Zobrazit menuSkrýt menu

Zákony a koronavirus

Publikováno: 23. 4. 2020, aktualizováno: 26. 5. 2020

V souvislosti s koronavirovou epidemií byl vyhlášen nouzový stav, ale kromě toho došlo také k přijetí legislativy, která má časově ohraničující povahu. Na řádcích níže najdete seznam nejdůležitějších legislativních změn, které se týkají rodičů (zákonných zástupců), dětí či handicapovaných jedinců.

Obsah:

Sociální dávky

Ošetřovné

Ošetřovné je nemocenskou dávkou, která v době koronavirové nákazy doznala výrazných změn. Nejprve je nutno zmínit základní funkci ošetřovného, podrobné podmínky viz zákon č. 187/2006 Sb., současná podoba ošetřovného je popsána na webu Ministerstva práce a sociálních věcí a v dočasném režimu také na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. Současná podoba ošetřovného je upravena zákonem č. 133/2020 Sb. 

Podmínky pro poskytování ošetřovného v době koronaviru - zaměstnanci:

 • Ošetřovné se zaměstnancům poskytuje na celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení a některých sociálních služeb pro hendikepované.
 • Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodl sám zřizovatel.
 • Ošetřovné náleží rodičům s dětmi do 13 let. Posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami.
 • Pokud se rodiče starají o hendikepované dítě (alespoň v I. stupni závislosti), neplatí žádná věková hranice.
 • Ošetřovné získají i lidé, kteří se z důvodu uzavření zařízení sociálních služeb (denní stacionáře apod.) starají o hendikepovanou osobu (alespoň I. stupeň závislosti), se kterou žijí ve společné domácnosti. Věkové omezení stanoveno není.
 • Pečující se můžou při péči o dítě nebo hendikepovanou osobu střídat vícekrát bez omezení
 • Do 31.3. 2020 činí ošetřovné 60% redukovaného denního vyměřovacího základu
 • Od 1.4. 2020 do 30.6. 2020 činí  80% denního vyměřovacího základu..

Podmínky pro poskytování ošetřovného v době koronaviru - OSVČ:

 • "Ošetřovné" pro OSVČ je vypláceno formou dotace Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Výše dotace činí od 12. 3. do 31.3. 2020 424 Kč 
 • Výše dotace činí od 1.4. do 30.6. 500 Kč za den
 • Podmínkou je ošetřování člena rodiny ve věku 3 až 13 let
 • Pokud je pečováno o osobu alespoň v I. stupni závislosti, věková hranice je posunuta na 26 let
 • Pokud je pečováno o osobu alespoň v I. stupni závislosti, která jinak pobývá v zařízení sociálních služeb které muselo být uzavřeno, věková hranice není stanovena
 • Bližší podrobnosti o této dotaci a související on-line žádost.

Podmínky pro poskytování ošetřovného v době koronaviru - dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti:

 • Osoba zaměstnaná na dohodu musí pečovat o dítě mladší 13 let z důvodu uzavření školního/dětského zařízení nebo osobu alespoň v 1. stupni závislosti, které byla uzavřena škola anebo zařízení sociálních služeb (stacionář)
 • Dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce byla uzavřena před 11. březnem 2020
 • Z dohody je odvedeno pojistné za měsíc, ve kterém vznikla potřeba péče, nebo za měsíc únor (pokud je o ošetřovné žádáno od března 2020) = Z dohody je odváděno nemocenské pojištění (nejpozději v únoru 2020, pokud je o ošetřovné žádáno od března 2020)
 • O ošetřovné lze žádat zpětně od doby trvání mimořádných opatření. Do 31. března bude poskytnuto ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, od 1. dubna ve výši 80 %.
 • Na ošetřovné je nárok po dobu trvání dohody, nejdéle do konce platnosti opatření uzavření škol

Kalkulačka pro výpočet ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru je k dispozici na stránkách MPSV.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Jedinci, kteří mají nějaké zdravotní postižení, vyžadují finančně i časově náročnější péči než jedinci bez zdravotního postižení. Jak příspěvek na péči funguje, se lze dočíst v tomto článkupodrobné podmínky viz zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je poskytován žadatelům s nízkými příjmy na úhradu jejich nákladů spojených s bydlením. Jak příspěvek na bydlení funguje, se lze dočíst v tomto článku, podrobné podmínky viz zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je dávkou poskytovanou na úhradu potřeb nezaopatřeného dítěte, přičemž v případě dětí nezletilých a dětí s omezenou svéprávností je dávka vyplácena rodičům či opatrovníkům, děti zletilé a plně svéprávné si o dávku žádají samy. Jak přídavek na dítě funguje, se lze dočíst v tomto článku, podrobné podmínky viz zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Pomoc pro OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), ať už se touto výdělečnou činností živí zcela (hlavní činnost) nebo tuto činnost mají jako přivýdělek (vedlejší činnost), mají určité úlevy a mohou také žádat o podporu, viz níže. Nejprve je nutno zmínit základní funkci veřejného zdravotního pojištění, podrobné podmínky viz zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, a také základní funkci sociálního (důchodového) pojištění, podrobné podmínky viz zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Jako pomoc pro OSVČ, které byly dotčeny koronavirovou pandemií byl připraven první peněžní bonus ve výši 25 000 Kč za období 12.3.30.4. 2020.

Druhý peněžní bonus ve výši 19 500 Kč náleží za období od 1.5. do 8.6. 2020

Odpuštění záloh na zdravotní pojištění OSVČ

 • Všem OSVČ je na šest měsíců odpuštěna platba na zdravotní pojištění až do výše minimální zálohy, tj. 2 352 Kč, a to sice za měsíce březen až srpen roku 2020.
 • Zaměstnavatelé, zaměstnanci a samoplátci tuto úlevu nemají! 
 • Pokud OSVČ platí vyšši, nežli minimální výši záloh, pak za měsíce březen až srpen zaplatí rozdíl mezi jeho výší měsíční platby sníženou o minimální zálohy, matematicky zapsáno (výše zálohy - 2352) x6
 • Podání přehledu O příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 je možno provést až do 3.8 2020 včetně, avšak NEJPOZDĚJI 1 měsíc od podání daňového přiznání za rok 2019
 • Pokud OSVČ již za měsíc březen 2020 zaplatila zálohu na zdravotní pojištění, považuje se tato platba za platbu za měsíc září 2020

Odpuštění záloh na sociální pojištění OSVČ

 • Všem OSVČ je na šest měsíců odpuštěna platba na sociální pojištění až do výše minimální zálohy, tj. 2 544 Kč, a to sice za měsíce březen až srpen roku 2020
 • Pokud si OSVČ dobrovolně hradí nemocenské pojištění, zálohy musí platit i nadále!
 • Pokud OSVČ platí vyšši, nežli minimální výši záloh, pak za měsíce březen až srpen zaplatí rozdíl mezi jeho výší měsíční platby sníženou o minimální zálohy, matematicky zapsáno (výše zálohy - 2352) x6
 • Půlrok mezi březnem a srpnem 2020 (, během kterého OSVČ neplatí pojistné na sociální pojištění,) se bude pro účely výpočtu vyměřovacího základu pro výpočet důchodu považovat u OSVČ vykonávající hlavní činnost za vyloučenou dobu, při výpočtu penze se bude z hlediska výpočtu přihlížet stejně, jako zálohy stanovené pro rok 2019 byly řádně odváděny
 • Podání přehledu O příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 je možno provést až do 3.8 2020 včetně, avšak NEJPOZDĚJI 1 měsíc od podání daňového přiznání za rok 2019
 • Pokud OSVČ již za měsíc březen 2020 zaplatila zálohu na sociální pojištění, považuje se tato platba za platbu za měsíc září 2020

Zaměstnávání handicapovaných

Je-li člověk handicapovaný, může firma, která jej zaměstnává, čerpat příspěvek od Úřadu práce podle § 78a zákona o zaměstnanosti, příspěvek se poskytuje až do výše 75% skutečně vynaložených prostředků na mzdu. Jako zcela nevhodné se ukázalo ustanovení odst. 2 písm. c) tohoto zákona, které vylučuje "proplácení" náhrady mzdy. Firmy tak mohly čerpat příspěvky pouze na vyplacené mzdy, nikoliv na vyplacené náhrady. Po přijetí Zákona č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se situace mění. Pokud období, za které je příspěvek žádán, spadá do doby platnosti mimořádného opatření při epidemii, zaměstnavatel může v rámci žádosti o příspěvek podle § 78a zákona o zaměstnanosti uplatňovat pro účely stanovení výše příspěvku také náhrady mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnancům při překážkách v práci na straně zaměstnavatele.

Pravomoci policistů

V době nouzového stavu a za existence mimořádných a krizových opatření má policie (jak státní, tak městská) právo udělovat pokuty za porušení těchto opatření. Tato pravomoc ji byla udělena zákonem č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky.

Odklad splácení úvěrů

Nově přijatý Zákon č. 177/2020 Sb.,o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, známý také pod triviálním názvem "Úvěrové moratorium" nabyl účinnosti dne 17. dubna 2020. Možnost odložení splátek se vztahuje na spotřebitelské a podnikatelské úvěry, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. U hypoték je rovněž možné splácení odložit pouze u smluv sjednaných před 26. březnem, ale čerpány mohou být i po tomto datu. Novějších úvěrů sjednaných po 26. březnu 2020 se toto opatření netýká. Odklad splátek mohou využít dlužníci z řad běžných spotřebitelů, OSVČ a právnických osob, kteří v důsledku negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19 nemohou splácet své závazky. V zákoně č. 209/2020 Sb.o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty jsou ustanovení, která se týkají zmírnění dopadů epidemie na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení.

Nájmy a podnájmy

Byly přijaty dva zákony, konkrétněji Zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a Zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání. Oba předpisy uvádějí, že za stanovených podmínek nájemce nesmí dát výpověď z nájmu či podnájmu lidem, kteří bydlejí a nebo podnikají v předmětných prostorech jen proto, že se v době nouzového stavu opozdili s placením nájmu.

Soudy, lhůty a administrativa

U širokého spektra různých administrativně soudních úkonů, u nichž jsou zákonně stanovené lhůty, jsou tyto lhůty PROMINUTY (např. občanské soudní řízení, správní agenda, exekuce, výkony rozhodnutí, pomoc obětem trestné činnosti, insolvenční řízení a trestní řízení). Bližší podrobnosti vizte Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

 

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS