Zobrazit menuSkrýt menu

Na rodičovské mohou být matka i otec současně

Publikováno: 28. 8. 2019, aktualizováno: 28. 8. 2019 | Zdroj: iHNed.cz

Návrat z rodičovské nemusí být vždy tak snadný, jak to vypadá. Jak upozorňuje Janka Brezániová, právníci se například neshodnou na tom, jestli je firma povinna přijmout zaměstnance zpět do práce, pokud se vrací dříve, než je obvyklé nebo než se dohodli.

HN: Liší se situace, když jde na rodičovskou muž, a nikoli žena? 

Z právního hlediska se tato situace nijak neliší. Ale na to, čemu se říká lidově mateřská dovolená, je potřeba se dívat ze dvou úhlů pohledu. Dotýká se jednak ustanovení zákoníku práce, jednak otázky sociálního zabezpečení. Zákoník práce se týká pouze vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, nijak se nedotýká druhé části, tedy příjmu během tohoto období. Rozlišují se v něm dva základní pojmy - mateřská a rodičovská dovolená. 

HN: Co to znamená? 

Na mateřskou dovolenou nemůže jít muž. Nastoupit na ni může pouze žena. Mateřská dovolená může začínat již několik týdnů před narozením dítěte a může trvat maximálně 28 týdnů, 37 u většího počtu dětí. Po mateřské může nastoupit na rodičovskou, tu může čerpat maximálně do dovršení třetího roku nejmladšího dítěte. Pokud se rozhodne dítě vychovávat muž, pak může na rodičovskou dovolenou nastoupit nejdříve dnem narození dítěte. Z pohledu zákoníku práce jde o zvláštní překážku v práci na straně zaměstnance. 

HN: Jaká jsou pravidla pro příjem rodičů po tuto dobu? 

Pokud to hodně zjednodušíme, mateřská dovolená, přesněji peněžitá pomoc v mateřství, je v podstatě typem nemocenské dávky, platí se tedy z nemocenského pojištění. Aby na ni vznikl nárok, musí být splněny zákonem definované podmínky. Především rodič musí být na nemocenském pojištění účasten, což není povinné. Kromě toho zákon stanovuje další požadavky a podmínky, které musí být splněny. 

HN: A rodičovská? 

Rodičovská dovolená je naopak sociální dávkou, platí se tedy ze sociálního pojištění. I tady jsou podmínky - zejména stálá péče o dítě. Zákon pak stanovuje, že na jedno dítě lze během rodičovské dovolené vyčerpat až 220 tisíc korun. Záleží na rozhodnutí rodičů, který z nich a po jakou dobu ji bude čerpat. Celá částka musí být vyplacena nejdéle do čtyř let dítěte

HN: Loni se mluvilo o zavedení otcovské dovolené. Oč jde? 

Ona otcovská dovolená - zákon hovoří o dávce otcovské poporodní péče - je vlastně v podobném režimu jako mateřská, i zde jde o nemocenskou dávku. Otec dítěte ji může čerpat maximálně sedm kalendářních dnů v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Tato dávka je tedy finanční dávkou, ale z pohledu zákoníku práce se nejedná o vyjmenovanou překážku v práci na straně zaměstnance, i když rodič musí být po dobu její čerpání z práce uvolněn. Problém je, že zákoník práce otcovskou dovolenou nezná. Formálně tedy muž požádá o neplacené volno, případně o rodičovskou dovolenou na potřebný počet dní. O tu lze žádat i opakovaně. 

HN: Znamená to, že ve skutečnosti mohou po nějakou dobu o dítě pečovat oba rodiče? 

Ano. Zákoník práce o tom hovoří v paragrafu 198, odstavci 1. Ukládá zaměstnavateli rodiče, který o to požádá, uvolnit jej z práce do dovršení tří let dítěte. Není přitom důležité, jestli rodič pobírá nějakou sociální dávku. Samozřejmě platí, že dávku lze čerpat na jedno dítěpouze jednou, nelze očekávat, že rodiče budou moci vyčerpat každý 220 tisíc korun. Podle práva musí být kterýkoli z nich nebo oba současně zaměstnavatelem uvolněni a platí pro ně stejná pravidla. 

HN: Nezáleží tedy, zda jde o otce či matku? 

Je jedno, jestli jde o muže či ženu, platí zde zákaz diskriminace a pravidlo rovného zacházení. Přitom pokud si zaměstnanec o uvolnění z práce z důvodu čerpání rodičovské dovolené požádá, je zaměstnavatel povinen mu vyhovět. 

HN: Pokud jde ale muž od narození dítěte na rodičovskou, může žena současně čerpat peněžitou pomoc v mateřství? 

To možné není. Muž může nastoupit na rodičovskou ode dne narození dítěte, ale pokud vznikne ženě nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nárok otce na rodičovský příspěvek zaniká. Obě dávky nelze čerpat současně. 

HN: Zaměstnavatel je povinen pracovníka uvolnit. Musí být ale předem stanoveno, jak dlouho bude rodičovskou čerpat? 

V této otázce se názory právníků rozcházejí a zatím není jednotný výklad, protože Nejvyšší soud zatím žádný takový spor nerozhodoval. K dispozici máme jen rozhodnutí, od Krajského soudu v Hradci Králové. Z pohledu práva nám však chybí závazné stanovisko. Pokud zaměstnanec neuvede, jak dlouho chce rodičovskou čerpat, předpokládá se, že to bude do tří let věku dítěte. V případě kratší doby se doporučuje se zaměstnavatelem na délce písemně dohodnout. 

HN: Co když se člověk potřebuje vrátit do práce dříve? 

Jedna část odborné veřejnosti zastává názor, že zaměstnavatel má povinnost vzít zaměstnance z rodičovské dovolené zpátky do práce, kdykoli o to požádá. Druhá část se stejně jako soud v Hradci Králové domnívá, že zaměstnavatel je povinen zaměstnanci umožnit návrat do práce před datem uvedeným v žádosti o čerpání rodičovské dovolené pouze v zákonem stanovených důvodech, například v případě úmrtí dítěte. Tedy že zaměstnavatel není povinen umožnit člověku návrat z rodičovské dovolené, kdykoli o to požádá. 

HN: Čím je tento rozpor způsobený? Jak to řešíte u svých klientů

Jde o pohledy dvou různých stran. Pokud zaměstnanec požádá o uvolnění na rodičovskou dovolenou, musí zaměstnavatel udělat organizační opatření. Obvykle místo něj najímá nového člověka na dobu určitou. A pokud se rodič rozhodne vrátit dříve, než plánoval, pro zaměstnavatele to znamená nutnost vyřešit, co se dvěma pracovníky najatými na stejnou práci. Zaměstnavatel by měl být obezřetný zejména při sepisování pracovní smlouvy na dobu určitou s novým zaměstnancem. Vhodné je nový pracovní poměr sepsat na dobu trvání rodičovské dovolené zaměstnance, který byl uvolněn. 

HN: Mohou se rodiče na rodičovské dovolené vyměnit? 

Z pohledu zákoníku práce to problém není, jelikož rodičovskou dovolenou může čerpat buď jeden, nebo druhý rodič, případně oba současně. Co se týká poskytování rodičovského příspěvku, ten může čerpat jenom jeden z rodičů. Zákon říká, že příspěvek vyplácí úřad práce tomu, kdo po celý kalendářní měsíc osobně a řádně celodenně pečuje o nejmladší dítě v rodině. 

HN: Nevylujčuje tedy čerpání otcem i matkou? 

Není stanoveno, že celou částku musí vyčerpat jeden rodič, pouze musí být dodržena podmínka soustavné péče po celý kalendářní měsíc. Pokud se pak rodiče rozhodnou vyměnit, mohou to udělat. S uvolněním toho nastupujícího v zaměstnání by neměl být problém, komplikovanější může být návrat toho druhého do práce, pokud to nebylo předem domluveno. Teoreticky se lze vyměnit i několikrát. Rodiče ale musí také požádat úřad práce o změnu osoby, které bude dávku poukazovat.

Celý článek najdete zde: https://archiv.ihned.cz/c1-66629450-na-rodicovske-mohou-byt-matka-i-otec-soucasne

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS