými kulturami. Vysílá a přijímá dobrovolníky.

Hudební informační středisko, o.p.s. - www.musica.cz

Prezentuje a propaguje současnou českou hudbu u nás i v zahraničí, mapuje dění na hudební scéně prostřednictvím časopisu HIS Voice a jedinečné hudební databáze MUSICBASE.

K4 cyklo tým z.s. - www.k4cyklotym.cz

Organizuje a aktivně se účastní sportovních aktivit s cílem integrovat handicapované či zdravotně znevýhodněné osoby do společnosti. Úrazem život nekončí, jen začíná v nových podmínkách.

Octopus - Asociace pro vzdělávání, sport a kulturu, z.s. - www.asociaceoctopus.cz

Věnuje se sportovním a kulturním aktivitám pro osoby OZP. Zaměřuje se na zaměstnávání OZP, všichni zaměstnanci organizace jsou osoby se znevýhodněním.

SPMP ČR pobočný spolek Praha-jih - www.spmppraha-jih.cz

Sdružuje lidi s postižením, jejich rodiny a blízké, poskytovatele služeb a další odborníky. Vizí je společnost pro všechny.

SPMP ČR pobočný spolek Praha-západ - www.spmppraha-zapad.cz

Realizuje aktivity, které vedou ke zvýšení společenské integrace a individuálního rozvoje. Spolek je založen pro lidi s mentálním hendikepem, jejich blízké, ale i pro osoby zdravé.

STOP Zevling foundation, z.s. - www.stopzevling.cz

Podporuje děti a mladé lidi v jejich aktivním rozvoji a volnočasových aktivitách. Aktivně zapojuje lidi do pozitivního utváření svého okolí. Pořádá festival Stop Zevling.

Wikimedia Česká republika - www.wikimedia.cz

Zabývá se podporou vzdělávání a kultury v souvislosti s Wikipedií a dalšími projekty Wikimedia Foundation.

YMCA Praha - www.praha.ymca.cz

Nabízí sociální a volnočasové programy pro děti, mládež i celé rodiny. Ve svých programech posiluje mezilidské vztahy, toleranci, odpovědnost, zdravé sebevědomí a možnost uplatnění.

Lidská práva a podpora demokracie

Česká ženská lobby, z.s. - www.czlobby.cz

Síť 30 proženských organizací, jejímž cílem je hájit práva žen v České republice.

DEMAS - Asociace pro podporu demokracie a lidských práv - www.demas.cz

Zaštiťuje patnáct českých NNO, které se zaměřují na podporu demokracie, lidských práv a občanské společnosti ve třetích zemích, zejména v post-sovětském prostoru,

Integrační centrum Praha o.p.s. - www.icpraha.com

Pomáhá bezplatně cizincům pocházejícím ze zemí mimo EU žijícím v Praze prostřednictvím kurzů češtiny, odborného poradenství, integračních aktivit a interkulturní práce.

International Bridges to Justice - www.ibj.org

Chrání základní práva běžných občanů rozvojových zemí. Zaručuje občanům právo na kompetentní právní zastoupení a právo na spravedlivý proces.

Nadace Via - www.nadacevia.cz

Podporuje aktivní lidi v Česku, kteří mění své okolí k lepšímu. Jejími tématy jsou rozvoj komunitního života a rozvoj filantropie v Česku.

Národní parlament dětí a mládeže - www.npdm.eu

Zabývá se zapojováním mladých lidí do veřejného rozhodování. Zastřešuje síť parlamentů dětí a mládeže na úrovni školy, města, kraje po celé republice.

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. - www.opu.cz

Pomáhá cizincům a bezplatně poskytuje právní a sociální poradenství již od roku 1991. Pořádá vzdělávací programy a další aktivity na podporu integrace cizinců včetně boje proti xenofobii.

proFem- centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí o.p.s. - www.profem.cz

Snaží se působit na zlepšení situace v oblasti domácího a sexuálního násilí, a to prostřednictvím lobbingu, osvěty, vydávání publikací a sociální, právní a terapeutické pomoci.

SozialMarie, Prize for social innovation - www.sozialmarie.org

Je nejstarší mezinárodní cenou předávanou 15 sociálně inovačním projektům. Finanční odměna v celkové výši 54 000 EUR putuje k projektům, které reagují na společenské výzvy.

Students for Liberty CZ - www.studentsforlibertycz.cz

Spolek hájí principy ekonomické a sociální svobody a hlásí se libertariánství. Nezisková, apolitická a studentská organizace.

Unie otců - otcové za práva dětí (Fathers for the rights of children) - www.unie-otcu.cz

Spojuje, zastupuje a povzbuzuje otce k zodpovědnému otcovství i při rozvodech nebo rozchodech rodičů. Podporuje práva dětí, především na oba rodiče. Poskytuje pomoci právní i psychosociální.

Sociální služby a zdraví

ADAM - autistické děti a my, z.s. - www.adam-pas.cz

Sdružuje od roku 2010 rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra. Ve spolupráci s odborníky organizuje skupinové a individuální terapie a volnočasové aktivity pro děti a rodiče.

ALSA, z.s. - www.zsalsa.cz

Organizace sdružující pacienty a profesionály se zájmem o ALS. Cílem je pomáhat pacientům, sdružovat odborníky, informovat. Zaměřuje se na unikátní potřeby nemocných.

Amelie - www.amelie-zs.cz

Poskytuje psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké a osvětu v této oblasti. Realizuje dobrovolnický program na onkologických klinikách, Tulipánový měsíc, Tematické měsíce.

ANGELMAN CZ, spolek - www.angelman.cz

Spolek podporuje rodiny pečující o osoby s Angelmanovým syndromem. Poskytuje poradenství, zveřejňuje informace o tomto vzácném onemocnění a organizuje volnočasové aktivity.

Asistence, o.p.s. - www.asistence.org

Podporuje lidi s tělesným a kombinovaným postižením v aktivním životě dle jejich představ. Nabízí službu osobní asistence a sociální rehabilitace.

Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež, z.s. - www.icmcr.cz

Podporuje a hájí zájmy svých členů, potřeby a práva dětí a mládeže v oblasti poskytování a zprostředkování informačně poradenských a konzultačních služeb.

AVPO ČR - www.avpo.cz

Přispívá k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru.

Azara sociální, z.s. - www.socialni.azara.cz

Pomáhá při uplatňování práv a oprávněných zájmů, podporuje a pomáhá zachovat důstojnost a vlatní autonomii osob různých cílových skupin, které se nachází v nepříznivé sociální situaci.

Borůvka Praha o.p.s. - www.boruvkapraha.cz

Pomáhá lidem s tělesným postižením pomocí dopravy do škol, fyzioterapie, tréninkového pracovního programu a s hledáním pracovního místa a zaměstnáváním.

Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. - www.cidpraha8.cz

Integruje děti a mládež se zdravotním postižením a sociálním ohrožením a pracuje s jejich rodinami. Zajišťuje odborné poradenství, ozdravné pobyty, hlídání dětí, praxi studentů, práci s dobrovolníky a nezaměstnanými.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. - www.detskysluch.cz

Nabízí komplex vzájemně navazujících služeb pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením z celé České republiky, jako jsou sociální služby, informační a vzdělávací služby, kulturně-osvětové aktivity.

Centrum pro integraci cizinců - www.cicpraha.org

Provozuje sociální služby pro cizince, jako je poradenství, sociální rehabilitace, vzdělávání a dobrovolnický program.

Centrum sociálních služeb Praha - www.csspraha.cz

Zastřešuje různá odborná pracoviště poskytující převážně sociální služby osobám v tíživých životních situacích.

CiKáDa Asociace pacientů s onemocněním ledvin, CkD z.s. - www.cikadapacienti.cz

Sdružuje pacienty s onemocněním ledvin, jejich příznivce a sympatizanty. Zabývá se edukační činností, velkou pozornost věnuje i relaxačním pobytům.

Česká asociace pro vzácná onemocnění, z.s. - www.vzacna-onemocneni.cz

Sdružuje organizace pacientů se vzácnými onemocněními i jednotlivé pacienty. Zastupuje jejich zájmy a posiluje povědomí o této specifické problematice.

Česká unie neslyšících, z. ú. - www.cun.cz

Chrání a prosazuje práva, zájmy a potřeby osob se sluchovým postižením.

DEBRA ČR, z.ú. - www.debra-cz.org

Podporuje lidi se vzácným puchýřovitým onemocněním Epidermolysis bullosa (EB), v Česku známým jako nemoc motýlích křídel, a jejich rodiny. Pomáhá jim prožít co nejvíce a trpět přitom co nejméně.

Diakonie ČCE - Středisko ktřesťanské pomoci v Praze - www.skp.diakonie.cz

Poskytuje služby lidem, kteří kvůli nemoci, zdravotnímu postižení či nepříznivým životním okolnostem potřebují podporu či následnou péči. Jedná se zejména o podporu ve zkvalitňování jejich života.

Diakonie Praha - www.diakonie-praha.cz

Poskytuje sociální služby dětem, mládeži a dospělým lidem s postižením a jejich rodinám od roku 1994. Diakonie Praha je jedním ze tří desítek zařízení Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Diakonie Zvonek - www.diakonie-zvonek.cz

Poskytuje podporu a pomoc osobám s mentálním a kombinovaným postižením v pobytových i ambulantních službách.

Dílna Eliáš, z.s. - www.dilnaelias.cz

Zaměstnává dospělé lidi s mentálním, fyzickým či kombinovaným postižením. Hlavní činností je výroba keramiky. Heslem společenství je "Každý něco dokáže."

DMO POBYTY z.s. - www.dmopobyty.cz

Pořádá specifické pobyty pro osoby s dětskou mozkovou obrnou. Pobyty jsou zaměřeny na rozvoj soběstačnosti, rehabilitaci a zážitky.

Dobrá rodina, o.p.s. - www.dobrarodina.cz

Doprovází pěstouny a podporuje náhradní rodinnou péči z přesvědčení, že každé dítě pro svůj zdravý a šťastný vývoj potřebuje milující rodinu. Dětí patří do rodin, ne do ústavů.

EDA - www.eda.cz

Podporuje rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením či ohrožením vývoje v raném věku. Poskytuje odbornou službu rané péče ve čtyřech krajích České republiky.

Fokus Praha - www.fokus-praha.cz

Pomáhá lidem se zkušeností s duševním onemocněním vést normální život. Nabízí jim širokou paletu sociálních i zdravotních služeb v Praze a na Mělnicku.

FOKUS Vysočina, z.ú. - www.fokusvysocina.cz

Podporuje lidi s duševním onemocněním v jejich samostatnosti a sebedůvěře, aby mohli vést plnohodnotný život. Ústav pomáhá klientům především na Vysočině.

Fosa, o.p.s. - www.fosaops.cz

Usiluje o začlenění lidí se znevýhodněním, zejména v důsledku zdravotního postižení, do společnosti.

Hnutí za aktivní mateřství - www.iham.cz

Prosazuje normální porod a přátelskou porodní péči pro matku a dítě, v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky.

Hospic svatého Lazara v Plzni - www.hsl.cz

Specializované zdravotnické zařízení, které umírajícím lidem z celého Plzeňského kraje pomáhá na konci života k bezbolestnému a důstojnému odchodu.

Charita Česká republika - www.charita.cz

Největší nestátní poskytovatel sociálních a zdravotních služeb v ČR. Zaměřuje se na zajišťování humatinární pomoci a rozvojovou spolupráci v různých částech světa.

IFMSA Česká republika - www.ifmsa.cz

Mezinárodní federace studentů medicíny všech lékařských fakult v České republice. Oborem zájmu jsou osvětové, charitativní i vzdělávací projekty.

Kaleidoskop - centrum terapie a vzdělávání, z.ú. - www.kaleidoskop-os.cz

Poskytuje sociální služby, jako je terapeutická komunita, odborné sociální poradenství a služby následné péče dlouhodobě duševně nemocným, konkrétně lidem s poruchou osobnosti.

Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s. - www.mnohocetnymyelom.cz

Nabízí podporu všem lidem v ČR, kterým do života vstoupil mnohočetný myelom (hematoonkologické onemocnění). Poskytuje vzdělávací činnost a poradenský servis.

Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú. - www.lata.cz

Pomáhá ohroženým dětem, mladým lidem a rodinám v Praze a Středočeském kraji. Nabízí vrstevnickou podporu skrze vyškoleného dobrovolníka, odbornou sociální práci a další navazující služby.

Lékořice, z.s. - www.lekorice.cz

Působí na základě dobrovolnických programů ve čtyřech pražských nemocnicích. Posláním organizace je zlepšovat prostředí a atmosféru v nemocnicích.

Letní dům, z.ú. - www.letnidum.cz

Nabízí sociálně-terapeutickou pomoc dětem v ústavní péči. Služby Letního domu jsou komplexní podporou nejen těchto dětí, ale poskytují také pomoc ohroženým a pěstounským rodinám.

Liga proti rakovině Praha z.s. - www.lpr.cz

Usiluje o snížení úmrtnosti na onkologické onemocnění v ČR. Hlavním cílem je informovat veřejnost o prevenci, snaha o zlepšení kvality života onkologicky nemocných a podpora onkologického výzkumu.

Linka bezpečí, z.s. - www.linkabezpeci.cz

Celostátní krizová linka pro děti a studenty. Pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí. Rodičovská linka nabízí pomoc dospělým, kteří jednají v zájmu dítěte.

Loono, z.s. - www.loono.cz

Ukazuje, jak je prevence důležitá. Vzdělává v oblasti prevence onkologických a kardiovaskulárních onemocnění a inspiruje ostatní, aby se o sebe starali rádi a včas.

Lumen Christi nadační fond pro nevidomé a těžce zrakově postižené - www.lumenchristi.cz

Financuje Misi pro nevidomé, křesťanskou zvukovou knihovnu a redakci zvukových časopisů pro nevidomé a pro ty, kdo v důsledku nemoci nebo věku nemohou číst běžným způsobem.

Magdaléna, o.p.s. - www.magdalena-ops.eu

Zabývá se prevencí a léčbou závislostí. Zaměřuje se na prevenci rizikového chování dětí a mládeže, snižování rizik spojených s užíváním drog, léčbu závislostí, následnou péči a vzdělávání.

Mobilní hospic a domácí péče Most k domovu Praha - www.mostkdomovu.cz

Provozuje Ambulanci paliativní medicíny, Mobilní specializovanou paliativní péči, Domácí ošetřovatelskou péči a Půjčovnu kompenzačních pomůcek.

MYGRA-CZ - www.mygra.cz

Nezávislý spolek pacientů s diagnózou myasthenia gravis, rodinných příslušníků a lékařů. Cílem spolku je zlepšování životních podmínek lidí s MG a šíření povědomosti o MG.

Na počátku, o.p.s. - www.napocatku.cz

Pomáhá zejména těhotným ženám v nouzi. Poradny, Domov pro dětský život a Byty na počátku jim nabízejí klid, bezpečí, podporu, zázemí i prostor pro vlastní seberozvoj.

Nadace Leontinka - www.nadaceleontinka.cz

Pomáhá zrakově postiženým již od roku 2005, především dětem a mladým lidem. Umožňuje těmto lidem integraci do společnosti, vzdělání, sportovních a volnočasových aktivit.

NAUTIS (Národní ústav pro autismus, z.ú.) - www.nautis.cz

Pomáhá lidem s poruchou autistického spektra a osobám pečujícím již 14 let. Poskytuje komplexní péči a spoluvytváří podmínky pro všestrannou podporu osob s autismem a jejich rodin.

Neposeda - www.neposeda.org

Věří, že všichni lidé mohou být šťastní a žít svůj život naplno. Zaměřuje se na podporu lidí, kteří své cesty ke štěstí hledají.

Nevypusť Duši - www.nevypustdusi.cz

Snaží se o zlepšení informovanosti Česka v oblasti duševního zdraví. Tento projekt šíří fakta, boří mýty, vzdělává a přispívá tak k prevenci i destigmatizaci duševních onemocnění.

NRZP ČR - www.nrzp.cz

Obhajuje zájmy osob z celé České republiky se zdravotním postižením při jednáních se státními a veřejnými institucemi.

Okamžik, z.ú. - www.okamzik.cz

Provozuje sociálně aktivizační služby a poradenství pro nevidomé, dobrovolnické centrum, asistenci nevidomým dětem, vydává publikace, pořádá výstavy a provozuje dílnu hmatového modelování.

Parent Project, z.s. - www.parentproject.cz

Pacientská organizace založená rodiči, jejichž děti se narodily se svalovou dystrofií Duchenne/Becker. Hlavním cílem je zlepšování kvality života osob žijících s DMD/BMD.

Pestrá společnost - www.pestraspolecnost.cz

Cvičí asistenční a vodicí psy pro lidi s postižením bez použití kotců. Klientům poskytuje prostřednictvím sociální služby komplexní servis pro celý život psího pomocníka.

Plňme přání - www.mamafoundation.cz

Podporuje handicapované, nemocné či jinak zdravotně znevýhodněné. Projekt Plňme přání má za cíl splnit přání osobám s pohnutým životním osudem v podobě skutečného zážitku.

POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s. - www.pohoda-help.cz

Poskytuje sociální služby dospělým lidem s mentálním postižením. Zajišťuje denní stacionář, chráněné bydlení, asistenci, vzdělávání a kavárnu Bílá vrána, jež zaměstnává lidi s postižením.

Poradna pro integraci - www.p-p-i.cz

Pomáhá cizincům začlenit se do běžného života v české společnosti, najít si bydlení, práci nebo školu, tedy žít v České republice spokojený život.

Poradna pro občanství / občanská a lidská práva, z.s. - www.poradna-prava.cz

Zaměřuje se na legislativní praxi přijímání nových zákonů zasahujících do oblasti občanských a lidských práv a poskytuje čtyři registrovné sociální služby.

Pražská organizace vozíčkářů, z.s. - www.pov.cz

Usiluje o vytvoření sociálně příznivého prostředí, ve kterém bude moci každý člověk s postižením svobodně rozhodovat o svém životě a o způsobu zajištění svých základních životních potřeb.

PRO Gaudia, z.ú. - www.gaudiaprotirakovine.cz

Poskytuje psychoterapeutickou podporu onkologicky a jinak vážně nemocným, jejich rodinám a blízkým. Zajišťuje také vzdělávání zdravotníků v oblasti péče o vážně a nevyléčitelně nemocné.

PROGRESSIVE, o.p.s. - www.progressive-os.cz

Poskytuje kvalitní a vzájemně navazující služby v oblasti terciální prevence drogových závislostí zejména na území hl. m. Prahy.

Proxima Sociale - www.proximasociale.cz

Poskytuje sociální a sociálně výchovné služby a programy především pro mládež, děti a rodinu. Působí v Praze a Středočeském kraji.

Rett Community, z.s. - www.rett-cz.com

Podporuje rodiny pečující o dívky s Rettovým syndromem (těžké kombinované postižení). I pečující rodiny potřebují trvalou pomoc, aby svou náročnou roli dlouhodobě zvládaly.

Sdružení celiaků ČR, z.s. - www.celiac.cz

Pomáhá lidem, kteří drží bezlepkovou dietu. Provozuje Poradnu pro celiaky z celé ČR. Pořádá například kurzy bezlepkového pečení a celostátní setkání celiaků.

Sdružení pěstounských rodin - www.pestouni.cz

Napomáhá pěstounům a jiným pečujícím osobám v jejich úsilí umožnit ohroženým dětem život v milující rodině. V rámci doprovázení poskytuje celým rodinám podporu, odborné a odlehčovací služby.

Sdružení TULIPAN, z.s. - www.sdruzenitulipan.cz

Sdružení provozuje chráněnou dílnu, kde zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním, především osoby s duševním onemocněním, a nabízí zákazníkům celou řadu výrobků a služeb.

SNN v ČR, z.s. - www.snncr.cz

Chrání práva a potřeby neslyšících, nedoslýchavých a ostatních osob se sluchovým postižením. Poskytuje jim sociální služby jako poradenství, aktivizační a tlumočnické služby.

SOS dětské vesničky - www.sos-vesnicky.cz

Poskytuje pomoc týraným, zneužívaným či zanedbávaným dětem a dětem, které nemohou vyrůstat ve své biologické rodině.

SPMP Praha-sever, společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR - Praha sever - www.spmp-praha-sever.cz

Poskytuje sociální a všestrannou podporu lidem s mentálním postižením. Přispívá k jejich začleňování do společnosti, pořádá večerní školy a rehabilitační pobyty, organizuje kulturní a sportovní akce.

Společnost "E" / Czech Epilepsy Association, z.s. - www.spolecnost-e.cz

Podporuje děti, dospělé s epilepsií a jejich blízké v rámci celé České republiky již 26 let. Prvořadým posláním je aktivní snaha o zlepšení společenského postavení lidí s epilepsií.

Společnost pro ranou péči - http://www.ranapece.cz

Poskytuje služby rané péče. Jedná se o terénní služby komplexní podpory a pomoci rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným postižením.

Spolek SFinga - www.sfingaos.cz

Podporuje lidi se sociální fobií. Pořádá pravidelnou svépomocnou skupinu, sebezkušenostní pobyty, besedy a přednášky o sociální fobii a další aktivity.

Středisko celostátních programů a služeb, Diakonie ČCE - www.scps.diakonie.cz

Poskytuje služby pomáhající lidem navazovat přerušená spojení s vnějším světem - obětem obchodu s lidmi, lidem se zrakovým a jiným zdravotním postižením.

Středisko Černý Most, Diakonie Církve bratrské - www.cb.cz/diakonie/cerny-most

Věnuje se dospělým klientům s tělesným a kombinovaným postižením. Poskytuje služby chráněného bydlení, osobní asistence a centra denních služeb.

Středisko náhradní rodinné péče, spolek - www.nahradnirodina.cz

Usiluje o zavedení systematického poskytování kvalitních, profesionálních a veřejně dostupných služeb pro rozvoj a podporu náhradní rodinné péče již 23 let.

Totum z.s. - www.ostotum.cz

Nabízí psychosociální podporu a další služby, které pomohou zabránit vzniku nebo zmírní důsledky syndromu vyhoření u pracovníků pomáhajících profesí a rodinných pečujících.

Tyfloservis, o.p.s. - www.tyfloservis.cz

Nabízí zdarma podporu, informace a nácvik dovedností pro zvýšení samostatnosti lidí, kteří jsou nevidomí a slabozrací starší 15 let. Vybírá a učí obsluhovat speciální kompenzační pomůcky.

Unie porodních asistentek - www.unipa.cz

Profesní organizace porodních asistentek. Podílí se na rozvoji oboru a přispívá ke zkvalitnění péče v těhotenství. Poskytuje odbornou podporu a poradenský servis rodičům.

Unie Roska - www.roska.eu

Podporuje pacienty s roztroušenou sklerózou. Hlavní činností je zajišťování aktivit pro pacienty, a to cvičení, plavání, rekondiční pobyty, sportovní a kulturní akce, konference.

VedleSebe.cz - www.vedlesebe.cz

Dobročinný e-shop nabízející výrobky "chráněných dílen" pod jednou střechou. Zákazník si vybere z mnoha typů výrobků a nákupem pomáhá. na kvalitu produktů je kladen velký důraz.

Willík - spolek pro Williamsův syndrom - www.willik.tym.cz

Vznikl v roce 2006 jako rodičovská organizace v současné době sdružující 65 rodin. Williamsův syndrom je vzácné genetické onemocnění - ročně se s ním v České republice narodí 5 dětí.

Život dětem, o.p.s. - www.zivotdetem.cz

Pomáhá vážně nemocným dětem v rámci celé České republiky od roku 2000. V posledních letech pomáhá především konkrétním dětem v domácí péči rodičů.

Výchova, vzdělávání a výzkum / právo

AFS Mezikulturní programy, o.p.s. - www.afs.cz

Celosvětová nevládní nezisková dobrovolnická organizace, která zprostředkovává zahraniční studijní pobyty středoškolským studentům a nabízí příležitost v oblasti mezikulturního vzdělávání.

AIESEC - www.aiesec.cz

Největší studenty řízená organizace na světě, která vznikla v roce 1948. Členy jsou mladí lidé ve více jak 120 zemích světa. V ČR oslavil AIESEC vloni 50 let od svého založení.

Akademie sociálního umění Tábor - www.akademietabor.cz

Zaměřuje se na rozvíjení znalostí a dovedností v oblasti léčebné pedagogiky a sociálně umělecké terapie, a to dramaterapie, muzikoterapie a arteterapie.

Bahá´í společenství - www.praha.bahai.cz

Působí mezinárodně v oblasti výchovy k jednotě lidstva, rovnoprávnosti mužů a žen, odstranění všech forem předsudků a usiluje o neustále se rozvíjející, trvale udržitelnou civilizaci.

Bakala Foundation - www.bakalafoundation.org

Pomáhá nadaným studentům při studiu na zahraničních univerzitách. Zároveň studentům pomáhá i dalšími programy a projekty, jako jsou Achillova data, Journey, Kaplicky Intership a Student Hub.

Burza filantropie - www.burzafilantropie.cz

Sdružení neziskových organizací působících v Pardubickém kraji. Podporuje vzájemnou spolupráci, výměnu zkušenosti a pomáhá v rozvoji neziskovek v regionu.

CIEE Prague - www.cieeprague.cz

Funguje v Praze ve spolupráci s Univerzitou Karlovou od roku 1992. Studenti amerických vysokých škol a univerzit mohou skrze CIEE studovat 1-2 semestry v Praze.

CRM pro neziskovky, z.s. - www.crmproneziskovky.cz

Nabízí zavedení informačního systému pro fundraising a projektové řízení v Salesforce CRM, který umožňuje správu kontaktů, darů, kampaní, kontaktní historie, propojení s e-mailovým účtem, hromadné emaily a export dat.

Česko-německé fórum mládeže - www.cnfm.cz

Přispívá k prohloubení česko-německé spolupráce. Je tvořeno třiceti Čechy a Němci ve věku 16 až 26 let, kteří se společně pravidelně setkávají, diskutují a vytvářejí vlastní projekty.

Český svaz chovatelů, z.s., ZO Mikulášovice - www.chovatelevarnsdorf.estranky.cz

Sdružuje chovatele zvířat z řad dětí a mládeže, jimž umožňuje účast na výstavách, vědomostních soutěžích a jedinečných mezinárodních táborech se zvířaty.

Dům zahraniční spolupráce - www.dzs.cz

Příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR. Plní úkoly, které plynou ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva.

Encyklopedie migrace - www.encyklopedie.org

Informační web, který má za úkol odborně analyzovat a zasazením do kontextu a širších souvislostí vysvětlovat jevy spojené s fenoménem migrace do zemí Evropské unie.

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit - www.inexsda.cz

Působí v oblasti mezinárodního dobrovolnictví a mezikulturního vzdělávání. Skrze dobrovolnické projekty, vzdělávací programy a kampaně podporuje rozvoj tolerantní a odpovědné společnosti.

JA Czech - Junior Achievement - www.jaczech.cz

Zaměřuje své vzdělávací programy na podporu podnikatelské gramotnosti, podnikavosti, rozvoj měkkých dovedností a propojení světa firem a škol.

Jules a Jim, z.s. - www.julesajim.cz

Zabývá se osobnostně-sociálním rozvojem žáků a učitelů a prevencí rizikového chování.

Koalice za snadné dárcovství - www.snadnedarcovstvi.cz

Nezávislá platforma pro neziskové organizace, které spojuje zájem o rozvoj vztahového fundraisingu.

Kozodoj - Farma Kozodoj

Provozuje environmentální výchovu, volnočasové aktivity, pedagogiku pro mládež a pomoc zdravotně postiženým a seniorům. Pořádá vzdělávací programy pro školy a veřejnost.

META, o.p.s. - Společnost pro příležitost mladých migrantů - www.meta-ops.cz

Podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání již od roku 2004. Zároveň nabízí podporu pedagogům a školám, pokud se potýkají se specifickými potřebami žáků s odlišným mateřským jazykem.

Mezi námi, o.p.s. - www.mezi-nami.cz

Organizuje a podporuje mezigenerační aktivity seniorů a dětí ve formě různých pravidelných společných činností. Cílem je zlepšení kvality života a vzájemné obohacování všech generací.

Mezinárodní mládežnické hnutí "Youth Time" - www.youth-time.org

Mezinárodně orientovaná nezisková nevládní organizace, která aktivně poskytuje prostor pro diskusi mezi kulturami i generacemi.

Mise naděje - www.misenadeje.cz

Skupina vysokoškolských studentů, kteří ve svém volném čase bez nároku na odměnu pomáhají potřebným. Za čtyři roky činnosti pomohli již tisícům lidí, vyhráli ocenění Gratias Tibi.

NALA nadační fond - www.nala.cz

Pomáhá dětem v Nepálu získat vzdělání. Soustředí se na osiřelé a chudé děti. Dalším cílem je zachovat filozoficko-kulturní dědictví zemí z oblasti Himaláje.

Nová škola, o.p.s. - www.novaskola.cz

Podporuje inkluzivní vzdělávání jazykově, sociálně či kulturně znevýhodněných dětí od roku 1996. Pomáhá také rozvoji pedagogických asistentů a dětského čtenářství, nabízí akreditované kurzy.

NOVÉ ČESKO, nadační fond - www.novecesko.cz

Posiluje moderní participativní společnosti. Prostředkem jsou inovace ve vzdělávání a intenzivní zážitkové programy. První realizovaný projekt je protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN.

Občanské sdružení Smíšek, spolek - www.os-smisek.cz

Pomáhá předškolním dětem v propojení jejich sociálních, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Cílem je dětem individuálním přístupem garantovat zařazení do běžných ZŠ.

Otevřeno, z. s. - otevreno.org

Iniciativa studentů pedagogických fakult, kteří usilují o zvýšení kvality učitelských oborů a podněcování diskuze vedoucí ke změnám. Pořádá přednášky a workshopy pro budoucí učitele.

Outward Bound Slovensko - outwardbound.sk

Mezinárodní vzdělávací organizace působící na Slovensku. Zaměřuje se na rozvoj osobnosti pomocí kombinace outdoorového indoorového zážitkového vzdělávání.

OZP Akademie - www.ozpakademie.cz

Vzdělávací organizace, která kromě široké nabídky kurzů sbližuje prostřednictvím vzdělávání světy lidi se zdravotním postižením a lidí bez hendikepu.

Pragkontakt - www.pragkontakt.eu

Podporuje německy mluvící třídy a studenty při přípravě a realizaci vzdělávácích cest a cest za setkáváním v Praze.

Prázdninová škola Lipnice, z.s. - www.psl.cz

Moderní spolek usilující o všestranný rozvoj osobnosti člověka, především pomocí principů zážitkové pedagogiky.

Sadba - www.sadba.org

Školí a vysílá dobrovolníky k dětem a mladým lidem po celém světě. Dobrovolníci pracují v salesiánských střediscích či dětských domovech, učí, organizují volný čas a pomáhají dětem růst.

SANEK Ponte, z.s. - www.sanekponte.cz

Poskytuje užitečnou formou pomoc a podporu při zavádění moderního managementu do neziskového sektoru dle nejnovějších trendů a zkušeností.

Slovenská debatná asociácia a Letná akadémia Discover - www.sda.sk

Věnuje se systematickému rozvoji debatních aktivit a metodiky na Slovensku. Pořádá letní akademii s širokou nabídkou interaktivních kurzů pro středoškoláky z Čech, Slovenska i dalších zemí.

Spolek pro efektivní altruismus - www.efektivni-altruismus.cz

Celosvětové sociální hnutí, které kombinuje srdce a hlavu. Zjišťuje, jak lze co nejefektivněji pomoci světu s použitím zdravého rozumu a vědeckých metod.

Tamjdem, o.p.s. - www.tamjdem.cz

Propojuje veřejnost a neziskové organizace v ČR i ve světě. Pořádá víkendové dobrovolnické expedice a až dvoutýdenní workcampy na pomoc českým neziskovkám, zájemce vysílá i do zahraničí.

Tmelník...místo pro mladé - www.fb.com/Tmelnik.cz

Pomáhá mladým lidem realizovat se skrze mezinárodní výměny mládeže, interkulturní učení a inkluzivní neformální vzdělávání.

Tosara - www.tosara.cz

Poskytuje už přes 10 let vzdělávací a volnočasové programy dětem, mladým lidem a rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Velký vůz Sever, pobočný spolek - velkyvuz-sever.cz

Zabývá se vzděláváním sociálních pracovníků, pěstounů, supervizemi pro sociální oblast a dalším vzděláváním pedagogických pracovníků.

Výtvarný ateliér Malování kreslení - www.malovanikresleni.cz

Poskytuje prostor k rozvoji vztahu k výtvarnému umění dětem, mládeži, dospělým a seniorům. Pro členy pořádá rozmanité výtvarné kurzy.

yourchance o.p.s. - www.yourchance.cz

Zaštiťuje dva projekty: Začni správně, v rámci kterého nabízí pomoc mladým lidem opouštějícím DD nebo pěstounskou péči, a Finanční gramotnost do škol.

 

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem Twitter @sancedetem Google+ +SanceDetem YouTube SanceDetem RSS RSS