Zobrazit menuSkrýt menu

Zajímá vás, co se píše v Istanbulské úmluvě? Přečtěte si ji celou

Publikováno: 23. 10. 2018, aktualizováno: 24. 10. 2018 | Zdroj: lidovky.cz

Evropská smlouva o o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí známá jako Istanbulská úmluva je v posledních dnech často skloňovaným tématem. Po ostré kritice kněze Petra Piťhy se její ratifikace naopak zastal například Český helsinský výbor.

Server Lidovky.cz zveřejňuje celé znění Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a  domácího násilí, známé jako Instanbulská úmluva. Diskuze okolo ní v Česku ožila poté, co se katolický kněz Petr Piťha ve svém kázání důrazně postavil proti přijetí této úmluvy. Podle něj by v Česku vedla k přijetí ‚dokonale zvrácených zákonů’ proti tradiční rodině. Česko úmluvu podepsalo v květnu 2016 jako jeden z posledních států EU.

 

Preambule

Členské státy Rady Evropy a další signatáři této Úmluvy,

připomínajíce Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (ETS č. 5, 1950) a její protokoly, Evropskou sociální chartu (ETS č. 35, 1961, ve znění z roku 1996, ETS č. 163), Úmluvu Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidskými bytostmi (CETS č. 197, 2005) a Úmluvu Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání (CETS č. 201, 2007);

připomínajíce následující doporučení Výboru ministrů členským státům Rady Evropy: Doporučení Rec(2002)5 o ochraně žen proti násilí, Doporučení CM/Rec(2007)17 o standardech a mechanismech rovnosti pohlaví, Doporučení CM/Rec(2010)10 o roli žen a mužů při předcházení konfliktů a jejich řešení a při budování míru, a další relevantní doporučení;

berouce v úvahu rostoucí počet rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, jenž stanoví důležité standardy v oblasti násilí na ženách;

přihlížejíce k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech (1966), k Mezinárodnímu paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1966), Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen („CEDAW“, 1979) a jejímu Opčnímu protokolu (1999), jakož i k Obecnému doporučení č. 19 Výboru CEDAW o násilí na ženách, k Úmluvě OSN o právech dítěte (1989) a jejím Opčním protokolům (2000) a k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením (2006);

přihlížejíce k Římskému statutu Mezinárodního trestního soudu (2002);

připomínajíce základní zásady mezinárodního humanitárního práva a zejména Ženevskou úmluvu (IV) o ochraně civilních osob za války (1949) a její Dodatkové protokoly I a II (1977)........

 

Celý  dokument najdete zde:

https://www.lidovky.cz/domov/dokument-zajima-vas-co-se-pise-v-istanbulske-umluve-prectete-si-ji-celou.A181022_180135_ln_zahranici_tn

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS