Zobrazit menuSkrýt menu

Co obnáší osvojení nezletilého dítěte?

Publikováno: 10. 5. 2019, aktualizováno: 10. 5. 2019 | Zdroj: mesec.cz

Jak probíhá osvojení dítěte, kdo k němu dává souhlas a je možné jej odvolat? Co se stane po osvojení a co to znamená pro nové rodiče i dítě? A lze osvojení zrušit?

Podmínky a důsledky osvojení nezletilého dítěte dnes komplexně upravuje Občanský zákoník. Z čistě právního pohledu se osvojením rozumí " přijetí cizí osoby za vlastní ". Předpokladem pro osvojení je tak existence určitého pevného a stálého vztahu mezi osvojitelem a osvojencem, který standardně existuje mezi rodičem a dítětem – nebo alespoň základy takovéhoto vztahu. Osvojení nezletilého musí být samozřejmě v souladu s jeho zájmy a rozhoduje o něm vždy soud na návrh osoby, která chce dítě osvojit (tzv. osvojitele). Osvojitelem se však nemůže stát každý, nýbrž pouze zletilá a svéprávná osoba, která je svými vlastnostmi a způsobem života schopna zaručit, že bude pro osvojované dítě (tzv. osvojence) dobrým rodičem. Mezi osvojitelem a osvojovaným dítětem by současně měl být dostatečný věkový rozdíl, a to alespoň ve výši šestnácti let. 

Souhlas s osvojením a péče před osvojením 

Obecně nemůže být o osvojení soudem rozhodnuto bez souhlasu dítěte nebo jeho rodičů. Pokud osvojované dítě dosáhlo alespoň dvanácti let věku, je potřeba jeho osobního souhlasu téměř vždy. V opačném případě dává jeho jménem souhlas jeho opatrovník, kterým soud zpravidla jmenuje orgán sociálněprávní ochrany dětí. Nicméně, pokud je to jen trochu možné, soud vyslechne i osvojované dítě a pokusí se vzít jeho vyjádření samozřejmě v úvahu – s ohledem na stupeň jeho duševního rozvoje. Vedle souhlasu dítěte je k osvojení potřeba rovněž souhlasu biologických rodičů dítěte, a to jak otce, tak matky. Biologický otec osvojovaného dítěte může dát souhlas k osvojení hned po narození dítěte, matka však může platně svůj souhlas s osvojením poskytnout nejdříve po uplynutí šesti týdnů po jeho narození. 

Rodiče souhlas mohou odvolat 

Souhlas rodičů s osvojením dítěte může být zpravidla odvolán ve lhůtě 3 měsíců od jeho udělení, přičemž souhlasu rodiče osvojovaného dítěte není k osvojení třeba jen za předpokladu, že rodič byl zbaven rodičovské odpovědnosti (vč. práva dát souhlas k osvojení), není dostatečně svéprávný, nebo se zdržuje na neznámém místě a toto místo se nepodaří soudu zjistit. Samotnému aktu osvojení zpravidla předchází tzv. péče před osvojením, která trvá po dobu, po kterou je možné posoudit, jestli se mezi osvojitelem a dítětem vytvořil potřebný vztah a lze proto důvodně očekávat, že osvojení naplní svůj účel a bude úspěšné. Jelikož osvojením se v podstatě do určité míry napodobuje biologické rodičovství, měl by být vztah mezi osvojencem a osvojitelem po osvojení pokud možno trvalý a stálý, ačkoliv ne vždy se to podaří. Rozhodnutím o osvojení se totiž osvojené dítě stává potomkem osvojitele v prvním stupni a osvojitel se i zapisuje do matriky jako jeho rodič. Péče o nezletilé dítě před osvojením by proto měla být jakýmsi prvotním důkladným prověřením vzniku potřebného pouta mezi osvojencem a osvojitelem, a z toho důvodu by měla trvat alespoň po dobu šesti měsíců.

Celý článek najdete zde: https://www.mesec.cz/clanky/jake-jsou-podminky-a-dusledky-osvojeni-nezletileho-ditete/

Související články na portálu Šance Dětem

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS