Zobrazit menuSkrýt menu

Zákony a koronavirus

Publikováno: 23. 4. 2020, aktualizováno: 10. 8. 2020

V souvislosti s koronavirovou epidemií byl vyhlášen nouzový stav, ale kromě toho došlo také k přijetí legislativy, která má časově ohraničující povahu. Na řádcích níže najdete seznam nejdůležitějších legislativních změn, které se týkají rodičů (zákonných zástupců), dětí či handicapovaných jedinců.

Obsah:

Kompenzační bonus pro ty, kteří pracují na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti:

 • Nutnou podmínkou je být účasten / účastna na zdravotním pojištění
 • Týká se dohod o pracovní činnosti od 3 tis. Kč měs.
 • Týká se dohod o provedení práce nad 10 tis. Kč měs.
 • Nárok mají "dohodáři", kteří od 1.10.2019 do 31.3.2020 byli na základě dohod (konaných mimo pracovní poměr) účastni nemocenského pojištění alespoň ve 4 kalendářních měsících
 • První bonusové období, za nějž lze kompenzaci žádat, je od 12.3. do 30.4. 2020
 • Druhé bonusové období, za nějž lze kompenzaci žádat, je od 1.5. do 8.6.2020
 • Maximální výše bonusu za den pro "dohodáře" činí 350 Kč (za první období tak mohou získat až 17 500 Kč, za druhé období pak 13 650 Kč)
 • Kromě vyplněné žádosti je třeba doložit také 
 • Kopie dohod / dohody z období 1.10.2019 až 31.3.2020 (pokrývající přinejmenším 4 kalendářní měsíce)
 • Kopie dohody uzavřené ke dni 11.3.2020
 • Mzdový list či jiné potvrzení (prokazující účast na nemocenském pojištění alespoň ve 4 kalendářních měsících)
 • Dohodáři mohou žádat o kompezační bonus za obě období a to až do konce listopadu 2020

Mimo dohodáře novela zákona č. 159/2020 Sb., tedy zákon č. 331/2020 Sb. odstraňuje předchozí vyloučení nároku na bonus pro společníky s.r.o., kteří jsou pedagogy, pěstouny či dobrovolnými pracovníky pečovatelské služby, tito nově zahrnutí budou moci o bonus požádat rovněž do konce listopadu 2020.

Odpuštění záloh na zdravotní pojištění OSVČ

 • Všem OSVČ je na šest měsíců odpuštěna platba na zdravotní pojištění až do výše minimální zálohy, tj. 2 352 Kč, a to sice za měsíce březen až srpen roku 2020.
 • Zaměstnavatelé, zaměstnanci a samoplátci tuto úlevu nemají! 
 • Pokud OSVČ platí vyšši, nežli minimální výši záloh, pak za měsíce březen až srpen zaplatí rozdíl mezi jeho výší měsíční platby sníženou o minimální zálohy, matematicky zapsáno (výše zálohy - 2352) x6
 • Podání přehledu O příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 je možno provést až do 3.8 2020 včetně, avšak NEJPOZDĚJI 1 měsíc od podání daňového přiznání za rok 2019
 • Pokud OSVČ již za měsíc březen 2020 zaplatila zálohu na zdravotní pojištění, považuje se tato platba za platbu za měsíc září 2020

Odpuštění záloh na sociální pojištění OSVČ

 • Všem OSVČ je na šest měsíců odpuštěna platba na sociální pojištění až do výše minimální zálohy, tj. 2 544 Kč, a to sice za měsíce březen až srpen roku 2020
 • Pokud si OSVČ dobrovolně hradí nemocenské pojištění, zálohy musí platit i nadále!
 • Pokud OSVČ platí vyšši, nežli minimální výši záloh, pak za měsíce březen až srpen zaplatí rozdíl mezi jeho výší měsíční platby sníženou o minimální zálohy, matematicky zapsáno (výše zálohy - 2352) x6
 • Půlrok mezi březnem a srpnem 2020 (, během kterého OSVČ neplatí pojistné na sociální pojištění,) se bude pro účely výpočtu vyměřovacího základu pro výpočet důchodu považovat u OSVČ vykonávající hlavní činnost za vyloučenou dobu, při výpočtu penze se bude z hlediska výpočtu přihlížet stejně, jako zálohy stanovené pro rok 2019 byly řádně odváděny
 • Podání přehledu O příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 je možno provést až do 3.8 2020 včetně, avšak NEJPOZDĚJI 1 měsíc od podání daňového přiznání za rok 2019
 • Pokud OSVČ již za měsíc březen 2020 zaplatila zálohu na sociální pojištění, považuje se tato platba za platbu za měsíc září 2020

Zaměstnávání handicapovaných

Je-li člověk handicapovaný, může firma, která jej zaměstnává, čerpat příspěvek od Úřadu práce podle § 78a zákona o zaměstnanosti, příspěvek se poskytuje až do výše 75% skutečně vynaložených prostředků na mzdu. Jako zcela nevhodné se ukázalo ustanovení odst. 2 písm. c) tohoto zákona, které vylučuje "proplácení" náhrady mzdy. Firmy tak mohly čerpat příspěvky pouze na vyplacené mzdy, nikoliv na vyplacené náhrady. Po přijetí Zákona č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se situace mění. Pokud období, za které je příspěvek žádán, spadá do doby platnosti mimořádného opatření při epidemii, zaměstnavatel může v rámci žádosti o příspěvek podle § 78a zákona o zaměstnanosti uplatňovat pro účely stanovení výše příspěvku také náhrady mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnancům při překážkách v práci na straně zaměstnavatele.

Odklad splácení úvěrů

Nově přijatý Zákon č. 177/2020 Sb.,o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, známý také pod triviálním názvem "Úvěrové moratorium" nabyl účinnosti dne 17. dubna 2020. Možnost odložení splátek se vztahuje na spotřebitelské a podnikatelské úvěry, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. U hypoték je rovněž možné splácení odložit pouze u smluv sjednaných před 26. březnem, ale čerpány mohou být i po tomto datu. Novějších úvěrů sjednaných po 26. březnu 2020 se toto opatření netýká. Odklad splátek mohou využít dlužníci z řad běžných spotřebitelů, OSVČ a právnických osob, kteří v důsledku negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19 nemohou splácet své závazky. V zákoně č. 209/2020 Sb.o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty jsou ustanovení, která se týkají zmírnění dopadů epidemie na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení.

Soudy, lhůty a administrativa

U širokého spektra různých administrativně soudních úkonů, u nichž jsou zákonně stanovené lhůty, jsou tyto lhůty PROMINUTY (např. občanské soudní řízení, správní agenda, exekuce, výkony rozhodnutí, pomoc obětem trestné činnosti, insolvenční řízení a trestní řízení). Bližší podrobnosti vizte Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

 

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS